Loading...
You are here:  Home  >  Columns  >  Current Article

18 መስከረም ጀጋኑ ናብ ሰፈር ክብረት፤ ጃጃዊ ናብ ሰፈር ውርደት ዝለኣኸት ዕለት 

By   /  September 16, 2016  /  Comments Off on 18 መስከረም ጀጋኑ ናብ ሰፈር ክብረት፤ ጃጃዊ ናብ ሰፈር ውርደት ዝለኣኸት ዕለት 

    Print       Email

download-19መስከረም ኤርትራ ቅንያት ቅዱስ የውሃንስ፥ ቅንያት ገዓት ጠስሚ፥ ቅንያት ሕዮባን ገልገለ መስቀለን ኢያ ኔራ – ክሳብ 18 መስከረም 2001። ሎሚ ግን መስከረም ኤርትራ ካልኣይ ገጽ ደሪባላ።ጸላም ገጽ። እቶም ኤርትራ ከምቲ ቀቢሮሞም ዝመጹ ብሉጻት ብጾቶም ዝበሃግዎ ክትከውን ዝሓተቱ ኣርካናት ዴሞክራስያዊ ለውጢ 2001፥  ከምኡውን ደሃዮ’ም ዜስመዑ ጋዜጠኛታት ኣብዛ ዕለት እዚኣ’ዮም ብጭካነ ከካብ ዝነበርዎ ተወሲዶም ናብ ማሕዩር ዝኣተዉ።

 18 መስከረም 2001 ኣብ ጨው ቀትሪ ፊተፊት ዝገጠሙ፥  ኣብ መራኸቢ ብዙሃን ዝወጹ መራሕትን ዜውጽኡ ጋዜጤኛታትን ስለዝበልዐት’ያ ዝያዳ ሃቢባ እምበር ናይ ህግደፍ ኤርትራ ካብ ጥሪ ክሳብ ታሕሳስ ነብሲ ወከፍ ዕለት 18 መስከረም’ያ። 

 ምስ ደርጊ ተሓባቢርኩም ተባሂሎም ብዘይ ፍርዲ ኣብ መጀመርታ ተስዓታት ዝተኣስሩ፤ መሰል ደሞዝ ተጋዳላይ ሓቲትኩም ተባሂሎም ኣብ 93 ዝተቐየዱ፥ ነታ ዝተረፈት ኣካልኩም ናይ ምንባር መሰል ሓቲትኩምላ ተባሂሎም ዝተረሸኑ ስንኩላን፥ ሃይማኖት ምሂርኩም ተባሂሎም ኣብ መፋርቕ  90ታት ዝተቐፈዱ መማህራን ምስልምና፡ ተኸተልቲ ጂሆባ ኮንኩም ተባሂሎም ዝተገፈፉ ግዳያት ፥ ህዳሴ ተዋህዶ ጸዊዕኩም ተባሂሎም ዝተኣስሩ ኣመንቲ፤ ምስ ቫቲካን ርክብ ኣብዚሕኩም ተባሂሎም ዝተሓየሩ ኣባላት ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን፥ ናይ ምዕራብ ጽልዋ ኣለኩም ዝተባህሉ ተኸተልቲ ከኒሻ ወዘተ ወዘተ።

 ኣርካናት ዴሞክራስያዊ ለውጢ 2001 ምሉእ ዕድሜኦም ሰውራ መሪሖም ናጽነት ዘረጋገጹዮ’ም ።ይኹን ግን እቲ ናጽነት ዝብል ስም ሒዙ ዝረኣይዎ ኩነት ንጉዕዞ ሓርነት ዝጉዕጽጽ ‘ምበር ናብ ራህዋ ዜዕርግ መሳልል ኮይኑ ኣይረኸብዎን። ስለዚ ድማ ንሕድሪ ናይቲ ንእስነቶም ዝሃቡሉ ክብርታት ንምርግጋጽ ዳግማይ ነቒሎም ዳግማይ ገንሸል ኮይኖም። ኣብዚ ዳሕረዋይ በቲ ብጻይና ዝብልዎ ወዲ ሃገር ገዛኢ። 

 ማእሰርቲ ንኣርካናት18 መስከረምን ንስድራቤቶምን ከቢድ ስቕያት ሙኻኑ ርዱእ’ዩ። ምስናይ ክብደቱን ስቅያቱን ግን እዞም ጀጋኑ ክቡራትን ሕፉራትን ኮይኖም ምስ ረዚን ታሪኾም ኣብ ልብን ዝኽርን ነብሲወከፍ ሰብ ማዕረታ ዝወደቑላ ሰንደቕ በሪኾም ይነብሩን ይዝከሩን ኣለዉ።

 ዕለት 18 መስከረም 2001 ኣብ ከቢድ ማሕዩር ዝተቐየደ ክሳብ ሕጂውን ኩነታቱ እንዳበኣሰ ዝኸይድ ዘሎ ኣይምዉት ኣይስሩር ግን ከኣ ብዝኾነ ወገን ተጠቒሱ ዘይፈልጥ ሓደ ሕዩር ኣሎ። ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፍወርቂ። 

 ፕረዚደንት ኢሳያስ 18 መስከረም 2001 ነቶም ንዕኡን ንሰውራን መሪሖም ምስ ኩሎም ተጋደልቲን ሓፋሽ ውድባትን ኮይኖም ብመስዋእቶም ስልጣን፣ ብጅግንነቶም ክብረት፣ብኣእምሮኦም ህቡብነት ዜረከብዎ ጀጋኑ ዝኣሰረላ ዕለት ብመጀመርታ ንነብሱ’ዩኣብ ማሕዩር ኣእትይዋ። ኣብታ ዕለት ንሶም መንገዲ ክብረት ንሱ ድማ መንገዲ ሕስረት ጀመሩ።

 ኢሳያስ ሰማእታት ዝወደቑሉ ክብርታት ምስጠለመ ንነብሱ ኣብቲ ከሓድቲ ዝቕየዱሉ ማእሰርቲ፥ ጀጋኑ ብጾቱ ብቓጻ ምስኣሰረ፥ ንነብሱ ኣብቲ ጃጀውቲ ዝቕየዱሉ ማሕዩር ኣእትይዋ’ዩ። እቲ ፕረዚደንት ታሪኽ ምስ ኣሰረ ንነብሱ ኣብቲ ሰብ ጸሊም ታሪኽ ዝጎሓፉሉ ማእሰርቲ፤  ክቡራት ኣርካናት ምስቀየደ ንነብሱ ኣብቲ ሕሱራት ዝጉጀልዎ ቤትማእሰርቲ ደርብይዋ’ዩ። 

 ልክዕዩ እቶም ጀጋኑ ኣብ ጸልማትን ሞትን ኣብ ዕጽው ሸላን ሞቑሕን ይህልዉ ይኾኑ። ይኹን ግን ኣብቲ ሞቒሕዎም ዘሎ ሰንሰለት መዓልታዊ ዝውቐር ታሪኽ ጅግንነቶም ፥ ነቲ ሸፊንዎም ዘሎ ጸልማት ዝስንጥቕ ጸርጊሓበን ወትሩ’ዩ ዝበርህ። እቶም ዝተሰውኡ እሱራት ድማ ዕረፍቶም ንኣሽሓት ዜጋታት ባህሊ ዘይተጻዓድነት ዝሶኩዐ ስለዝኾነ፡ ብስም ብዙሓት ህልዋትዮም።

 ብኣንጻሩ ኢሳያስ ኣብ ክፉት ኣየር ህልዉን ዝወሳወስን ይምሰል ‘ምበር ብደዉ ዝሞተ ሬሳ’ዩ። ብዓይኒ መላእ ህዝቢ ኤርትራ ክብረት ዝተነፍጎ ፍንፉንሰብ ኮይኑሎ፥ ብዓይኒ ታሪኽ ውን ታሪኽ ዝጎሓፎ ሕሱር ኮይኑ’ሎ። 

 ወለድና ሰብ ኣይጽላእካ ይብሉ። ፕረዚደንት ዝብል እርእስቲ ሒዙ ዘሎ ኢሳያስ፡ ህዝቡን ህዝቢ ዓለምን ስለዝፈንፈኖ ተነጺሉ’ዩ ዝርከብ። ጭንቀቱ ንምፍዋስ ሓንሳብ ኣብቲ ንሰራሕቱ ክገድፈሎም ዝግባእ ዲጋ ዓዲ ሓሎ ክቕኒ፥  ሓንሳብ ምስ ደቂ-ደቁ ዝኾኑ ሕንጫላት እንዳተዳፈአ ኣብ ለይታዊ ትልሂታት ከሕልፎ እካ እንተሃቀነ – ደም ሰብ  ሰብ ብሰቡ ደም ጀጋኑ ብቐሊሉ ስለዘይሰድድ -ብመቕጻዕቲ ሕልና ሳጽዩ፡ ድቃስ ተሓሪሙ ሳዕሪ ጸርዩ ይርከብ።  

 18 መስከረም እናክትመጽእ እምበኣር ንጀጋኑ ብሓበን ክንዝክሮም ከሎና ነቲ ነቶም ኣርካናት ለውጢ 2001 ሒዞሞ ዝነበሩ ሓቂ ፊተ-ፊት ክገጥሞ ስለዘይከኣለ
ዝሓየሮም ኢሳያስ ድማ፡ ኣብቲ ብታሪኽን ሕልናን ተኣሲሩሉ ዘሎ ኩነት ብውርደት ኢዩ ዝዝከር።ሎሚን ጽባሕን ጥራይ ዘይኮነ ንመዋእል። 

 

    Print       Email

You might also like...

ነቶም ናጽነት ዝሰለምዋ ኣካለ ስንኩላን ዘይትኸውን ኤርትራ ናይ መን ኤርትራ ኢያ?

Read More →