Loading...
You are here:  Home  >  Tigrigna  >  Current Article

ናይ ወረቐት ቸዂ ብናቕፋ ከሽርፍዎ ናብ ባንክታት ዘምርሑ ዘለዉ ዜጋታት ኣብ ሓደጋ ይወድቊ ምህላዎም ተፈሊጡ።

By   /  November 23, 2016  /  Comments Off on ናይ ወረቐት ቸዂ ብናቕፋ ከሽርፍዎ ናብ ባንክታት ዘምርሑ ዘለዉ ዜጋታት ኣብ ሓደጋ ይወድቊ ምህላዎም ተፈሊጡ።

    Print       Email

ብጻዕሪን ረሃጽን ዘጥረዩዎ ገንዘቦም ብወገናዊን ሕጊ መንግስቲ ኤርትራ ተቐዪዱዎም ካብ ዘለዉ ዜጋታትና ገለ፥   ኣብ ባንክ ዘሎ ገንዘቦም ንምውጻእ ዝተፈላለዩ ሜላታት ክኽተሉ ይግደዱ ከምዘለዉ ምንጭታት ድምጺ መድረኽ ካብ ውሽጢ ሃገር ሓቢሮም።

እቶም ምንጭታት ነዚ ዝሓበሩ ፥ ገንዘቦም ኣብ ካዝናታት ፊናንሳውያን ትካላት መንግስቲ ኤርትራ ዝተቖሎፎም ገለ ነጋዶ ን ናይ ወረቐት-ቸኲ ንግዳዊ ባንክ ኤርትራ ብዝተራቐቐ መንገዲ ብምትምያን ገንዘቦም ብመንገዲ ተቐበልቲ ቸኲ ከዉጽኡ ይዉስኑ ብምህላዎም፡ ሓያሎ ናይ ወረቐት ቸዂ ብናቕፋ ከሽርፍዎ ናብ ባንክታት ዘምርሑ ዘለዉ ዜጋታት ኣብ ሓደጋ ይወድቊ ምህላዎም ኣብ ዘረጋገጹሉ እዩ።

ከም ሳዕቢኑ ፥ ብዓሰርተታት ዝቚጸሩ ነጋዶ ናብ መደበራት ፖሊስ ይዳጎኑ ምህላዎም ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ።

በቶም ነጋዶ ዝፍጸም ዘሎ ተግባር ዘይሕጋዊ እኳ እንተኾነ ፥ ናብቲ ተግባር ዝደፋኦም መሰረታዊ ጠንቂ  ግና ዘይሕጋዊ ኣካይዳታት መንግስቲ ኤርትራ ብምዃኑ፡ እቶም ዝእሰሩ ዘለዉ ነጋዶ ግዳያት ዘይሕጋዊ ምሕደራ መንግስቲ ጥራይ ከምዝኾኑ እቶም ምንጭታት የረድኡ።

 

    Print       Email

You might also like...

ኣብ መስከረም ትምህርቶም ኪጅምሩ ዝግባእ ተመሃሮ ኮለጅ ሕርሻ ሓመልማሎ  ካምፓሶም ንስታላታት ስለዝተዋህበ ክሳብ ሕጂ ትምህርቶም ከምዘይጀመሩ ተፈሊጡ።

Read More →