Loading...
You are here:  Home  >  Columns  >  Current Article

ከምቲ መንግስቲ ኤርትራ ዝገብሮ ዘሎ ምጽንጻን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ፤ ንምልኪ ዘርግእ ነይሩ እንተዝኸውን፤ ምብራቕ ጀርመንን ሕብረት ሶቬትን ኣይምተበታተናን።

By   /  October 30, 2016  /  Comments Off on ከምቲ መንግስቲ ኤርትራ ዝገብሮ ዘሎ ምጽንጻን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ፤ ንምልኪ ዘርግእ ነይሩ እንተዝኸውን፤ ምብራቕ ጀርመንን ሕብረት ሶቬትን ኣይምተበታተናን።

    Print       Email

ኣብ ሓንቲ ነጻ ብልዕልና ሕግታት እትመሓደር ሃገር፤ ኣብ መንጎ ህዝቢን መንግስቲን ቃልኪዳን ኮይኑ ህዝቢ ንመንግስቲ ክመርጽ፤ መንግስቲ ንህቢ ከገልግል፤ ህዝቢ ከምቲ ዝተጸበዮ ኮይኑ እንተዘይረኺብዎ ድማ ህዝቢ ንመንግስቲ ክቕይር፤ ዘኽእሎም ዓንዲ ሕጊ  ኢዩ።

ኣብ ቅዋማዊት ሃገር ህዝቢ በቶም ኣብ ትሕቲ ቅዋም ዝተዘርዘሩ ሕግታት ጌሩ ንመንግስቲ ይመርጽ። ኣብ ቅዋም ናይ ልዕሊ 180 ሃገራት ዓለም፥ ብዘይካ ኤርትራ ማለትዩ፤ ህዝቢ ኣብ ክንድዚ ዓመት ኣብ ዝካየድ ምርጫ ነቲ ይሕሸኒ ዝብሎ ሰልፊ ወይ ድማ ፕረሲደንት ይመርጽ ዝብል ይርከብ። በዚ መሰረት ከኣ እቲ ህዝቢ ዝመረጾ ሰልፊ ይኹን መራሒ በቲ ዝኣተዎ መብጸዓን ብመሰረት ቅዋማዊ ሕግታትን ነታ ሃገር ይመርሕ።

ኣብ ኤርትራ ቅዋማዊ መንግስቲ የሎን። ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ብኢደዋኒኑ ን25 ዓመታት ዝተጻዕነ እምበር ህዝቢ ዝመረጾ መራሒ ኣይኮነን ዘሎ። እቲ ፖለቲካዊ ስልጣን ጨቢጡ ዘሎ ሓይሊ ይኹን እቲ ፕረሲደንት ኮይኑ ዘሎ መራሒ ብዘይ ምርጫ ኣብ ስልጣን ዘሎ ስርዓት ኢዩ። ብዘይ ድልየት ህዝቢ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ተኾይጡ ዘሎ ስለዝኾነ ድማ፥ ካብቲ ብዘይፍታዉ ገዚእዎ ዘሎ ህዝቢ ጽልኢ ከምዘሎ፤ ህዝቢ ዕድል እንተረኺቡ ኣንጻሩ ክለዓል ሙኻኑ ኣረጋጊጹ ይፈልጥ ኢዩ መንግስቲ ኤርትራ።

ኤርትራ ከምዚ ዘላቶ እንተቐጺላ ህዝቢ ፍትሕን ሓርነት መመሊሱ ክስእን፥ ብናጽነት ናይ ምዝራብ ናይ ምእማን ናይ ምንቅስቓስ መሰሉ ተሓሪሙ ክነብር፥ ኣብ ልዕሊ እቶም ብኣሽሓት ዝቕጸሩ ብዘይ ዝኾነ ክሲን ፍርድን ኣብ ዝተፈላለዩ ኣብያተማእሰርቲን ጎዳጉዲን ዝበልዩ ዘለዉ ንጹሃት ካልእ ዝበኣሰ  ማእሰርትን ሞትን ኪቕጽል ሙኻኑ ስለዝፈልጥ፤ ኣንጻር እቲ ከምዚ ዝገብር ዘሎ ስርዓትን መራሒኡን ሓደ መዓልቲ ክለዓል ሙኻኑ ርዱእ ኢዩ።

እቲ እዚ ምልዕዓል ከይመጽእ ዝሰግእ ስርዓት ብወገኑ፥ ንዝኾነ ምንቅስቓስ ከይተበገሰ ምድሃኹ፥ ንዝኾነ ፖለቲካዊ ዕላማ ዘለዎ ምብህሃል ኣቐዲምካ ምፍላጡ ንዝብል ዕላማ ተጊሁ ይዓዩ ኣሎ። ነዚ ንምፍጻም ድማ፥ ዳርጋ ናይ ነብሲ ወከፍ ሰብ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝግበር ናይ ቴሌፎን ርክባት፥ ብፍላይ ድማ ካብ ወጻኢ ናብ ሃገር ዝጽውዑ ደወላት፥ ናይ ኢንተርነት ርክባት፥ ናይ ሰባት ዕላላት ኣብ ህዝባዊ ቦታታት እንተላይ ሆቴላት፤ ኣብያተ ምዝንጋዕ፥ ወዘተ ብጥቡቕ ይከታተሎ ኣሎ።

ኣብ ውሽጢ ህዝቢ፤ ሰራሕተኛታት መንግስቲ፤መሳርዓት ሰራዊት፥ መጓዓዝያታት፤ ምምሕዳራት ኣከባቢ ወዘተ፤ ካብ መንእሰያት ክሳብ ደቂ 70 ዓመት ዝዕድመኦም ሽማግለታት ኣዋፊሩ፥ ኣብ መርዓን ተስካርን፥ ኣብ ሪጋ ጋዝን ላምባን፥ ኣብ ዕቁብን ሓዘንን፤ እተባህለ ለቒሞም ዘብጽሑ ኣእላፍ ደሞዝተኛታት ቃርማታት ቆጺሩ ኣሎ።

ብፍላይ ኣብ ልዕሊ ቶም ህዝብን ተጋዳላይን ክመርሑ ይኽእሉ ኢዮም ኢሉ ዝኣምነሎም ተሰማዕነትን ተፈታውነትን ዘለዎም መራሕትን ማእከሎት ካድራትን፤ ቴሌፎናቶም ብምጥላፍ፥ ርክባቶምን ምንቅስቓሳቶምን  ብምክትታል፤  ዝረኽብዎም ሰባትን ዕለትን ሰዓትን ብምምዝጋብ ዝግበር ጽዑቕ ናይ ስለያን ጸጥታን ክትትል ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ በጺሑ ኣሎ።

ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ዝርከብ ብቻይናውያን ክኢላታት ዝተተኸለ ቴሌፎናት ዝጸናጸን፤ ብኣኣቶም ዝሰልጠኑ ሰባት ዝተመደብዎን ናይ ርክባት ምክትታል ስራሓት ልዑል ወጻኢታት እንዳተገበሮ መዓልታዊን ሰዓት ብሰዓት ጸብጻባቱ የሕልፍ ኣሎ።

ኣብዚ ናይ ምክትታል ሊስታ ዝኣተዉ ዝርዝር ኣስማት ብኣሽሓት ዝቑጸሩ ኢዮም።ንገሊኦም ክሳብ እቲ ዘድልዮም እዋን መታን ክከታተልዎም፤ ብዙሕ ጭብጥታት ሒዞምሎም ከለዉ ውን ከምዘይሰምዕዎም ኮይኖም ንዝያዳ ምክትታል ይገድፍዎም ኣለዉ።

ልክዕ ኢዩ፤ ገዚፍ ወጻኢታት ጌሩ ስርዓት ኤርትራ ዳርጋ ንምልእቲ ኤርትራን ህዝባን ኣብ ትሕቲ ምጽንጻን ኣእትይዋ ይርከብ ኣሎ። ህዝቢ ዳርጋ ሎሚ ቴሌፎናቱን ሞባይላቱን ኣብ ምክትታል ምህላዉ ፈሊጡስ ሞባይላቱ ነቲ ዝደልዮ ብኣካል ንምዝርራብ መቋጸሪ ጥራይ ይጥቀመለን ኣሎ። ኣብ ወጻኢ ዘሎ ህዝቢ ውን ተኾነ ደወላቱ ከምዝስማዕ ተገንዚቡ፤ እንተኽኢሉ ኪቑጠብ፤ ግድን ተኾይኑዎ ድማ ምስጢራዊ መረዳድኢ እንዳገበረ ክረዳዳእ ይፍትን ኣሎ።

መንግስቲ ኤርትራ ዘይተገንዘቦ ግን ሓደ ነገር ኣሎ። ንህዝቢ ምሉእ ብምጽንጻንን ምክትታልን ከተንበርክኾ ዝከኣል ኣይኮነን። ህዝቢ ብምጽንጻንን ብጠለፋን ዝንብርከኽ ነይሩ እንተዝኸውን፤ መንደቕ ምብራቕ በርሊን ሃደሽደሽ ኣይምበለን። ህዝቢ  ብሰንኪ ኣብ ልዕሊኡ ዝፍጸም ጠለፋን ምጽንፋንን ኢዱ ዝህብ እንተዝነብር፤ ሶቬት ሕብረት ምስናይ ናይ ከይጂቢ መጸናጺናታቱ ዓነውነው ኣይምበለን።

ኣብ ኤርትራ ዘሎ ምልኪ ውን ከም ኩሎም ቅድሚኡ ዝነበሩን (እኳ ደኣ ካብኡ ኣዚዮም ዝሓየሉ) ዓለማውያን መለኽቲ ሓንቲ መዓልቲ ብናይ ህዝቢ ሓይሊ ክሰዓር ኢዩ። ህዝቢ ኤርትራ ንሓዋሩ ክምእዘዞ ዝመርጽ ንሕጊ እምበር ንምልኪ ኣይኮነን። ምናልባት ህዝቢ ኤርትራ ንሓጺር እዋን ክደሃኽ፥ ኪከላበት፥ ክእሰር፥ ኪቕጥቀጥ ይግደድ ይኸውን፥ እቲ ንሓጺር እዋን ዝኸፍሎ ዋጋ ናይ ሓዋሩ ዕረፍቲ፥ ራህዋን ሰላምን ስለዝፈጥረሉ ግን ነቲ ከቢድ ዋጋ ኪኸፍሉ ድሊዊ ኢዩ። መሪር ከይሰተኻ ዝርከብ ራህዋ ከምዘየለ ኣብ ነዊሕ ታሪኹ ዝተማህሮ ናይ ቀረባ እዋን ተመኩሩኡ ስለዝኾነ።

 

 

 

 

    Print       Email

You might also like...

ኤርትራ – ሃብታም ሃገር፡ ዝሰርቕ መንግስቲ፡ ዝደኸየ ህዝቢ።

Read More →