Loading...
You are here:  Home  >  Tigrigna  >  Current Article

ንኡስ ምልክታት ናዕቢ ኣብ ሰራዊት ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ

By   /  December 10, 2016  /  Comments Off on ንኡስ ምልክታት ናዕቢ ኣብ ሰራዊት ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ

    Print       Email

ኣብ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ኩለ መዳያዊ ዘይዕግበት እንዳወሰኸ ብኡ መጠን ድማ ወጥሪ እንዳዓረገ ይመጽእ ምህላዉ ተሓቢሩ ኣሎ።

መበገሲ ናይቲ ኣብ ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ዘይዕግበት ብመሰረቱ፤ እቲ ንመላእ ህዝቢ ኤርትራ ኣሳቒዩ ዘሎ ብኩራት ሓርነትን ናጽነትን ኢዩ። ምክልኻል ኤርትራ፤ ኣብዚ እዋን’ዚ ዝበዝሐ ዓቕሙ በቶም ገደብን መወዳእታን ዘይብሉ ኣስገዳዲ ሕጊ ዝተዓስከሩ ኣባላት ሃገራዊ ኣገልግሎት ዝተዓብለለ ሙኻኑ ዝፍለጥ ኢዩ። እዚ ብዘይፍታዉ ዝቖመ ሓይሊ፤ኣመጻጽእኡን ኣተሃላልውኡን ንባዕሉ ጠንቂ ናይቲ ኣብ ሰራዊት እንዳዓበየ ዝኸይድ ዘሎ ዘይዕግበት ኢዩ።

ብኩራት መባእታዊ ሰብኣዊ ሓርነት፤ቀንዲ መሰረት ናይቲ ዘይዕግበት ይኹን እምበር፤ ነቲ ድሮ ውን ተኾነ ባይታ ሃሪሙ ዝነበረ ሞራል ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ዝሰብሩ፤ከምኡውን ካብ ግዜ ናብ ግዜ ዘይዕግበት ዘብእሱ ረቛሒታት ክብርክቱ ጸኒሖም ኣለዉ። ቀዳማይ ካብኦም፤ እቲ ብስም ‘ወሰኽ ደሞዝ’ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ዝተገብረ ኣሽኻዕላል ኢዩ።

እቲ መትሪክስ፤ ‘ሰራዊት ኤርትራ እቲ ክወሃቦ ዝጸንሐ ቁራቦ መቑነን ናብ ሰለስተ ዕጽፊ ደይቡ ኣሎ፥ እዚ ውርጹጽ መትሪክስ ናይ ደሞዝ ምስ ኣብ ጎረቤትና ዘለዋ ሃገራት ክረአ እንከሎ መወዳድርቲ ውን ኣይርከቦን’ ተባሂሉ ብሰፊሕ ፕሮፓጋንዳ ተሰኒዩ ከም ዝተኣወጀ ዝዝከር ኢዩ። ይኹን ግን፤ እዚ ወሰኽ ዝተጸወዐ ደሞዝ፤ ውሽጡ ባዶ ሙኻኑ ሰራዊት ኤርትራ ክግንዘቦ ግዜ ኣይወሰደሉን። ሰራዊት ኤርትራ፥  ብስም ወሰኽ ደሞዝ ዝተጸወዐ ሜላ፤ መንግስቲ ኤርትራ፤ ብየማናይ ኢዱ ናቕፋ ሂቡ፤ ብጸጋማይ ኢዱ ድማ ናቕፍኡን ክብረት ኣእምሩኡን ይምንዝዖ ከምዘሎ በቶም ድሒሮም ዝተጋህዱሉ ናይ ትግባረ ዝርዝራት ድሕሪ ምርግጋጹ፤ ኣብ ኣኼባታት ዘየቋርጹን ቀጻሊን ሕቶታትን ብምልዓል ናብ ምንዕዓብ ከምርሑ ዝኽእሉ ምውዳባት ክእመት ይረአ ኣሎ።

እቲ ደሞዝ ብስም ተቖራጺ ንሎጅስቲክስ፥ ምልኣኽ ንስድራቤት፥ ንውህለላ ኣብ ባንክ፥ ንመስርሒ ኣባይትኹም፥ ንስፖርት፥ ንህግደፍ እንዳተባህለ ተቖራሚሙ ኣብ ሰራዊት ዝበጽሕ ዳርጋ ናይ ጁባ መሻርፍ ጥራይ ኢዩ። እባላት ሰራዊት ኣብ ኣኼባታት፤ መንግስቲ ንገዛእ ደሞዝና  ስለምንታይ ኣብ ምንታይ መዓላ ከነውዕሎ ከምዘሎና ኣብ ክንዳና ኮይኑ ይውስን፥ እቶም ስድራ ዘይብልና ገንዘብኩም ናብ ባንክ ክቕመጠልኩም ንበሃለሉ ምኽንያት እንታዩ፥ ገንዘብና እንታይ ንገብሮ ንዓና ስለዝምልከት ምትእትታው መንግስቲ ደው ይበል፥ ንስድራቤት ብዝብል ምስምስ ክሳብ 610 ዝበጽሕ ካብ ደሞዝና ኪቖርጽ ዝተወሰነሉ ምኽንያት በየናይ ኣገባብ ኢዩ፥ ሰራዊት ባዕሉ ኣብ ባንክ ይቀመጠለይ ከይበለ ብኸመይ ኢዩ መንግስቲ ኣብ ክንዲኡ ኮይኑ ዝውስነሉ፥ ስለምንታይ ዝተጋነነ ፍልልይ ናይ ክፍሊት ኣብ መንጎ ሓለፍቲን ተራን፥ መማቐርቲ ተባሂሉ ዝውሰድ ገንዘብ ኣብ ኢድ ሓለፍርቲ ሰራዊት ክኣቱ ንርኢ ኣሎና፥ ዝብሉ ሕቶታት ይርከብዎም።

ኣብ ሓደ ናይ ሰራዊት ኣኼባ፤ ሰራዊት ናይ ሃገር እምበር ናይ ሰልፊ ኣይኮነን፤ ኣባልነት ህግደፍ ክህልወና ዘይሓተትና፤ ብኸመይ መንገዲ ናይ ህግደፍ ኣባልነት ተባሂሉ ካብ ደሞዝና ይቑረጽ፤ ዝብል ሕቶታት ተላዒሉ ነይሩ።ሓደ ኣባል ክፍለ ሰራዊት 49 ሃገራዊ ኣገልግሎት፤ ኣብ ሓደ ኣኼባ ‘ህግደፍ ይትረፍ ካብ ደሞዝካ ተቖራጺ ከፊልካ ኣባሉ ክትከውን፤ ገንዘቡ ከፊሉካ እውን ኣባሉ ክትከውን ዘየብህግ ውድብ ኢዩ’ ስለዝበለ፤ ሽዑ ንሽዑ ናብ ማእሰርቲ ከምዝተላእከን ክሳብ ሕጂ ሃለዋቱ ከምዘይተፈለጠን ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ።

እዚ ኣብ ኣኼባታት ዝለዓል ዘሎ ሕቶ፤ መጀመርያ ኣብ ክፍለ ሰራዊት 49 ዝተበገሰ ኮይኑ፥ ጸኒሑ ሓለፍቲ ውን ከይተረፉ ዝተሓወስዎ ኣብ ኩለን ኣሃዱታት ክልሕም ቀንዩ ኣሎ።

ካብዚ ሕቶታት ዝሰግአ መንግስቲ ኤርትራ፤ ካብ 1 ታሕሳስ ጀሚሩ ብሃንደበት ምልውዋጥ ቦታን ሓላፍነትን ኣብ ሞንጎ ኣዘዝቲ በራጊድን ቦጦሎኒታትን ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ምክያዱ ካብ ሚኒስትሪ ምክልኻል ዝተረኽበ ሓበሬታ ኣመልኪቱ ኣሎ።

ብመሰረት ሓበሬታ እቶም ምንጭታት ፥ እቲ ዝግበር ዘሎ ምልዉዋጥ ሃንደበታዊ ከምዝኾነ፤ገለ ካብቶም ሓለፍቲ ንነዊሕ  እዋን ኣብ ምክትታል ዝጸንሑ ኮይኖም እቶም ምንዕዓብ ክገብሩ ዝኽእሉ ሓለፍቲ ኣብ ትሕቲ ተረርቲ ዝበሃሉ ኣዘዝቲ እዝታት ንምምዳቦም ዝተግበረ ምልውዋጥ ሙኻኑ፥ከምሳዕቤኑ ኣብ ሓያሎ ወተሃደራውያን ኣዘዝቲ ምዕዝምዛማት ይብርኽ ምህላዉ ክርዳእ ተኻኢሉ ኣሎ። መሰረታዊ ዕላማ እዚ ሓድሽ መደብ፤ መቐጸልታ ናይቲ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ሞንጎ ሓለፍቲን ተራ ኣባላት ሓይልታት ምክልኻልን ምስ ምንዋሕ ግዜ ንዝምስረት ዉሀደት ሻቡ ንምዕናዉ ዝዓለመ ሜላ እዩ።

ኣብ ወርሕታት ጥቅምትን ሕዳርን 2016 ዋሕዚ ኣባላት ምክልኻል ናብ ስደት ልዕሊ ካልእ እዋን ዛዪዱ ምንባሩ፤ ጠንቁ እዚ ኣብ ላዕሊ ዝተገልጸ ብጉዳይ ምሕደራ ደሞዝ፣ ማሕበራዊ ኣገልግሎታት፣ ዕረፍትን ካልእን ዝነቕሉ ጽለኣት ኪኸውን ከምዝኽእል ኢዩ ዝግመት።

መንግስቲ ኤርትራ ነቲ ካብ ሰራዊት ክነቱጒ`ዩ ዝብሎ ተቛዉሞ ንምብርዓን ዝተፈላለዩ ሜላታት ብቐጻሊ የውፍር ምህላዉ፥ ከም መርኣያ ናይዚ ክሳብ ዝነኣሱ ምንቅስቓሳት ላዕለዎትን ታሕተዎትን ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ልዕሊ ዝሓለፉ እዋናት ኣብ ትሕቲ ጽኑዕ ክትትል ኣእቲዩዎ ምህላዉን ይፍለጥ።

ኣብ ሰራዊት ኤርትራ ኩለን ሞባይላትን ሲም ካርድታትን ካብ ኣባላት ሰራዊት ክምንጠላ ትእዛዝ ምምሕልላፉ ዝፍለጥ ኮይኑ፤ ሽሕኳ እዚ ስጉምቲ ብሰንኪ ሞባይላት ምስጢራት ሰራዊት ናብ ጸላኢ ይበጽሕ ኣሎ ብዝብል ምስምስ ይጎልበብ፤ እቲ ቀንዲ ምኽንያት ግን፥ መንግስቲ ኤርትራ ነቲ ካብ ሰራዊት ክነቱጒ`ዩ ዝብሎ ተቛዉሞ ንምብርዓን ሙኻኑ ኢዩ ዝፍለጥ።

ኣብ ዞባ ጋሽ ባርካ ቴሌፎን ክትድውሉ ካብ ኣሃዱታትኩም ተንቀሳቒስኩም ብዝብል ክሲ ድሮ ብርክት ዝበሉ ኣባላት ሰራዊት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዮም ምህላዎም፥ ነቶም ኣደዊልኩሞም ዝተባህሉ ሲቪል ሰብ ትካል እውን ብተመሳሳሊ ኣብ ማእሰርቲ ኣእትዮሞም ምህላዎም እቲ ካብ ሰራዊት ዝመጸ ሓበሬታ የረድእ።

ኣብ ሰራዊት ኤርትራ ዘሎ ዘይዕግበት ፖለቲካውን ጸጥታውን ሕቶ ጥራይ ኣይኮነን። ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ሰራዊት ኤርትራ ጥምየትን ዕርቃንን ውን ምህላዉ ይግለጽ ኣሎ። ኣብ ወርሕታት ጥቅምቲ ሕዳርን ታሕሳስን ካብ ሎጀስቲክስ ናብ ሰራዊት ሓይልታት ምክልኻል ዝስደድ ከም ሕሩጭን ዘይትን ዝኣመሰሉ ሃለኽቲ ነገራት ኣዚዮም ጎዲሎም ከምዘለዉ ዝፍለጥ ኮይኑ፤ ንልዕሊ 6 ወርሒ መመላእታ ውን ወተሃደራዊ ክዳን፣ ሳእኒ ከምኡ`ውን መንዲል ንጽህና (ሞዴስ) ናብ ኣሃዱታት ምክልኻል ከምዘይተወዘዐ ካብ ምንጭታት ሚኒስትሪ ምክልኻል ምርዳእ ተኻኢሉ ኣሎ።ከምሳዕቤኑ ፥ ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ኣብ ዝበኣሰ ጥሜት ወዲቖም ከምዘለዉ፥ ብፍላይ ሰራዊት ናይተን ኣብ ርሑቚ ከባቢታት ሃገር ዝነጥፋ ኣሃዱታት ኣብ ከቢድ ሓደጋ ይርከቡ ምህላዎም ይፍለጥ።

እዚ ኣብ ሓይልታት ምክልካል ኣቲዩ ዘሎ ጥሜትን ዕርቃንን ኮነ ኢልካ ሰራዊት ተዛኒዩ ናብ መሰላቱ ከይሓስብ ዝተገበረ ውዲት ሙኻኑ ዝሓበሩ ምንጭታት፤ እቲ ስራዊት ጀሚርዎ ዘሎ ምንዕዓብ ከይቅጽል፤ ብፖለቲካዊ ትምህርቲን ወተሃደራዊ ታዕሊምን ንምጽማዱ ብቐጻሊ ክስረሓሉ ካብ በለዛ ዝተመሓላለፈ መምርሒ ኣዘኻኺሩ ምህላዉ ብተወሳኺ እቲ ዝተላእከ ሓበሬታ የገንዝብ።

ብኣንጻር እዚ ኣብ ሰራዊት ኣትዩ ዘሎ ጥሜት፤ ካብ ንግስነት ስዑዲ ዓረብን ሕቡራት ኤማራትን ንዝተላእከ ብርክት ዝበለ ፊኖን ዘይቲን ዝጸዓነት ዓባይ መርከብ ብ19 ሕዳር ናብ ወደብ ዓሰብ እኳ እንተኣተወ፤ እቲ ሽዑ ለይቲ ተራጊፉ ኣብ ዓዲ ንፋስ ናይ ከተማ ዓሰብ ናብ ዝርከብ መኻዚኖታት ዝኣተወ ስንቂ፤ ኣብ ሰሙኑ መንግስቲ ኤርትራ ገሊኡ ናብ ሰራዊት ግንቦት 7ን ድምሐትን ከምዝዘርገሖ፥ ገለ ክፋሉ ድማ ናብ ወደብ ፖርትሱዳን ብምልኣኽ ኣብታ ኣብዚ እዋን እዚ ቁጠባዊ ቅልውላው ኣትዩዋ ዘሎ ሱዳን ብኮንትሮባንዳ ይሸጦ ምህላዉ ተሓቢሩ።

ሰራዊት ኤርትራ በዚ ተደራሪብዎ ዘሎ ሽግራት ኣብ ዘይርጉእ ኩነታት ምህላዉ ዝፍለጥ ኮይኑ፥ ጎኒ ጎኒ እዚ ወጥሪ እቲ ብመንግስቲ ኢትዮጲያ ክመጽእ ዝኽእል መጥቓዕቲ እውን ማዕሪኡ ዝስጉም ዘሎ ካልእ ስግኣት ኢዩ።

ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ብዙሓት ዓንኬላት ፥ እዚ ተኸሲቱ ዘሎ ኩነታት፤ ንሰራዊት ኤርትራ ናይ ለውጢ መሪሕ ኮይኑ ንነብሱን ህዝቡን ሓርነት ከጎናጽፍ ዝለዓለ ኣጋጣሚ ሙኻኑ ዝትሕዝቱኡ ዘተ ዳርጋ ኣብ ኩሎም ናይ ኤርትራ ፍታሕ ዘቋምቱ ሓለፍቲ ብሰፊሑ ከምዝዝረበሉ ዘሎ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ። ብፍላይ ኣብ ሰራዊት ዝነበሩ ኣብዚ እዋን እዚ ካብ ስራሕ ደው ኢሎም ዘለዉ ናይ ሚኒስትሪ ምክልኻል ኣፍልጦ ዘለዎም ሓለፍቲ (ናይ ባዕሎም ተራ ከይዘንግዑ)፤ እዚ ኣብ ሰራዊት ጀሚሩ ዘሎ ምውድዳብ ለውጢ ኣብ ምምጻእ ገዚፍ ተራ ክህልዎ ሙኻኑ ይእምቱ ኣለዉ።

 

 

 

    Print       Email

You might also like...

ሓድሽ ንቡር፡ ኣዚዩ ሓደገኛ ክስተት!!

Read More →