Loading...
You are here:  Home  >  Tigrigna  >  Current Article

78 ደቅንስትዮ ዝርከበኦም 260 መንእሰያት ኣብ ዳህላክ ኣብ ትሕቲ ግዱድ ዕዮ ብኸቢድ ይሳቐዩ ምህላዎም ተገሊጹ።

By   /  August 25, 2016  /  Comments Off on 78 ደቅንስትዮ ዝርከበኦም 260 መንእሰያት ኣብ ዳህላክ ኣብ ትሕቲ ግዱድ ዕዮ ብኸቢድ ይሳቐዩ ምህላዎም ተገሊጹ።

    Print       Email

ካብ መዓስከራት ኮርመናዕን ምዕጥርን ከምኡውን ካብቲ ኣብ ናቕፋ ዝርከብ እንዳ ኣቦይ ርጉም ተባሂሉ ዝጽዋዕ  ቤት ማእሰርቲ  ዝተኣከቡ 78 ደቅንስትዮ ዝርከበኦም 260 መንእሰያት ኣብ ዳህላክ ኣብ ትሕቲ  ግዱድ ዕዮ ብኸቢድ ይሳቐዩ ምህላዎም ተገሊጹ።

እዞም እሱራት ኣብቲ ከቢድ ክሊማ ኣብ መዓልቲ  ን14 ሰዓታት ብዘይምቁራጽ ይሰርሑ ምህላዎም፥ ብሰንኪ ዘለዎም ጥሜትን ድኻምን ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ 10 ካብኦም ከምዝሞቱ ተፈሊጡ። ኣብ ደሴት ዳህላክ ዝቕመጥ ህዝቢ ነቲ ሕማቕ ኩነታት ርእዩ ምስቶም እሱራት ብእኽለ ማይ ክደጋገፍ ኣብ ዝጀመረሉ እዋን ኣዘዝቲ ናይቲ ቤትማእሰርቲ ‘እዞም ሰባት እዚኦም ሸየጥቲ ሰብን ቀተልቲ ሰብን ስለዝኾኑ ካብኦም ረሓቑ፤ ኣንስትኹም ድማ ሓልዉ’ ብምባል ኣብ ልዕሊ እቲ ህዝቢ ራዕዲ ከምዘእተዉሉ ተፈሊጡ።

ኣብዚ ቅንያት እዚ 12 ካብቶም መንእሰያት ብሰንኪ ከቢዽ ዕዮን ጥሜትን ጽምእን ተሰኒፎም  ከምዝርከቡ፥ ጥቓ ሞት ምስበጽሑ ድማ  ኣብ ትሕቲ ሓለዋ ናብ መዓስከር ገደም ከምእተሰጋገሩ ተፈሊጡ ኣሎ።

ብፍላይ ደቅንስትዮ እሱራት ምስቲ ከቢድ ክሊማን ጽዑቕ ስራሕን ባህርያዊ ጸገማትንን ኣብ ዝኸፍአ ደረጃን ከቢድ ሓደጋ ምህላወንን ተፈሊጡ። ኣብ ርእሲ እዚ 4 ካብ እተን ደቅንስትዮ ኣብ ልዕሊኤን ብዝተፈጸመ ጾታዊ ዓመጽ ጥንሲ ሒዘን ምህላወን የግዳስ ክሳብ እዚ እዋን ገና ኣብ ዳህላክ ከምዝርከባ ተረጋጊጹ።

ስድራቤት ናይ እዞም ዝተጠቐሱ እሱራት ደሃይ ናይ ደቆምን መቕርቦምን ከምዘይፈልጡ እቶም እሱራት ድማ ብዝለዓለ ምስጢር ተታሒዞም ምህላዎም ትፍለጥ።

እቶም እሱራት ዝሰርሕዎ ዘለዉ ህንጻታት ዓበይቲ መኻዚኖታትን ገለ መንበሪ ዝመስል ገዛውትን ሙኻኑ ዝሃበሩ እቶም ምንጭታት 78 ካብኦም ትሕተሃገራውያን ተባሂሎም ዝተኣስሩ ኢዮም።

 

    Print       Email

You might also like...

ግፋ ተመሃሮ ኣብ ከተማ ከረን

Read More →