Loading...
You are here:  Home  >  Columns  >  Current Article

ኣብ 2017 ክጅመር ዝሕልን ዝያዳ ዝተረረ ሓድሽ ‘ሕጊ’ ኢሚግሬሽን ኣብ ዘተ ምህላዉ ተሓቢሩ።

By   /  December 20, 2016  /  Comments Off on ኣብ 2017 ክጅመር ዝሕልን ዝያዳ ዝተረረ ሓድሽ ‘ሕጊ’ ኢሚግሬሽን ኣብ ዘተ ምህላዉ ተሓቢሩ።

    Print       Email

ካብ ቤት ጽሕፈት ፕረዚደንት ብዝተዋህቦ መምርሒ መሰረት ክፍሊ ሃገራዊ ድሕነት ዘውጸኦ ንኢምግሬሽን ዝምልከት ኣብ 2017 ክጅመር ዝሕልን ሓድሽ ሕጊ ውዱእ መልክዕ ክሕዝ ከምዘይከኣለ ተሓቢሩ። እቲ ብቐንዱ ብክፍሊ ጸጥታ ኣብ ዝቀረበ ማሕንቖታት ዝተነደፈ ሕጊ ኣብዞም ዝስዕቡ ነጥብታት ዘተኮረ ኢዩ።

  • ካብ ወጻኢ ናብ ኤርትራ ንዝኣትዉ ዜጋታት ዝጸንሑሉ ግዜ
  • ኣብ ወጻኢ ፖለቲካዊ ዑቕባ ዝሓተቱሞ ግድን ብመንገዲ ሱዳን ጥራይ ንኤርትራ ዝኣትዉ ዘለዉ ዜጋታት
  • ካብ ወጻኢ ዝመጹ ዜጋታት ናብ ኤርትራ ግድን 3 ወርሒ ክጸንሑ ዘገድድ ኣዋጅ
  • ናብ ሱዳን ወይ ካልእ ሃገር ንገይሽ ኣለና  ኢሎም ናብ ኢትዮጲያ ዝገሹ ዘለዉ ዜጋታት
  • ንዱባይ ብብዝሒ ዝመላለሱሉ ዘለዉ ዜጋታትን ጥቡቕ ምክታትሎምን
  • ካብ ወጻኢ ናብ ዓዲ ኣትዮም ንግዳዊ ንጥፈት ዘካይዱ ዘለዉ ዜጋታትን፤ ጉዳይ ግቡኣት ሃገራዊ ኣገልግሎቶምን
  • ናይ ጣዕሳ ሰነድ ፈሪሞም ኣብ ዓመቶም ዝምለሱ ዘለዉ ኣብ ወጻኢ ‘ዝነብሩ’ ዜጋታት ኣብ  ውሽጢ ሃገር ኣብ ልዕሊ ዘለዉ መንእሰያት ዘስዕብዎ ዘለዉ ጽልዋን
  • ዓቕሚ ዘይብሎም 2 ካብ ሚእቲ ኪኸፍሉ ዝግደዱ ዘለዉ ዜጋታት ወዘተ የጠቓልል።

ክፍሊ ኢሚግረሽን ዝኾነ ናብ ኤርትራ ዝኣተወ ኣብ ወጻኢ ዝቕመጥ ዜጋ ልዕሊ 3 ኣዋርሕ ክጸንሕ ኣለዎ ዝብል ሕጊ ምስ ዓለማዊ ኣሰራርሓ ኢሚግረሽን ዝቃዶ ከምዘይኮነ ብዕለት 16 ታሕሳስ ካብ ክፍሊ  ኢሚግሬሽንን ዜግነትን ዝተላእከ  ደብዳበ ምንባሩ ዝሓበሩ ምንጭታትና እቲ ናይ ክፍሊ ኢሚግረሽን መልሲ ንሙኻኑ ኤርትራ እንታይ ምስ ዓለማዊ ኣሰራርሓ ዝቃዶ  ነገርከ ሃሊዩዋ ይፈልጥ  ዝብል ሕቶ ምሕታት ከምዝቐልል ኣረዲኦም።

እዚ ኣብ 2017 ጥሪ ክጅመር ዝሕሰብ ዘሎ ሓድሽ ሕጊ ኢሚግሬሽን፤  ኣብ ምንቅስቓስ ካብ ወጻኢ ዝመጹ ዜጋታት ይኹን  ምቁጽጻር መውጽኢ ቪዛ ዝተረረ ቁጽጽር ክህልዉ፤ ከምኡ ውን ናብ ዱበይን ጁባን  ዝንቀሳቐሱ ዜጋታት ጥቡቕ ቁጽጽር ክህሉ  ሙኻኑ ዝእመት ኮይኑ፥ ሰኑይ 20 ታሕሳስ 10 ካብ ሃገራዊ ድሕነትን ክፍሊ ቆንስላዊን ህዝባዊ ጉዳያትን ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ህግደፍን  ዝመጹ ሓለፍቲ ኣብ ዝርዝራቱ ከምእተመያየጡ ተሓቢሩ።

ከምዝፍለጥ መንግስቲ ኤርትራ ዓመት ዓመት እንዳኸረረ ዝኸይድ ናይ ኢሚግረስን ሓጹራት እኳ እንተገበረ፤ ዜጋታት ግን ነቲ ሓርነቶም ዝነፈጎም ሓጹራት ብምስጋር ብኣሸሓት ናብ ስግረ ዶብ ምውሓዝ ደው ኣየበልዎን።

 

    Print       Email

You might also like...

መንግስቲ ኤርትራ ኮነ ኢሉ ንህዝቢ ዘሻቕሉ ጉዳያት ፈጢሩ ይዝርግሕ ምህላዉ ተሓቢሩ።

Read More →