Loading...
You are here:  Home  >  Tigrigna  >  Current Article

ቆንስል ሽወደን ኣብ እስራኤል፡ ነቶም ካብ`ታ ሃገር ናብ ሽወደን ምስ ዝርከቡ ስድራቤቶም ክጥርነፉ ዝጠልቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ዝሓቶ ዘሎ ፓስፖርት ደው ከብል ከምዝግባእ ተሓቲቱ።

By   /  October 18, 2016  /  Comments Off on ቆንስል ሽወደን ኣብ እስራኤል፡ ነቶም ካብ`ታ ሃገር ናብ ሽወደን ምስ ዝርከቡ ስድራቤቶም ክጥርነፉ ዝጠልቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ዝሓቶ ዘሎ ፓስፖርት ደው ከብል ከምዝግባእ ተሓቲቱ።

    Print       Email

ቆንስል ሽወደን  ኣብ እስራኤል፡ ነቶም ካብ`ታ ሃገር ናብ ሽወደን ምስ ዝርከቡ ስድራቤቶም ክጥርነፉ ዝጠልቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት – ኣቐዲሞም ናይ ኤርትራ ፓስፖርት ክሕዙ ይሓቶም ምህላዉ፡ እዚ ድማ እቶም ስደተኛታት ናብ ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ እስራኤል ቀሪቦም ናይ ጣዕሳ ፎርም ብምምላእ፡ ግዱድ ግብሪ 2 ካብ ሚእቲ  ብምኽፋል ከምኡዉን ዝተፈላለዩ በቲ ኤምባሲ ዝቐርብ ቅድመኩነት ብምምላእ ፓስፖሶርት ክሕዙ  ይድፍኡ ከምዘለዉ ፥ ሓልዮት ሰብኣዊ መሰላት ናብ መንግስቲ ሽወደን ኣብ ዝሰደዶ ናይ ጥርዓን ደብዳቤ ኣተሓሳሲቡ።

መንግስቲ ሽወደን ብተዘዋዋሪ መንገዲ ንቀጻልነት እቲ መንግስቲ ኤርትራ ብመንገዲ ኢምባሲታቱን ማሕበረኮማቱን ኣብ ስደት ኣብ ልዕሊ ዝርከቡ ኤርትራዉያን ዘማሕድሮም ከም ግዱድ ግብሪ 2 ካብ ሚእቲ ዝኣመሰሉ ጸቕጥታት ይደጋገፍ ኣሎ ማለት ከምዝኾነ ዘዘኻኸረ ሓልዮት ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ፥ መንግስቲ ሽወደን ነቲ ብመንገዲ ቆንስሉ ኣብ እስራኤል ዝኽተሎ ዘሎ ኣሰራርሓ ዳግመ ግምት ክገብረሉ ተማሕጺኑ።

ባርነታዊ ብዝኾነ ገደብ ኣልቦ ሃገራዊ ኣገልግሎትን ግዱድ ዕስክርናን  ኣማሪሮም ካብ ሃገር ዝወጽኡ ዜጋታት ነቲ ዘሳጉጎም ዘሎ መንግስቲ ፍቓድ ክሓቱን ሕጋዊ ሰነዳት ኣብ ኢዶም ክሕዙን ዘይከኣል ከምዝኾነ ዘረደአ መልእኽቲ ሓልዮት ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ፥ መንግስቲ ሽወደን ነዚ ክዉንነት እዚ ቦታን ርድኢትን ክህቦ ተላቢዩ፣

ብመሰረቱ መልእኽቲ ሓልዮት ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ፥ ካብ ሃገሮም ሃዲሞም ነዊሕ ጉዕዞ ስደት ሓሊፎም ኣብ እስራኤል ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ናብ ኣብ ሽወደን ዝርከቡ ስድራቤቶም ንኽጽንበሩ – ገጽ`ቲ ንዘሳጎጎም መንግስቲ ዝዉክል ኤምባሲ ሃገሮም ክርእዩን ጣዕሳኦም ብኽታትሞም ከረጋግጹን ወድዓዊ ከምዘይኮነ እዩ ከረድእ ፈቲኑ።

    Print       Email

You might also like...

sahel-land

ዕጡቓት ራሻይዳ ኣብ ዶብ ሱዳንን ኤርትራን ንዝርከብ መዓስከር ምዕራባዊ እዚ ኣጥቒዖም፤ 6 ኣባላት ምዕራብ እዚ ብሰንኪ እቲ መጥቓዕቲ ህይወቶም ስኢኖም። 

Read More →