Loading...
You are here:  Home  >  Tigrigna  >  Current Article

መንግስቲ ኤርትራ ፥ ንታዕሊም ኣይወረዱን ኣብ ልዕሊ ዝብሎም ዜጋታት ካብ ጥቅምቲ ዝትግበር ተሪር ስጒምቲ ሰሪዑ ከምዘሎ ምንጭታት ድምጺ መድረኽ ሓቢሮም።

By   /  September 27, 2016  /  Comments Off on መንግስቲ ኤርትራ ፥ ንታዕሊም ኣይወረዱን ኣብ ልዕሊ ዝብሎም ዜጋታት ካብ ጥቅምቲ ዝትግበር ተሪር ስጒምቲ ሰሪዑ ከምዘሎ ምንጭታት ድምጺ መድረኽ ሓቢሮም።

    Print       Email

መንግስቲ ኤርትራ ፥ ንታዕሊም ኣይወረዱን ኣብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣይተኻፈሉን ኣብ ልዕሊ ዝብሎም ዜጋታት  ተሪር ከምዝኸዉን  ዝእመተሉ  ስጒምቲ ሰሪዑ ከምዘሎ ምንጭታት ድምጺ መድረኽ ሓቢሮም።

እቲ ካብ ዝመጽእ ወርሒ ጥቅምቲ ተግባራዊ ንኽኸዉን ተመዲቡ ዘሎ ስጒምቲ ብቐንዱ ነቶም ኣብ ናይ ዉልቂ ቊጠባዊ ንጥፈታት ተዋፊሮም ዝርከቡ ዜጋታትን ነቶም ካብ ወጻኢ ናብ ሃገር ዝኣትዉ እሞ ኣብ ሃገር ልዕሊ 3 ወርሒ ክጸንሑ ዝረኣዩ ዉልቀሰባትን ዒላማ ዝገበረ ከምዝኾነ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ።

በቲ መደብ መሰረት ፥ ኣብ ወተሃደራዊ ታዕሊምን ሃገራዊ  ኣገልግሎትን ዘይተሳተፉ ከምኡ`ውን ተሳቲፎም ብርዱእን ምኽኑይን ጉዳይ ካብ ዉትህድርና ዝተፋነዉ ዜጋታት ተዋፊሮሙሉ ካብ ዝጸንሑ ዉልቃዊ ስራሕ ዝእገዱሉ ሜላታት ተሓንጺጹ ክስረሓሉ እዩ።

ትካላት ዘለዎም ናይ ንግዲ ፍቓዶም ምምንዛዕ፥ ኣብ ትሕቲ መንግስታውያንን ብሕታውያንን ትካላት ተቖጺሮም ክሰርሑ ዝጸንሑ ካብ ስራሖም ምእላይ፥ ካብ ወጻኢ መጺኦም ልዕሊ 3 ኣዋርሕ ኣብ ሃገር ዝጸንሑ ዜጋታት ኣብ ምክፋል ግዱድ ግብሪ ክልተ ካብ ሚእቲ ዝጸንሖም ድሕረባይታ ተጸኒዑ ክወሃቦም ዝጸንሐ ሓለፋታት ክግምገምን እንተኣድለየ እዉን እቶም ወጻእተኛታት ዜጋታት ዝነጠርዎ ታዕሊምን ሃገራዊ ኣገልግሎትን ከማልኡ ምግባር ዝብሉን ካልኦትን ተረርቲ ስጒምትታት፣ ኣካል ናይቲ ካብ ዝመጽእ ወርሒ ክትግበር ተሰሪዑ ዘሎ ተሪር መደብ እዩ።

ሚኒስትሪ ዞባዊ ምምሕዳር ፥ ነተን ኣብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ንዘይተሳተፉ ዜጋታት ብስራሕ ዝቖጽራ ትካላት ብዛዕባ ሰራሕተኛታተን ዝደቐቐ ሓበሬታ ከቕርባን፣ ከምኡ እንተዘይገበራን ንዝድለዩ ሰራሕተኛታተን ናብ ዝምልከቶ ኣካል እንተዘየቕረባን ድማ ኣብ ልዕሊ እተን ትካላት ክሳዕ ምዕጻው ዝከዱ ተረርቲ መቕጻዕትታት ክመርሕ ምጽናሑ ዝፍለጥ ኮይኑ ፥ እዚ በየናይ ወገን ክምሕደር ከምዝኾነ ዛጊት ዘይተነጸረ ሓዲሽ መደብ ግና ብስፍሓቱን ውዳቤኡን ዝተረረ ከምዝኾነ እዮም ምንጭታት ድምጺ መድረኽ ሓቢሮም ዘለዉ።

    Print       Email

You might also like...

ጀነራል ፍሊጶስ ኣብ ከተማ ኣስመራ ጥቓ ቤተ ክርስትያን እንዳስላሰ ዝጸንሐ ዕዳጋ ኣሕምልቲን ሽጉርቲ ኮሚደረን ብኣባላት ጸጥታን ወተሃደራት ከተማን ከምዝድምሰስ ጌሩ

Read More →