Loading...
You are here:  Home  >  Tigrigna  >  Current Article

ፕረዚደንት  ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ሃገረ ኤርትራ ዝነበረ ኣቶ ጠዓመ በየነ ናብ ቦትኡ ክምለስ ካብ ፕረዚደንት ኢሳያስ ዝቐረበሉ ምደባ ነጺጉዎ። 

By   /  October 26, 2016  /  Comments Off on ፕረዚደንት  ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ሃገረ ኤርትራ ዝነበረ ኣቶ ጠዓመ በየነ ናብ ቦትኡ ክምለስ ካብ ፕረዚደንት ኢሳያስ ዝቐረበሉ ምደባ ነጺጉዎ። 

    Print       Email

ኣቶ ጠዓመ በየነ ክሳብ 2001 ፕረዚደንት  ላዕለዋይ ቤትፍርዲ ዝነበረ ኮይኑ ኣብ እዋን ናይቲ ጉጅለ ህግደፍ ሕጊ ብሓይሊ ረጊጹ ብኢደ ዋኒኑ ኣብ ልዕሊ  ልዕልና ሕጊ ክዕንድረሉ ምስ ጀመረ፤  ነቲ ዘይሕጋዊ ኣሰራርሓ ዓገብ ብምባል ብወግዒ ስለዝነቕነፈ ጥራይ ካብ ቦትኡ ተኣሊዩ ንልዕሊ 15 ዓመታት ብዘይስራሕ ተወጊዱ ዝጸንሐ ገዲም ተጋዳላይ ኢዩ።

ኣቶ ጠዓመ ነቲ ፕረዚደንት ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ናይ ሙኻን ምደባ ዝነጸጎ፤ እቲ መንግስቲ ዝነቐፈሉ ጥሕሰት ሕግታት መሊሱ ኣብ 15 ዓመታት ብኢሱ ኣብ ዘለወሉ እዋን ዳግማይ ናብቲ ጥሕሰት ሕግታት ዝባርኽ ሽመት ምምላስ ኣንጻር ሕልንኡ ስለዝኾነ ሙኻኑ ናይ ቀረባ ፈለጥቱ ሓቢሮም። ኣቶ ጠዓመ ‘እቲ ጉዳይ ናተይ ምምላስን ዘይምምላስን ዘይኮነ ናይ ሕጊን ልዕልና ሕግን ናብ ዝግበኦ ቦታ ምምላስ ኢዩ’ ዝብል እምነት ከምዘለዎ እቶም ምንጭታት ሓቢሮም።
መንግስቲ ኤርትራ ብዙሓት ብፍልጠቶምን ክእለቶምን ዝለዓለ ብቕዓት ዘለዎም ሰባት ብስም እቲ ‘ምድስካል’ ዝበሃል ስነኣእሙሮኣዊ ቶርቸር ንነዊሕ እዋን ብምስቓይ ተመሊሶም ተንበርኪኾም ክምእዘዝዎ ዝጥቀመሉ ኣገባብ ኢዩ።
በዚ መሰረት፤ ብዙሓት ላዕለዎት ሓለፍቲ ከይተረፉ ደስኪሎም ድሕሪ ምጽናሕ ንዝተዋህቦም ስራሕ ተቐቢሎም ብዝያዳ ተማእዛዝነት ከምዝሰርሑ ይፍለጥ።
ቅድሚ ሕጂ ኣብ ዝደለዮ እዋን ብስም ‘ምድስካል’ ደርቢዮም ዝነበረ እሞ ኣብ ዝደለዮ እዋን ዝመደቦም እሞ ብዛዕባ መደስከሊኦም ምኽንያት ከይሓተቱ ናብ ዝተመደበሎም ስራሕ ዝጀመሩ ሓለፍቲ፡ ከም ሚኒስተር ዶክተር ጊዮርግስ፥ ሚኒስተር ወልዳይ ፍጡር፥ ሚኒስተር ኣምና ኑርሑሴን፥ መጀር ጀነራል ሃይለ ምሕጹን ብሪጋደር ጀነራል ኢዮብ ሓሊባይ፥ ብሪጋደር ጀነራል ስምኦን ርእሲ ምራኽ፥ ብሪጋደር ጀነራል ሙሳ ራብዓ፥ ኣምባሳደር ገብረሚካኤል ሊሎ፥ ኣመሓዳሪ ዞባ ዓንሰባ ነበር ኣቶ ገርጊስ፥ ኣመሓዳሪ ዞባ ደቡብ ( ተኣሲሩ ዝነበረሞ ሃንደበት ኣመሓዳሪ ዝተመደበ ) ኣቶ ኤፍሬም፥ ወዘተ ይርከብዎም።
ኣቶ ጠዓመ ልዑል ሞያውን ኣካዳምያውን ብቕዓት ዘለዎ ኮይኑ፤ ሓደ ካብቶም ብስነምግባራዊ ጽሬቱን ልዑል ክብርታቱን  ዝልለ ኤርትራዊ ምሁር ኢዩ።

 

    Print       Email

You might also like...

ጀነራል ፍሊጶስ ኣብ ከተማ ኣስመራ ጥቓ ቤተ ክርስትያን እንዳስላሰ ዝጸንሐ ዕዳጋ ኣሕምልቲን ሽጉርቲ ኮሚደረን ብኣባላት ጸጥታን ወተሃደራት ከተማን ከምዝድምሰስ ጌሩ

Read More →