Loading...
You are here:  Home  >  Tigrigna  >  Current Article

ሃገራዊ ድሕነት ክፍሊ ስለያ ጸጥታ ምክትታል ክግበረሎም ናይ ዝጸንሑ ብርክት ዝበሉ ማእከሎት ሓለፍቲ፡ ‘ዝደስከሉ’ ካድረታት፥ ከምኡ ውን ዓበይቲ ነጋዶ መንበሪ ኣባይቶም ክፍተሽ ብዕለት 30 ጥቅምቲ 2016 ናብ ወኪል ሃገራዊ ድሕነት ዞባ ማእከል ዝተመሓላለፈ መምርሒ ኣዚዙ።

By   /  December 1, 2016  /  Comments Off on ሃገራዊ ድሕነት ክፍሊ ስለያ ጸጥታ ምክትታል ክግበረሎም ናይ ዝጸንሑ ብርክት ዝበሉ ማእከሎት ሓለፍቲ፡ ‘ዝደስከሉ’ ካድረታት፥ ከምኡ ውን ዓበይቲ ነጋዶ መንበሪ ኣባይቶም ክፍተሽ ብዕለት 30 ጥቅምቲ 2016 ናብ ወኪል ሃገራዊ ድሕነት ዞባ ማእከል ዝተመሓላለፈ መምርሒ ኣዚዙ።

    Print       Email

ንነውሕ ዝበለ እዋን ብሃገራዊ ድሕነት ክፍሊ ስለያ ጸጥታ ምክትታል ክግበረሎም ናይ ዝጸንሑ ብርክት ዝበሉ ማእከሎት ሓለፍት፡ ‘ዝደስከሉ’ ካድረታት፥ ከምኡ ውን ዓበይቲ ነጋዶ መንበሪ ኣባይቶም ክፍተሽ ብዕለት 30 ሕዳር 2016 ናብ ወኪል ሃገራዊ ድሕነት ዞባ ማእከል ዝተመሓላለፈ መምርሒ ኣዚዙ።

እቲ ምክትታል ነዊሕ ዝገበረ ሙኻኑ ዝገለጹ ምንጭታት ሬድዮ መድረኽ; ካብተን ሃገራዊ ድሕነት ዝከታተለን ዝነበረ 5 ‘ጥርጡራት’ መስመራት ሓንቲ ናይ ሳተላይት ቴሌፎን ኣብ ኢድ ሓደ ነጋዳይ ድሕሪ ምጽናሓ እቲ ተፍትሽ ተቐላጢፉ ንኽጅመር ምኽንያት ከምዝኾነ ገሊጾም።

እቲ ካብ ማእከላይ ቤት ጽሕፈት ሃገራዊ ድሕነት ናብ ሃገራዊ ድሕነት ዞባ ማእከል ዝተላእከ መምርሒ፤ መንበሪ ገዛውቲ ናይዞም ዝተጠቕሱ ሰባት ብግቡእ ክፍተሽን ዘድሊ ስጉምቲ ክውሰደሎምን ዝብል ኮይኑ፤ ብዙሓት ካብቶም ኣብዚ ሊስታ ዘለዉ ካብ ኤርትራ ናብ ሱዳን ድሕሪ ምውጻእ ናብ ኢትዮጲያ ዝገሹ ዝነበሩ ይርከብዎም። ብተመሳሳሊ ብዘይ ናይ ንግዲ ፍቓድ ናብ ዱበይ ብብዝሒ ዝንቀሳቐሱ ዝነበሩ ሰባት እውን ኣብቲ ጸሊም ሊስታ ናይ ሃገራዊ ድሕነት ኣትዮም ምህላዎም እቶም ምንጭታት ይገልጹ።

ምስዚ ኣብ ዝተኣሳሰር ዜና፤ ብትሑት መጠን ናብ ዱባይ እንዳተመላለሳ ዝሽቅጣ ዝነበራ ተጋደልቲ ነበር ዝርከበአን 16 ደቀንስትዮ፤ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ማይ ስርዋ ብመምርሒ ጀነራል ፍሊጶስን ሃገራዊ ድሕነትን ከምዝተኣስራ ተፈሊጡ። ኣብ መርበብ ጀነራል ፍሊጶስ ኮይነን ዝነግዳ ከም ወይዘሪት ጽገረዳ ዝኣመሰላ ዘይሕጋውያን ነጋዶ 36 ኪሎ ወርቂ ከስሉኻ ተታሒዘን ክንሰን፤ ብዘለወን ርክባት ውሕስነት ክረኽባ ከለዋ፤ ብኣንጻሩ ቁጻር ምጻር ካብ ዱባይ ነጊደን ህይወተን ክመርሓ ዝፍትና ተጋደልቲ ድኻታት ደቀንስትዮ ናብ ኣብያተ ማእሰርቲ ምዱጓነን መርኣያ ናይቲ ኣብ ኤርትራ ገኒኑ ዘሎ ብልሽውና ሙኻኑ ይሕበር።

 

 

    Print       Email

You might also like...

ግፋ ተመሃሮ ኣብ ከተማ ከረን

Read More →