Loading...
You are here:  Home  >  Columns  >  Current Article

ሰፋሕቲ ግፋ ኣብ ምምሕዳራት ዞባታት ዓንሰባ፣ ጋሽባርካ ፥ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ከምኡዉን ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ

By   /  December 19, 2016  /  Comments Off on ሰፋሕቲ ግፋ ኣብ ምምሕዳራት ዞባታት ዓንሰባ፣ ጋሽባርካ ፥ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ከምኡዉን ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ

    Print       Email

ምምሕዳራት ዞባታት ዓንሰባ፣ ጋሽባርካ ፥ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ከምኡዉን ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ናብቶም – ናብ መደበራት ታዕሊም ኣይወረድኲን ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣየጻፈፍኩምን ዝብለኦም ነበርተን ዘነጻጸሩ ተረርቲ ስጒምትታት ከተግብራ ጀሚረን ከምዘለዋ ምንጭታትና ካብተን ዞባታት ሓቢሮም ።

ምምሕዳር ዞባ ዓንሰባ ፥ ናብ ታዕሊም ዘይወረዱ ነበርቲ ከረን ን 1 ታሕሳስ ኣብ ስታዲዩም እታ ከተማ ተረኺቦም ናብ መደበራት ታዕሊም ክብገሱ ዘዉጸኦ ምልክታ፥ ብነበርቲ እታ ከተማ ተቐባልነት ስለዘይረኸበ ብ 2 ታሕሳስ ኣብ ሰፊሕ ከባቢታት እታ ከተማ ኣልመምቲ ግፋታት ክካየዱ ከምዝወሰነ ፥ ኣብቶም ዝተኻየዱ ግፋታት እንትርፎ ኣብ ቀይዲ ዝኣተዉ ውሑዳት ነበርቲ፣  ዝበዝሑ ካልኦት ናብተን ኣብ ከባቢ ከረን ዝርከባ ዓድታት ከምዝሃደሙ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ።

እቲ ብምምሕዳር ዞባ ዓንሰባ ወጺኡ ዝነበረ ጻዉዒት ንነበርቲ ከረን ፥ ነቶም ብዝተፈላለዩ ርጉጻት ምኽንያታት ናብ ታዕሊም ዘይወረዱ ነበርቲ ዝሓወሰ እዩ ነይሩ።

ምምሕዳር ዞባ ጋሽ ባርካ`ዉን ፥ ኩለን ኣብ`ታ ዞባ ዝርከባ ትካላት ወሃቲ ኣገልግሎት ይዂና ናይ ብሕቲ ትካላት ካብ ሰራዊት ይዂን ሃገራዊ ኣገልግሎት ንዘይተፋነዉ ዚጋታት ቆጺረን ከስርሓ እንተተረኺበን ብገንዘባዊ መቕጻዕቲ ጀሚሩ ክሳዕ ምሕዳግ ናይ ንግዲ ፍቓድ ዝኸድ መጠንቀቕታ ኣምሪሑ ኣሎ። በቲ መምርሒ መሰረት ነቶም ዝተጠቕሱ ዜጋታት ከስርሓ ዝተረኽባ ትካላት ኣብ ፈለማ 5 ሽሕ ኣብ ካልኣይ 10 ሽሓ ኣብ መበል ሳልሳይ ድማ ካብ 20 ሽሕ ናቕፋ ክሳዕ ምዕጻው ትካል ዝኸይድ መቕጻዕቲ እዩ ተሰሪዑለን ዘሎ።

 

ምምሕዳራት ዞባ ሰሜናዊ ከምኡው`ውን ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ እዉን ካብቲ ናይ ዞባ ጋሽ ባርካ ዘይፍለ መምርሒ ብምትሕልላፍ ፥ ሰሪዐንኦ ዘለዋ መቕጻዕቲ ግና ብዘይመጠንቀቕታን ገንዘባዊ መቕጻዕቲን ዝትግበር ምሕዳግ ናይ ንግዲ ፍቓድ ኮይኑ ኣሎ።

 

    Print       Email

You might also like...

መንግስቲ ኤርትራ ኮነ ኢሉ ንህዝቢ ዘሻቕሉ ጉዳያት ፈጢሩ ይዝርግሕ ምህላዉ ተሓቢሩ።

Read More →