Loading...
You are here:  Home  >  Columns  >  Current Article

ኣብ ከባቢታት ጎሊጅ፣ ኦምሓጀር፣ ገርገፍ፣ ተበልድያ፣ ከምኡዉን ዓዲ-ገብሩ ሰፊሕ ግፋ ተኻይዱ

By   /  September 25, 2016  /  Comments Off on ኣብ ከባቢታት ጎሊጅ፣ ኦምሓጀር፣ ገርገፍ፣ ተበልድያ፣ ከምኡዉን ዓዲ-ገብሩ ሰፊሕ ግፋ ተኻይዱ

    Print       Email

ኣብ ከባቢታት ጎሊጅ፣ ኦምሓጀር፣ ገርገፍ፣ ተበልድያ፣ ከምኡዉን ዓዲ-ገብሩ ብ 20 መስከረም ብዝተኻየዱ ዝተወሃሃዱን ኣልመምቲን ብርክት ዝበሉ ኣብ ሕርሻን መጓሰን ዝነጥፉ ዜጋታት ከምእተወስዱ  ወኪል ድምጺ መድረኽ ካብ ዞባ ጋሽ-ባርካ  ሓቢሩ።

ዕላማ ናይቶም ብ ኣሃዱታት ዕቚር-ሰራዊትን ስለያ -05 ዝተኻየዱ ግፋታት ፥ ነቲ ኣብ ሰፊሕ ከባቢታት ጋሽ ባርካ ንዝርከብ ብ ዝተፈላለያ  እዝታት  ዝዉነኑ ሕርሻታት  ዝጽሂን  ዝጉልጉልን ነጻ ጉልበት  ንምእካብ ከምዝኾነ እዩ ወኪልና ዝሕብር።

ኣብቶም ግፋታት ዝተታሕዙ ንጹሃት ዜጋታት  ናብ ፋንኮ  ከምእተወስዱ እዉን ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ።

ኣብ ጋሽባርካ  ብስም እዝታት ብላዕለዎት ኣዘዝቲ ሰራዊትን ቊጠባዊ ኣካል ህግደፍን ዝዉነኑ ናይ ሕርሻ መሬት ፥ ግዱድ ወፈራታት ህዝቢን ሰራዊትን  ብምዉዳብ ከምዝዕመሙ ዝግበሩ ኮይኖም ፥  ኣብ`ዚ እዋን እዚ ኣብ ኣሃዱታቱ ናይዝርከብ ሰራዊት ቊጽሪ ኣዚዩ ትሒቱ ብምህላዉ ፥ ሃንደበታዉን ጽዑቕን ግፋታት ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ህዝቢ ብምክያድ ነጻ ጉልበት ኣብ ምርካብ ንዝረአ ጸገማት ንምዝላቚ  ይስረሓሉ ከምዘሎ እዩ ዝግለጽ።

    Print       Email

You might also like...

ህዝቢ ኤርትራ መመሊሱ ዝንዕቆ መንግስቲ ዝፈጥር ዘሎ ብዘርእዮ ዘሎ ልኡም ባህርያት ኢዩ።

Read More →