Loading...
You are here:  Home  >  Tigrigna  >  Current Article

ምክልኻል ቅዋም እውን ሓላፍነት ሓይልታት ምክልኻል’ዩ

By   /  December 14, 2016  /  Comments Off on ምክልኻል ቅዋም እውን ሓላፍነት ሓይልታት ምክልኻል’ዩ

    Print       Email

ኣብዛ እዋናዊት ዓለም: ዝለዓለ  ሓላፍነት ሰራዊት ምክልኻል ናይ ዝኾነት ሃገር ምውሓስ ቅዋም’ዩ። ኩሎም ካልኦት ዕማማት ናይ ምክልኻል: ኣብ ውሽጢ እዚ ዓንኬል ዝሕቆፉዮም።ምኽንያቱ  ምኽባር ሉዓላውነት:  ተሳታፍነት ኣብ ሃገራዊ ልምዓት፡ ምስታፍ ኣብ ሃገራዊ በዓላት ወዘተ ኣብ ትሕቲ ምኽባር ቅዋም ዝርከቡ ዝርዝራት ስለዝኾኑ።

ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ውን እዚ ውራይዚ እዩ ቀንዲ ዕማሙ። እቲ  ኣብ መሰረታት  ናይቲ ናጽነት ብኸቢድ ዋጋ ዜረጋገጸ ሓይልታት ሰውራ ኤርትራ ዝተሃንጸ ሰራዊት ምክልኻል ኤርትራ፣ ቀዲሙ ንናጽነት ደሓር ድማ ዶባት ንምኽባር  ዝኸፈሎ መስዋእቲ : ስለ ብቕዋም እተመሓደርን  ፣ናይ ህዝባ እትኸውን  ኤርትራን  ምበር፣ ስለ ሓደ ጉጅለ ወይ ስርዓት ኣይነበረን።ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ – ናይ ህዝቢ ኤርትራን  ናይቲ ንኤርትራ ዓንዲ ቤት ዝኾና  ቅዋም  ኤርትራን እምበር ናይ ሓደ ሰልፊ ወይ ግንባር ዋኒን ኣይኮነን።

ኣብ ጥሪ 21: ንዴሞክራስያዊ ለውጢ መስዋእቲ ዝኸፈሉ መኮንናት ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ፣ካብዚ እምንቶንዚን ካብዚ ሃገራዊ እጃም እዚን ብምብጋስዮም። ክንዲ-ዝኾነ’ዩ ድማ እቲ ፍጻሜ ውጽኢቱ ብዘየገድስ መላእ ህዝቢ ኤርትራ ብሓደ ባህጊ ዝዓጎጎ።

እትም ውፉያት ፣ኣብ ቃልሲ ንናጽነት ብዙሕ እዋን ዝደመዩ – ዝተዋግኡን ዜዋግኡን – ሓርበኛታት ኮይኖም ፣ ሕቶኦም ሕቶ ህዝቢ ኤርትራ ብቐንዱ ድማ ‘ንግስነት ሓደ ሰብኣይ ተኣልዩ ብንግስነት ቅዋም ይተካእ’ ዝብልዩ ኔሩ።

እታ ደምን መስዋእትን ብጾቶምን ናቶምን ከፊሎም ዜምጸእዋ ናጽነት፣እታ ዶባታ ከይድፈር ዳግም ዝተበጀዉላ ሃገር፣ዘይከምቲ ንሶምን ቀቢሮሞም ዝመጹ ብጾቶምን ዝተመነይዎ፣ መጻወቲ ውሑዳት ኪትከውን ምርኣይ ሕልነኦም ስለዘይፈቐደሎም እዮም : እቲ ልዕሊኦም ዝርከቡ ጀነራላት ኪገብርዎ ዝግባእ ተበግሶ ወሲዶም ንለውጢ ዝነቐሉ።

ካብ እዋኑ: ዕላመኦም ብመስዋእቶም ራህዋ ብዙሓት ምርግጋጽ ስለዝነበረ ፣እቶም ጀጋኑ: ስርሒት ይፍጽሙሉ ኣብ ዝነበሩ እዋን :ወዲ ዓሊ ኪስዋእ ከሎ: ኣብረሃም ገብረሚካኤልን ኣለም ግዝዋን በርሀ ዕንሹን ተኸቢቦም ድሕሪ ምትሓዞም ተረሺኖም ድዮም ወይስ ብህይወት ይሳቐዪ ኣለዉ ብዕሊ ዝፍለጥ ነገር የለን።

እዞም ጀጋኑ ሽሕኳ 3/4 ናይ ዕድሚኦም ንናጽነትን ምኽባር ሉዓላውነትን ዝወፈዩ ግን ከኣ ብዘይ ደሞዝን ካሕሳን ዝነብሩ እንተነበሩ፣ኣብ ፎርቶ ዘልዓልዎ ሕቶ ናይ ህዝቢ ሕቶ እምበር ናቶም ናይ ውልቆም ወይ ናይ ሰራዊት ምክልኻል ጥራይ ኪኸውን ኣይመረጹን።ጠለባቶም ሃገራዊን  ፖለቲካዊን እምበር  ናይ ሰራዊትን መነባብሮን ሕቶ ኣይነበረን። ዘይከምቲ ኣብ ካልኦት ሃገራት ወተሃደራት ዝገብርዎ ናይ ደሞዝ ወይ ማዕርግ ወሰኽ ኣቤቱታ፣ እዞም ጀጋኑ ፎርቶ ልበኖኦም ኣስፊሖም  ቅዋም ክትግበር፣ ብዘይ ፍርዲ ዝተኣሰሩ ኣሽሓት ንጹሃት እሱራት ኪፍትሑ ፣ህዝቢ ኤርትራ መሰላቱ ኪኽበርዮም ኪሓቱ መሪጾም።

እዚ ብሱል ኣገባብ ንክቡር ባህሊ ሓይልታት ምክልኻል ዜንጸባረቐ’ዩ ኔሩ።ብማዕሪኡ ድማ ንተራ ሓይልታት ምክልኻል ኣብ ምብቓዕ ስቓይ ህዝቢ ኤርትራ ዜዘኻኸረዩ።ሰራዊት ኣብ ዝኾነት ሃገር ናይ ለውጢ ልኡኽዩ። ብፍላይ እቲ ህዝቢ ዜቐድም ሰራዊት ተርኡ ብግቡእ እንተተጻዊቱ፣ናይ ሓንቲ ሃገር ዋሕስ ድሕነትዩ።ግብጺ ናብ ገደል ኣብ ዘምረሓትሉ እዋን ብሰራዊት ምክልኻል ናይታ ሃገር ዝተወሰደ ናይ ድሕነት ስጉምቲ፣ ቱርኪ ናብ ጸድፊ ኣብ ዝተጓዕዘትሉ እዋን ብመራሕቲ ሰራዊት ቱርኪ ዝተኸፈለ መስዋእቲ ናይ ቀረባ እዋንን ናይ ቀረባ ጆግራፍን ኣብነታት ንኣዘዝቲ ሰራዊት ኤርትራዮም።

መራሕቲ ሓይልታት ምክልኻል ንኤርትራን ህዝባን ንነብሶም ብዝጥዕሞም መነጽር ጥራይ እንተርእዮማ ዓቢ ናይ ታሪኽ ገበን’ዩ ኪኸውን።  ነብሶምን ብጾቶምን ታሪኾም ተቐንጢጡ እንዳደስከሉን እንዳተዋረዱን፤ ነቲ ውርደት ደኒኖም ኪቕበሉ እቲ ለቢሶሞ ዘለዉ ወተሃደራዊ ልብሲን ጽሩራታትን ብዓቢኡ ድማ ሕድሪ ናይቶም ትማሊ ቀቢሮሞም ዝመጹ ሰማእታት ዘፍቅደሎም ኣይኮነን።

ስለዚ መራሕቲ  ምክልኻል ኤርትራ፤ እቲ  ኣብ ጥሪ 21 ዝተጀመረ ገዚፍ ዕማም ብምዝዛም ፣ ኤርትራ ብቕዋም እትመሓደር፣እሱራታ ዝተፈትሑ : ህዝባ ብሰላምን ሓርነትን ዝነብረላ ሃገር ኪትከውን እጃሞም ኬልዕሉ እዋኑ ዝሓቶም ዘሎ ታሪኻዊ ሓላፍነቶምዩ።መላእ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ውሽጥን ወጻእን ለውጢ ብሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ኪመጽእ ብሃንቀውታ ዝጽበየሉ ዘሎ ምኽንያት ድማ- ካብዚ መጎታዊ ሓቂ ዝነቅልዩ።

 

    Print       Email

You might also like...

መንግስቲ ሱዳን ብቁጠባዊ ጉዳያት ህግደፍ ዝካየድ ኮንትሮባንድ ይህግር ኣሎ።

Read More →