Loading...
You are here:  Home  >  Columns  >  Current Article

ሰልፊ ኒዩ ዮርክ ዋዜማ ሓርነት ንምርግጋጽ ዝነቐለ ምትእኽኻብ ኤርትራውያን

By   /  October 10, 2016  /  Comments Off on ሰልፊ ኒዩ ዮርክ ዋዜማ ሓርነት ንምርግጋጽ ዝነቐለ ምትእኽኻብ ኤርትራውያን

    Print       Email

ኣብዚ ሒዝናዮ ዘሎና ወርሒ ማለት ንዕለት 27 ጥቅምቲ 2016 ብኣሽሓት ዝቑጸሩ ኤርትራውያን ኣብ ቅድሚ ቅርዓት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ፍትሒ ዝጽውዕ ሰፊሕ ሰላማዊ ሰልፊ ከካይዱ ኢዮም። ኣብቲ ሰልፊ ካብ ኩሉ ወገን ናይ ሕብረተሰብ ዝመጹ ፍትሒ ዝጸምኡ ፥ መንእሰያት፥ ደቀንስትዮ፥ ሽማግለታት፥ ወርጠበታት ብምስታፍኣብቲ ዝስዕብ ዕዮ ክዝትዩ ኢዮም።

እዞም ኣሽሓት ኤርትራውያን ፖለቲካዊ ስነሓሳቦም ድሕረባይተኦም ናይ ቃልሲ ጉዕዞ ምርጨኦም ዓሌቶም ሃይማኖቶም ብሄሮም ብዘየገድስ ኩሉም ብሓደ ድምጺ ኣብ ሓደ ደርማስ ዕላማ ዓሲሎም ኢዮም ዝነቕሉ ዘለዉ – ምርግጋጽ ሰብኣዊ መሰላት ህዝቢ ኤርትራ! ከምኡ ስለዝኾነዩ ድማ ውዳበ እቲ ሰልፊ ናይ መላእ ኤርትራ ጻውዒት ፍትሒ ስለ መላእ ህዝቢ ኤርትራ ኮይኑ ዝወሃሃድ ዘሎ።

ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ዜጋ ብሰንኪ ስቓይ ናይታ ኣብ ማህጸና እትጾሮ ኣዲኡ ስቅያቱ ቅድሚ ምፍጣሩ ኣትሒዙ እዩ ዝጅምር። ምስተወልደ ድማ ብዘይትምህርቲ፥ ብዘይሕክምና፥ ብዘይመሰል ብዘይመጻኢ፥ ብዘይሓርነት ብዘይሕንቃቐ፥ ብዘይ ብርሃን ብዘይማይ፥ ብዘይ ፍልጠት ብዘይ ምዝንጋዕ፥ ብዘይ ወላዲ ብዘይ ቦኽሪ ሓው ይዓቢ። እታ ናተይ ዝብላ ነብሱ ስለዘይውንና ካብ ህጻንነቱ ብስም ዝተፈላለዩ ሕብረተሰብ ንምዕናው ዝተሃንደሱ መደባት ሓንሳብ ብስም ክረምታዊ ማእቶት፥ ሓንሳብ ብስም ኣገልግሎት፥ ሓንሳብ ድማ ብስም ውትህድርና፥  ካብ ማሙቕ ሑቕፊ ስድርኡ ተፈልዩ ኣብ ሕጊ ጫካ ብደረጃ ጥቓ ባርነት ዝቐርብ ህይወት ይነብር።

ሕብረተሰብ ውን ብሙሉኡ ደቁ ዶብ ተሰጊሮም ኣብ ማእሰርቲ፥  ንባዕሉ ነቲ ከፊእዎ ዝነብሮ ዘሎ ሕሱም መንብሮ ውን እንተገለጾ ከም ገበን ኣብ ዝሕሰቦ ህይወት ይነብር ስለዘሎ ህይወት መሪሩኒ ኢሉ እሕሕ እንተይሉ ንዘሳቒ ምኽትካት ይቃላዕ። መሰለይ ክብለላ ዝኽእል ሃገር ስለዘይብሉ ድማ መላእ ህዝቢ ሎሚ ናበይ ሙኻኑ ውን ከይፈለጠ እግሩ ናብ ዝመርሖ ባሕርታትን ጣሕርታትን ይፈልስ ኣሎ።

ኣብ ወጻኢ ዝርከብ ህዝቢ ኤርትራ ነቲ ዘለዎ ናይ ሓርነት ሃዋህው ብምጥቃም ነቲ ኣብ ውሽጢ ሃገር ድምጹ ተዓፊኑ ዘሎ ህዝቢ ድምጺ ንሙኻን ኢዩ እምበኣር እዚ ሰፊሕ ሰላማዊ ሰልፊ ዝገብር ዘሎ። ኣብዚ ሰልፊ ደገፉ ነቲ ብኮሚሽን ሕቡራት ሃገራት ንምጽራይ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኤርትራ ዝቐረበ ጸብጻብ ብዓውታ ክገልጾ ኢዩ። ኣብ ጎደናታት ንዩ ዮርክ ብምውጻእ ድምጺ ናይቲ ብጩቕ ክብል ዘይከኣለ ህዝቢ ኮይኑ መሰልን ፍትሕን ከድምጽ ኢዩ። ኣእዳው ናይቲ ተሞቒሑ ዘሎ እሱር ብሙኻን ንሓርነት እሱራት ክንቀሳቐስ ኢዩ። የዒንቲ ናይቲ ውጹዕ ብሙኻን ነቶም ብሰንኪ ግፍዕን ስቓይን ማእሰርታት ዝዓወሩ ዜጋታት ብርሃንን ዓይንን ኪኸውን ኢዩ።

እዚ ናይ ንዩ ዮርክ ሰላማዊ ሰልፊ ካልእ ከሕልፎ ኣንቂሉ ዘሎ ዓቢ መልእኽቲ ብዘይካ ሕልነኦም ዝሽጡ ቁንጣሮ ሰባት፥ መላእ ህዝቢ ኤርትራ ነቲ ስርዓት ዘለዎ ጽልኢ ንፍትሒ ዘለዎ ሃንቀውታ ከርኢዩ። ብሰንኪ ግዜ ወይ ዓቕሚ እንተዘይኮይኑ ኣብ ሰልፊ ኒዩዮርክ መላእ ህዝቢ ኤርትራ ክሳተፍ ድሉው ምኾነ።

ብውልቀ መላኽነት ፕረሲደንት ኢሳያስን  ብኣጻብዕቲ ኢድ ብዝቑጸሩ ኣብ ቃልሲን ጀግንነትን ዘይነበሩ ሰብ ግዜን ዝምራሕ ዘሎ ህግደፍ ህዝቢ ኤርትራ ክሳብ ክንደይ ጸሊእዎምን ፈንፊንዎምን ከምዘሎ ተፈሊጥዎ ኣሎ። ብሰንኪዚ እዚ ድማ ቁንጣሮ ጉጅለ ኣብ ጭንቀትን ውርደትን ስለዝርከንብ እታ ኣብ ክሳዱ ዘላ መሸንቖቓ እንዳጸበበት ብዝኸደት መጠን ባርባራዊ ተግባራቱ እንዳብኣሶ ይኸይድ ኣሎ።  ነንዝተሰአ ክድህኽ ናብ ዝውዕል ናይ ጭፍለቓ ፋብሪካ ተቐይሩ ስለዘሎ ድማ ንግሆ ንግሆ ሰባት ክኣስር ኣብ ጎዳጉዲ ኣእትዩ ከሳቒ ይረአ ኣሎ። ብድሕረይ ሳዕሪ ኣይቱብቆላ ካብ ዝብል ናይ ቅብጸት መንፈስ ነቒሉ ኣረጋውያንን ህጻናትን ከይተረፈ ምስቓይ ብዝለዓለ ደረጃ ይቕጽሎ ኣሎ።

ውዕሎ ንዩ ዩርክ ሓደ ዓቢ መልእኽቲ ከረጋግጽ ልዑል ትጽቢት ኣሎ። ንህዝቢ ኤርትራ ግፍዒ ኣብ ሓደ ሰብ ማለት ግፍዒ መላእ ሕብረተሰብ ሙኻኑን እቲ ግፍዕታት ክሳብ ዝቕንጠጥ ፈጸምቱ ድማ ናብ ሕጊ ክሳብ ዝቐርቡ ኤርትራዊ ቃልሲ ደው ከምዝየብል ዘረጋገጽ ዓቢ መልእኽቲ!።

ማዕረኡ ሰልፊ ንዩዎርክ ከሕለፎ ተዳሊዩ ዘሎ ካልኣይ መልእኽቲ ድማ ዕለታት ናይቲ ስርዓት ብኣጻብዕቲ ኢድ ይቁጸር ምህላዉዩ።  ባዕሎም እቶም ኣብ ዝለዓለ ጽፍሒ መንግስትን ግንባርን ናይቲ ስርዓት ዘለዉ ሓለፍቲ ንመቕርቦምን መዛርብቶምን ኤርትራ ከም ሃገር ግዳይ፥ ህግደፍ ድማ ከም ጉጅለ መብጽዕኡ ዝጠለመ ናይ ውሑዳት ዱካን ሙኻኑ ዝገልጹ ዘለዉ ኮይኖም፥  ኣብዚ ዕድመዚ ናብ ዘብልዎ ስለዘይብሎም ክገብርዎ ዝኽእሉ ነገር ከምዘየሎ እቶም ላዕለዎት ሓለፍቲ ምሕባሮም ነቲ ዘይተርፍ ውድቀት ንሶም ውን ኣንቢቦሞ ከምዘለዉ ዘረጋግጽ ኢዩ።

ሰልፊ ኒዩ ዮርክ ዋዜማ ሓርነት ከረጋግጽ ኢዩ። ህዝቢ ኤርትራ ናተይ ዘይብሎ ፍንፉን ጉጅለ፥ ለይትን መዓልትን እንተዝመውት ተባሂሉ ዝጽለየሉ መራሒ ምልክት ናይ መንግስቲ ውድቀትዩም’ሞ ኒዩ ዮርክ ነቲ ዘይተርፍ ፋንዋ ናይቲ ጉጅለ እተበስር ዕለት ክትከውንያ።

ዓወት ንሰልፊ ንዩዮርክ።

    Print       Email

You might also like...

ነቶም ናጽነት ዝሰለምዋ ኣካለ ስንኩላን ዘይትኸውን ኤርትራ ናይ መን ኤርትራ ኢያ?

Read More →