Loading...
You are here:  Home  >  Tigrigna  >  Current Article

ኣብ ስራዊት ሓይልታት ምክልኻል ወሰኽ ደሞዝ ዝመንቀሊኡ ግን ከኣ ሓፈሻዊ ኩነታት ዝደፍኦ ተቓውሞታት ክረአ ጀሚሩ ኣሎ።

By   /  October 23, 2016  /  Comments Off on ኣብ ስራዊት ሓይልታት ምክልኻል ወሰኽ ደሞዝ ዝመንቀሊኡ ግን ከኣ ሓፈሻዊ ኩነታት ዝደፍኦ ተቓውሞታት ክረአ ጀሚሩ ኣሎ።

    Print       Email

ኣብ ሰራዊት ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ብሰንኪ ወሰኽ ደሞዝ ተባሂሉ ዝተኣታተወ ሓድሽ መሳልል ኣኼባታት ሓይልታት ምክልኻል ኣብ ዕግርግር ኣትዩ ከምዘሎ ምንጭታት መድረኽ ካብ ምክልኻል ሓቢሮም።

ምንጭታት ሬድዮ መድረኽ ከምዝሓበርዎ፤ ኣብዚ እዋን እዚ ዝበዝሐ ናብ ጀነራል ፍሊጶስ ዝለኣኽ ዘሎ መልእኽትታት ሬድዮ ኣብዚ ንኣዘዝቲ ቦጦሎኒን ክፍለሰራዊትን ከይተረፈ ዘጠቓልል ኣብ ሰራዊት ተላዒሉ ዘሎ በዳህቲ ሕቶታት ዘተኮረ ጸብጻባት ሙኻኑ ይሕበር።

እዚ ኣብ ሰለስተ ምድባት ተኸፋፊሉ ዝግበር ዘሎ ናይ ደሞዝ ስርርዕ፤ ንታሕተዎት፤ ንማእከሎትን ንላዕለዎት ሓለፍቲን ዝጠቕለለ ኮይኑ፤ ካብ ምጅማሩ ፋሕ ፋሕ ዝኣተዎ ኢዩ ነይሩ።

ናይ ኣባላት ደሞዝ ብዝተፈላለየ ምስምስ እንዳተቖራረጸ ናብቲ ኣባል ሰራዊት ዝበጽሕ ዳርጋ ትሑት ስለዝኾነ እቶም ኣብላት ሰራዊት እዚ ደሞዝኩም ኢዩ እትብሉና ዘለኹም በቲ ሓደ ኢድኩም ሂብኩም በቲ ሓደ እትወስድዎ ዘለኹም ገንዘብ ኢዩ ብምባል ተቓውመኦም ይገልጹ ኣለዉ። እቶም  ኣባላት ሰራዊት መንግስቲ  ልዕሊ 600 ናቕፋ ካብ ደሞዝና ናብ ስድራኹም ኢዩ ዝለኣኽ ዝብል ዘሎ መን ሓላፍነት ሂብዎ ደሞዝና ከመቓርሕ፥ ስድራ ዘይብልና ተኽይኑኸ እቲ ገንዘብ ናበይ ይኸይድ? ናብቲ ዝግበኦ ይበጽሕ ምህላዉ ብኸመይ ንፈልጥ፥ ገዛ የድልየና ከይበልናኩም ብኸመይ ናይ ገዛ ኢልኩም ትቖርጹልና፥ ኣብ ላዕለዎት ተገይሩ ዘሎ ደሞዝ ብኸመይ ክሳብ ክንድዚ ዝተዓጻጸፈ ኮይኑ፥ዝብሉ ሕቶታት ኣብ ኩሎም ኣኼባታት ክለዓሉ ጸኒሖም ኣለዉ።

ዝበዝሑ ኣባላት ሃገራዊ ኣገልግሎት፤ ኣብ ሰራዊት ክንቅጽል ድልየት ኣሎና ዶ የብልናን ከይተሓተትና ብኸመይ ብዘይ ድሌትና ወተሃደራት ንኸውን ዝብል ሕቶ የልዕሉ ምህላዎም፤ እቶም ኣኼባ ዘካይዱ ገለ ኣዘዝቲ ሰራዊት ንባዕሎም ንሕና ውን ከማኹም ሕቶታት ኣሎና ዝብል መልሲ ብምሃብ ነቲ ምንቅስቓሳት ደገፎም ይገልጹ ምህላዎም ተገሊጹ።

ኣብ ገለ ኣኼባታት ድማ እዚ ወሰኽ ደሞዝ መበገሲ ጥራይ ኢዩ፤ ስዒቡ ናይ ማዕርግ ምውሳኽን ናይ ደሞዝ ምስትኽኻልን ክህሉ ስለዝኾነ ነዚ ተቐበሉ እሞ ስዒቡ ዝመሓየሽ ነገር ድማ ንኹሉ ከመዓራርዮ ኢዩ ዝብል መልሲ ይወሃቦም ምህላዉ ምንጭታት መድረኽ ሓቢሮም ።

ብመሰረት ምንጭታት መድረኽ፤ እዚ ተበጊሱ ዘሎ ናይ ደሞዝ ሕቶ ነቲ ናይ ደሞዝ ኣጋጣሚታት ብምጥቃም ዝለዓሉ ዘለዉ ኮይኖም ደኣምበር፤ ብቐንዱ እቲ ኣብ ሰራዊት ዘሎ ዘይዕግበትን ንውሓት ግዜን ዘበግሶ ሙኻኑ ይገልጹ። ብመሰረት ሓበሬታ ናይቶም ምንጭታት ድማ እዚ ተላዒሉ ዘሎ ሕቶታት ብቐሊሉ ደው ዝብል ኣይመስልን።

 

 

 

    Print       Email

You might also like...

ግፋ ተመሃሮ ኣብ ከተማ ከረን

Read More →