Loading...
You are here:  Home  >  Columns  >  Current Article

ዘስካሕክሕ ህልቂት መንእሰያትን ህጻናትን አብ ሃይኮታ

By   /  December 25, 2016  /  Comments Off on ዘስካሕክሕ ህልቂት መንእሰያትን ህጻናትን አብ ሃይኮታ

    Print       Email

ብ 22 ጥቅምቲ 10 መንእሰያት ዝጸዓነት HAICE ዝዓይነታ ናይ ገዛ መኪና ካብ ኣስመራ ተበጊሳ። እቶም ኣብታ መኪና ዝነበሩ ተሳፈርቲ 5 መንእሰያት ደቀንስትዮ፡ 2 መንእሰያት ደቂ ተባዕትዮ ከምኡ ድማ 3 ህጻናት እዮም። ነብሲ ወከፎም ካብ ካብ ኤርትራ ብዘይሕጋዊ መንገዲ ዶብ ሰጊሮም ንጎረቤት ሃገር ክሰግሩ፡ ኣምሳያኡ ድማ ነብሲወከፎም፡ $5500 ዶላር ንኣስገርቶም ክኸፍሉ ተሰማሚዖም።

እቶም ሸውዓተ መንእሰያት ኣባላት ናይቲ ብሃገራዊ ኣገልግሎት ዝፍለጥ ገደብ ኣልቦ ሃገራዊ ዕስክርና ኮይኖም፡ እቶም ሰለስተ ህጻናት ድማ ወላዲቶም ንባዕላ ካብ ዕስክርና ኣምሊጣ፡ ንሶም ድማ ካብ ሃገር ክወጹ ዕድሜኦም ስለዘየፍቅደሎም (ልዕሊ 4 ዓመት ህጻን ካብ ሃገር ክወጽእ ኣይፍቀደሉን እዩ) ምስ ኣኮኦም (ሓው ኣዲኦም ) ብስግረዶብ ክስዕብዋ (reunion) ዝወሰኑ’ዮም።

እቶም ተጓዓዝቲ ኣብታ ተጨቃጨቖም ዝተሰቅልዋ መኪና፡ ሓወይ ሓፍተይ እናተባሃሉን፡ ነቶም ህጻናት ድማ ተተቀባቢሎም እናሓቆፉን፡ ክሳብ ሓውሲከተማ ሃይኮታ ብሰላም ተጓዒዞም። ዕላማ እቶም ኣስገርቲ ብመንገዲ ኣለቡ ኣቢልካ ንዶብ ኤርትራን-ሱዳንን ንምስጋር እዩ ዝነበረ። ዶብ ክሰግሩ ውሑዳት ኪሎሜተራት ተሪፍዎም ከምዘሎን እዛ ሒዛቶም ዘላ መኪና ስራሓ ወዲኣ ኣብታ ትጽበዮም ዘላ ካልእ መኪና ክጸዓኑ ምዃኖ ምስ ተሓበሮም፡ ድኻሞምን ጭንቀቶምን ረሲዖም ሩፍ ኢሎም’ዮም ኔሮም፡ ኣብ ቅድሜኦም ዝነበረ መጻወድያ ሞት ግን ኣየስተውዓልዎን። እቶም ኣቀዲሞም ብዛዕባ እዛ መኪና ሓበሬታ ሰኒቆም ዝነበሩ ኣባላት ምክትታል ዶባትን ክፍሊ ጸጥታ ጋሽ ባርካን ነቲ ቦታ ብሰራዊት ኣኽቢቦም ከርዲኖም ኔሮም። ክሳብ ረሻሽ ዝጸዓነት መኪና፡ ኣርፒጂ፡ ብሬናትን ካልእን ዝዓጠቁ ምዃኖም ርኢኻ ንሓደ ዓዲድ ኲናት ዝተዳለው ይመስሉ።

ኮነ ድማ እታ መኪና ትኽ ኢላ ናብቲ ዝተጻወደላ መፈንጠርያ ምስ ኣተወት (ብወተሃደራዊ ኣጸዋውዓ ኣብ መቅተሊ መስመር ምስ ኣተወት)፡ ኣዛዚ ናይ ተኲስ ትእዛዝ ዝተመሓላለፈ። መሬት ደሓን መሲልዎ ዝጸነሐ ተሳፈርትን፡ ኣስጋሪን ብሃንደበት ኩምራ ጠያይቲ ፈኮስቲ ብረት፡ ብሬንን፡ ረሻሽን ብኹሉ ወገን ክዘንቦም ጀመረ። መሬት ብ ኣውያት ተናዊጻ፡ ንቅድሜኦም ክሃድሙ ዝፍትኑ፡ ኣብ ዘለውዎ ኮፍ ዝብሉ፡ ዘእውዮን ዝጭድሩን ሰባት መሊኣ። ኣብዚ ህሞት ዮሃና ገብረ ካሕሳይ ዝተባህለት ጓል 26 ዓመትን መበል 26 ዙርያ ሃገራዊ ኣገልግሎትን ዝኾነት ኣብ ሜካናይዝድ ኣሃዱ 74 ተመዲባ ኣብ ሃገራዊ ዕስክርና ዝነበረትን (ስእሊ ረአ)፡ ከምኡ’ድማ፡ ኣብ ሕቅፎኣ ዝነበረ እሞ፡ ምስ ወላዲቱ ንኽጽንበር ዝጎዓዝ ዝነበረ ሓደ ስሙ ዘይተፈልጠ ህጻን ኣብ ተኣፋፊ ክፋል ኣፍልቦም ተወጊኦም ኣብ ባይታ ተዘርጊሖም ደሞም ይውሕዝ ኔሩ። ካብቶም ሃዳኖ ሰራዊት ንህይወት እዞም ሰባት ንምድሓን ዝተገደሰ ኣይነበረን። ገሊኦም ነቶም ሃዲሞም ዝተሰወርዎም ክሃድኑ ክኸዱ እንከለው። ዝተረፉ ድማ ነቶም ዝማረኽዎም እሞ ዘይተወግኡን ፍኹስ ዝበለ መውጋእቲ ዝነበሮምን ቀፊዶም/ኣሲሮም ናብቲ ኣብቲ ከባቢ ዝርከብ ወተሃደራዊ ቤት ማእሰርቲ ኣምሪሖም።

ነቶም ብኸቢድ ዝተወግኡ ድማ ኣብ ልዕሊ መኪና ደርብዮም ናብ ሕክምና ሃይኮታ ገጾም ተጉዕዙ። እቲ ዝፈስስ ዝነበረ ደምን ትሰሓግ ዝነበረት ትንፋስ እታ መንእሰይን፡ እቲ ህጻንን ግን ዝግድሶም ኣይነበረን። ኮነ ድማ ተዛንዮምን ኣብ መንገዲ ድማ እናቆረሱን ሰለይ እናበሉ ተጓዓዙ። ኣብ ሃይኮታ ነታ ሽዑ ድሮ ህይወቶም ሓሊፋ ዝነበረትን ደሞም ነቂጹ ዝነበረን ውጉኣት ጽዒና ዝነበረት መኪና ጠጠው ኣቢሎም፡ ክቆርሱ ዝረኣየ ህዝቢ ከቢድ ስምባደን ሓዘንን ተሰሚዕዎ። ካብ ምሕዛንን ብውሽጡ ካብ ምርጋምን ሓሊፉ’ግን ዝገብሮ ኣይነበሩን።

ብድሕርዚ ንስሙ ሬሳ ሒዞም ኣብ ሕክምና ምስ በጽሑ፡ በቶም ሓካይም ድማ ህይወቶም ከም ዝሓለፈት ምስተሓበሮም ናብ ቦታኦም ተመሊሶም ብዘይንቡር ኣብ ጉድጓድ ኣእትዮሞም። ወለዶም ከም ንቡር ሞት ውላዶም’ውን ኣይተሓበሩን። ድሕሪ ክንደይ ሰሙናት ንሱ’ውን ባዕሎም ኮለል ኢሎምን ካብን ናብን ሓበሬታ ኣኪቦም እዮም ሞት ውላዶም ኣረጋጊጾም፡ ብዘይ ሬሳ ደቆም ሓዘን ይገብሩ ኣለው።

ሞት ናይዞም ዜጋታት ኣብ ህዝቢ ኤርትራ ብሓፈሻ ኣብ ህዝቢ ከተማ ኣስመራ ድማ ብፍላይ ከቢድ ሓዘንን ቁጠዐን ፈጢሩ ኣሎ።ዓርቢ ሓርነት ብመንገዲ ኣብ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራን፡ ኣሃዱ ጸጥታ ጋሽባርካን ዝርከቡ መሓውራቱ ኣቢሉ ምሉእ ስምን ኣድራሻን ናይቲ ነዚ ስርሒት ዝኣዘዘን፡ ኣብቲ ስርሒት ዝተኻፈሉን ኣባላት ፈሊጡ ኣሎ። የግዳስ ኣብዚ እዋን’ዚ ነዞም ሰባት ገበነኛታት ምዃኖም ከረጋግጽ ዝኽእል ፍርዳዊ መስርሕ ስለዘየለን፡ ዘየድሊ ሕነምፍድዳይ ከይስዕብን እዚ ዝርዝር ኣስማት ክንዝርግሖ ኣይመረጽናን። ኣብ ናጻን ደሞክራስያዊት ኤርትራን ግና ኩሉ እቲ ተሓቢኡን፡ ተኣዚዘ እየ ብዝብል ጉልባብን ኣብ ቅድሚ ሕጊ ክቀርብ ምዃኑ ክዝንግዕ ኣይግባእን።

ዓርቢ ሓርነት ኤርትራ 11 ታሕሳስ 2016

    Print       Email

You might also like...

መንግስቲ ኤርትራ ኮነ ኢሉ ንህዝቢ ዘሻቕሉ ጉዳያት ፈጢሩ ይዝርግሕ ምህላዉ ተሓቢሩ።

Read More →