Loading...
You are here:  Home  >  Tigrigna  >  Current Article

ካብ ዝጅምር 4 ሳምንቲ ኣቚጺሩ ዘሎ ሕማም ሸሮኽ፣ ኣብ ልዕሊ ሂወት ሰብ ገዚፍ ሃስያ የስዕብ ከምዘሎ ካብ ውሽጢ ሃገር ዝበጽሓና ሓበሬታ ኣረዲኡ።

By   /  September 26, 2016  /  Comments Off on ካብ ዝጅምር 4 ሳምንቲ ኣቚጺሩ ዘሎ ሕማም ሸሮኽ፣ ኣብ ልዕሊ ሂወት ሰብ ገዚፍ ሃስያ የስዕብ ከምዘሎ ካብ ውሽጢ ሃገር ዝበጽሓና ሓበሬታ ኣረዲኡ።

    Print       Email

ኣብ ከባቢታት ዞባ ደቡብ ከምኡ`ውን ጋሽ-ባርካ ተኸሲቱ ናብ ማእከላይ ከባቢታት ሃገርና ክላባዕ ካብ ዝጅምር 4 ሳምንቲ ኣቚጺሩ ዘሎ ሕማም ሸሮኽ፣ ኣብ ልዕሊ ሂወት ሰብ ገዚፍ ሃስያ የስዕብ ከምዘሎ ካብ ውሽጢ ሃገር ዝበጽሓና  ሓበሬታ ኣረዲኡ።

እቲ ፈለማ ኣብ ከባቢታት ጋሽ  ከምኡ ድማ ኣብ ከባቢ እምባሶይራ ብንኡስን መንግስቲ ቅልጡፍ ግብረመልሲ እንተዝገብር ክግታእ ልዑል ተኽእሎ  ብዝነበሮ ዓቐንን ዝተራእየ  ተላባዒ ሕማም ፥ ኣብዚ እዋን እዚ ናብ ቶኾምብያ፣ ኣውጋሮ፣ ሽላሎ፣ መዓስከር ሳዋ፡ ኦምሓጀር፣ መዓስከር ኩርመናዕ፣ ቤት ማእሰርቲ ፕሪማ ካንትሪ ናይ ከተማ ባረንቱ፣ ዓዲ ቐሺ፣ ማይ-ሂመት ዝኣመሰላ ከባቢታት ጋሽ ባርካ ፥  ከምኡ`ውን  ናብ ጸሮና፣ ሽመጃና ፣ ማይ ምነ፣ ዓዲዃላ ፣ማይ-ውራይን ምስ ኢሮብ ዘቃርባ ከባብቢታትን ዞባ ደቡብ ልሒሙ፡ ኣንፈቱ ናብ ማእከላይ ከባቢታት ሃገር የብል ምህላዉ እዩ እቲ ሓበሬታ ዘረድእ ።

እቲ  ሕማም ንልዕሊ 500 ዜጋታት ለኺፉ ብናህሪ ይላባዕ ከምዘሎ ዝጠቕሱ ምንጭታት ካብ ሚኒስትሪ ጥዕና ፥ ሰኣን ቅልጡፍ ሕክምናዊ ሓገዝ  ክሳዕ 24 መሰከረም ጥራይ 23  ሰባት ሂወቶም ስኢኖም ከምዘለዉ ሓቢሮም ኣለዉ።

ሕማም ሸሮኽ ክሳዕ ከባቢታት ዓዲ-ሃሎ ናይ ዞባ ማእከል እዉን ተቐላቒሉ ኣብ ሞንጎ እቶም ኣብቲ ቦታ ተመዲቦም ዘለዉ ሓደስቲ ኣባላት ሃገራዊ ኣገልግሎት ክላባዕ ጀሚሩ ከምዘሎ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ።

ኣብ መዓስከር ሳዋ እዉን ፣ በቲ ሕማም ዝተለኽፉ ኣስታት 40 ተዓላሞ  ኣብ ግልል ዝበለ ቦታ ቴንዳታት ተዘርጊሑሎም ንኡስ ሕክምናዊ ክትትል ይገበረሎም ኣሎ።

ኣብ ዞባ ዓንሰባ ፥ ካብ ዞባታት ደቡብን ጋሽባርካን ብ ብዘይፍለ ዓቐን ተርእዮ እቲ ሕማም ይምዝገብ ምህላዉን እቲ ሕማም ክሳዕ ኣብ ከተማ ከረን ተቀላቒሉ ከምዘሎን ዘረድኡ ምንጭታት ፥ መንግስቲ ነዚ ኣሰካፊ ሃገራዊ ሓደጋ ዛጊት ዝድለ ኣቓልቦ ክህቦ ስለዘይመረጸ ፥ ኣብ ልዕሊ ሂወት ሰብ ዝወርድ ዘሎ ሃስያ ከይተዓጻጸፍ ስግኣት ዝበዝሐ ህዝቢ ኮይኑ ከምዘሎ የተሓሳስቡ።

መንግስቲ ነዚ ሳምንታት ኣቚጺሩ ዘሎ ተርእዮ፣ ኣፍልጦን ኣቓልቦን ማሕበረሰብ ዓለም ከይረክብ ክዕፍኖ መሪጹ ከምዘሎ፥ ነቲ ሕማም ብኣጋኡ ንምግታእ ክወፍር ዝነበሮ ጎስጓስን ቀረብን ኣወንዚፉ ከይኣኽሎ ንግዳያት እቲ ሕማም እኹል ሕክምናዊ ቀረባት ካብ ምኩዋን ቦኺሩ ምህላዉ እዉን ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ።

    Print       Email

You might also like...

ኣብ ወጻኢ ዝቕመጡ ግዱሳት ደሃይ ናይቶም ኣብ ፈቐዶ ባሕርን ሳሃራን ዝሞቱ ኤርትራውያን ንምፍላጥ ዝሕግዝ ኮሚቴ ኣውጺኦም ናብ ኤርትራውያን ናይ ደቆም ደሃይ ዕረፍቲ ይልእኩ ኣለዉ። 

Read More →