Loading...
You are here:  Home  >  Columns  >  Current Article

ዝተተምየነ ገንዘብ ተመሓላልፉን ብዘይሕጋዊ መንገዲ ዝተረኽበ ገንዘብ ተሕጽቡን ኢዂም ብዝብል ጠቐነ ፥ ኣብ ድሕሪ ካልኣይ መደበር ፖሊስ ዝርከብ ብ `ወንጀል መርመራ` ኣብ ዝፍለጥ ቦታ ንዓመት መመላእታ ካብ ዝተኣስሩ 15 ዓበይቲ ነጋዶ እቶም ዝበዝሑ ልዑል መጠን ብላዕ ንላዕለዎት ወተሃደራዉያን ሓለፍቲን ኣባላት ሃገራዊ ድሕነትን ከፊሎም ይወጽኡ ከምዘለዉ ተቓሊዑ።

By   /  October 1, 2016  /  Comments Off on ዝተተምየነ ገንዘብ ተመሓላልፉን ብዘይሕጋዊ መንገዲ ዝተረኽበ ገንዘብ ተሕጽቡን ኢዂም ብዝብል ጠቐነ ፥ ኣብ ድሕሪ ካልኣይ መደበር ፖሊስ ዝርከብ ብ `ወንጀል መርመራ` ኣብ ዝፍለጥ ቦታ ንዓመት መመላእታ ካብ ዝተኣስሩ 15 ዓበይቲ ነጋዶ እቶም ዝበዝሑ ልዑል መጠን ብላዕ ንላዕለዎት ወተሃደራዉያን ሓለፍቲን ኣባላት ሃገራዊ ድሕነትን ከፊሎም ይወጽኡ ከምዘለዉ ተቓሊዑ።

    Print       Email

ዝተተምየነ ገንዘብ ተመሓላልፉን ብዘይሕጋዊ መንገዲ ዝተረኽበ ገንዘብ ተሕጽቡን ኢዂም ብዝብል ጠቐነ  ፥ ኣብ ድሕሪ ካልኣይ መደበር ፖሊስ ዝርከብ ብ `ወንጀል መርመራ` ኣብ ዝፍለጥ ቦታ ንዓመት መመላእታ ካብ ዝተኣስሩ 15 ዓበይቲ ነጋዶ እቶም ዝበዝሑ ልዑል መጠን ብላዕ ንላዕለዎት ወተሃደራዉያን ሓለፍቲን ኣባላት ሃገራዊ ድሕነትን ከፊሎም ይወጽኡ ከምዘለዉ ተቓሊዑ።

እቶም ኣብ ከተማታት ኣስመራን ከረንን መደበሮም ዝነበረ ዓበይቲ ነጋዶ ናብ ዱባይን ጁባን እናተንቀሳቐሱ ዝሰርሑ ዝነበሩ ኮይኖም ፥ ተነቢርሎም ዝጸንሐ ክሲ  ዝኾነ መርትዖ ስለዘይተረኽበሉ ፥ ብጌጋ ንዓመት መመላእታ ከምእተኣስሩ ከይተነግሮም ልዑል መጠን ገንዘብ ንሓለፍቲ እንዳኸፈሉ ክወጽኡ ይግበር ምህላዉ እዮም ምንጭታትና ዝሕብሩ።

መኽዘናትን ተንቀሳቓሲ ንምብረትን እቶም ነጋዶ ኣብ ግዜ ማእሰርቶም ብኣባላት ጸጥታን ሃገራዊ ድሕነትን ብምዝማቱ  ፥ እቶም ነጋዶ ብላዕ ሂቦም ካብ ማእሰርቲ ምስ ተለቊ ብዛዕባ ዝተዘምተ ንብረቶም ዝኾነ ሕቶ ከየቕርቡ ተሪር መጠንቀቕታ ከምእተዋህቦም እዉን ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ።

መንግስቲ ኤርትራ ፥ ካብ ባይታ ዘርሓቚን ሓቅነቶም ዘይተመስከረን ምስምሳት እናፈጠረ ሃብታማት ነጋዶ ናይ ምእሳርን ምስተኣስሩ ዘሎ ንብረቶም ናይ ምህጋርን ተግባራት ብዝሕየለ መልክዑ ይቕጽሎ ምህላዉ እዩ ዝግለጽ።

    Print       Email

You might also like...

መንግስቲ ኤርትራ ኮነ ኢሉ ንህዝቢ ዘሻቕሉ ጉዳያት ፈጢሩ ይዝርግሕ ምህላዉ ተሓቢሩ።

Read More →