Loading...
You are here:  Home  >  Tigrigna  >  Current Article

ሕማም ሸሮኽ ፥ ካብ 6 ክሳዕ 9 ጥቅምቲ ጥራይ ኣብ ቤት-ማእሰርቲ ዓዲ ኣበይቶ ሂወት 3 ሰባት ከምዝወሰደ ወኪል ድምጺ መድረኽ ካብ ከተማ ኣስመራ ሕቢሩ።

By   /  October 15, 2016  /  Comments Off on ሕማም ሸሮኽ ፥ ካብ 6 ክሳዕ 9 ጥቅምቲ ጥራይ ኣብ ቤት-ማእሰርቲ ዓዲ ኣበይቶ ሂወት 3 ሰባት ከምዝወሰደ ወኪል ድምጺ መድረኽ ካብ ከተማ ኣስመራ ሕቢሩ።

    Print       Email

ኣብ ወተሃደራዉያን መዓስከራት፣ መደበራት ታዕሊም ከምኡዉን ኣብያተ ማእሰርቲ ሃገርና ብዘሰክፍ ኩነታት ክላባዕ ጀሚሩ ምህላዉ ዝንገረሉ ሕማም ሸሮኽ ፥ ካብ 6 ክሳዕ 9 ጥቅምቲ ጥራይ  ኣብ ቤት-ማእሰርቲ ዓዲ ኣበይቶ ሂወት 3  ሰባት ከምዝወሰደ ወኪል ድምጺ መድረኽ ካብ ከተማ ኣስመራ ሕቢሩ።

ኣብ`ቲ ብእንዳ-ኪዝ ዝፍለጥ እሱራት ዝጽፈጹፉሉ ክፋል ቤት ማእሰርቲ ዓዲ ኣበይቶ በቲ ሕማም ዝሞቱ እቶም ሰለስተ መእሰያት ፥ ብዛዕባ ሕማሞም ብተደጋጋሚ ከመልክቱን ምስ ሓኪም እቲ ቤት-ማእሰርቲ ክጣርዑን እኳ እንተጸንሑ ፥ ንምምኽናይ ኢዂም ሓሚምና ትብሉ ዘለኹም ዝብል ግብረመልሲ እንዳተዋህቦም – በቲ ሕማም ተሰኒፎም ክሳዕ ዝሞቱ ሕክምናዊ ረድኤት ከምእተኸልኦም ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ።

ሓለፍቲን ሓኪምን እቲ ቤት ማእሰርቲ ፥ እቶም ሰለስተ መንእሰያት በቲ ሕማም ሞይቶም ምዃኖም ምስ ኣረጋገጹ ጥራይ እዮም ናብ ክፍሊ እሱራት- ሆስፒታል ሓሊበት ሰዲዶሞም።

ኣብቲ ልዕሊ 500 እሱራት ጸፍጺፉ ዘሎ እንዳ-ኪዝ ብቀልቀልን ርስሓትን ዝመሓላለፉ ሕማማት ቀጻሊ ከምዝረኣዩን ነቶም ሕማማት ሻቡ ንምግታኦም ዝኾነ ተበግሶ ከምዘይዉሰድን ዝግለጽ ኮይኑ ፥ እዋናዊ ክስተት ሕማም ሸሮኽ ኣብ`ቲ ቦታ ሂወት ሓያሎ እሱራት ከይወስድ ተሰጊኡ ከምዘሎ ወኪልና ይሕብር።

ካብ`ቶም ሞይቶም ዘለዉ 3 እሱራት ስድራቤት ናይ እሰይ ባርያማርያም ዝተባህለ ግዳይ ጥራይ`ዮም ብዛዕባ ዉሉዶም ብዘይወግዓዊ መንገዲ ተረዲኦም ዘለዉ።

    Print       Email

You might also like...

ኣብ መስከረም ትምህርቶም ኪጅምሩ ዝግባእ ተመሃሮ ኮለጅ ሕርሻ ሓመልማሎ  ካምፓሶም ንስታላታት ስለዝተዋህበ ክሳብ ሕጂ ትምህርቶም ከምዘይጀመሩ ተፈሊጡ።

Read More →