Loading...
You are here:  Home  >  Tigrigna  >  Current Article

መንግስቲ ኤርትራ ነቶም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዒራዒሮ ሓዪርዎም ዘሎ ላዕለዎት ፖለቲከኛታት ከምኡ ድማ ጋዜጠኛታት ፡ ጌጋኦም እናተኣመኑን ጣእሳኦም እናኣመስከሩን ዘርኢ ናይ ተንቀሳቓስ-ስእሊ ዶኩመንታሪ ንምስናድ ብምስጢር ክሰርሓሉ ዝጸንሐ መደብ ፍረ ከምዘይረኸበሉ ምንጭታት ድምጺ መድረኽ ካብ ውሽጢ ሃገር ሓቢሮም።

By   /  October 1, 2016  /  Comments Off on መንግስቲ ኤርትራ ነቶም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዒራዒሮ ሓዪርዎም ዘሎ ላዕለዎት ፖለቲከኛታት ከምኡ ድማ ጋዜጠኛታት ፡ ጌጋኦም እናተኣመኑን ጣእሳኦም እናኣመስከሩን ዘርኢ ናይ ተንቀሳቓስ-ስእሊ ዶኩመንታሪ ንምስናድ ብምስጢር ክሰርሓሉ ዝጸንሐ መደብ ፍረ ከምዘይረኸበሉ ምንጭታት ድምጺ መድረኽ ካብ ውሽጢ ሃገር ሓቢሮም።

    Print       Email

መንግስቲ ኤርትራ  ነቶም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዒራዒሮ ሓዪርዎም ዘሎ ላዕለዎት ፖለቲከኛታት ከምኡ ድማ ጋዜጠኛታት ፡ ጌጋኦም እናተኣመኑን ጣእሳኦም እናኣመስከሩን ዘርኢ ናይ ተንቀሳቓስ-ስእሊ ዶኩመንታሪ ንምስናድ ብምስጢር ክሰርሓሉ ዝጸንሐ መደብ ፍረ ከምዘይረኸበሉ ምንጭታት ድምጺ መድረኽ ካብ ውሽጢ ሃገር ሓቢሮም።

እቶም ምንጭታት ኣብ ሓበሬታኦም፥ መንግስቲ ኤርትራ ገለ ሃሱሳት ኣብ ሞንጎ እቶም እሱራት ከምዝጽንበሩ ብምግባር፡ ኣብ ቀረባ እዋን ምሕረት ተግባራዊ ከምዝኸውንን  ናይ ጣዕሳ ቅሩብነት ንዘርእዩ እሱራት ድማ ኣብ ውሽጢ ሃገር ብሰላም ክነብሩ ዘይነጽፍ ውሕስነት ክወሃቦም ከምዝኾነን ዘተንብሁ ናይ ሓሶት ወረታት  ብምዝራዉ ነቲ ዶኩመንታሪ ንምስናድ ንከባቢ ክልተ ዓመት ክጽዕር ምጽናሑ የረድኡ።

ኣብ ፈለማ ኣዋርሕ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ፥ እቶም እሱራት ናይ ጣዕሳ ፎርም እንተመሊኦም፡ ክታሞም እንተኣንቢሮም፣ ከምኡ ድማ ጌጋኦም እንዳተኣመኑ ኣብ ተንቀሳቓሲ ስእሊ እንተተቐሪጾም – ጸገማቶም ከብቅዕ ከምዝኾነ ዘስድዕ ጽሑፋት ተዋሂቡዎም ምንባሩ ዘዘኻኸሩ እቶም ምንጭታት ፥እቶም ብድፍኢትን ምፍርራህን ዝተሰነዩ ጻዕርታት ፍረ ከምዘይተረኽቦም የረድኡ።

መንግስቲ ኤርትራ  ንኩነታት እቶም ኣብ 2001 ድሕሪኡን ኣብ ዒራዔሮ ክኣስሮም ዝጸንሐ ጉጅለ 15 ዝርከብዎም ፖለቲከኛታት፡ ጋዜጠኛታትን መእመናን ኣመልኪቱ ክሳዕ እዛ ሰዓት እዚኣ ዝኾነ ሓበሬታ ብወግዒ ከምዘይሃበን ብገለ ሰበስልጣን እቲ መንግስቲ ዝወሃቡ ባዕላዊ ሓበሬታታት ድም ብዝኾነ ነጻ ኣካል ከምዘይተረጋገጸን ይፍለጥ።

ዝገዘፈ ዕላማ ናይቲ እሱራት ዒራዒሮ እንዳተናዘዙ ዘርኢ ፊልም ናይ ምስናድ መደብ ፥ በደል መንግስቲ ንምጥምዛዝን ምእሳር እቶም ፖለቲከኛታት፣ ጋዜጠኛታትን መእመናን ድማ ምኽኑይ ምንባሩ ንህዝቢ ንምትላልን ከምዝኾነ እዉን ክርዳኣ ተኻኢሉ ኣሎ።

    Print       Email

You might also like...

ኣብ መስከረም ትምህርቶም ኪጅምሩ ዝግባእ ተመሃሮ ኮለጅ ሕርሻ ሓመልማሎ  ካምፓሶም ንስታላታት ስለዝተዋህበ ክሳብ ሕጂ ትምህርቶም ከምዘይጀመሩ ተፈሊጡ።

Read More →