Loading...
You are here:  Home  >  Tigrigna  >  Current Article

ኣብያተ ማእሰርቲ ሰምበልን ጸጸራትን ፍርዶም ብዝጽበዩ እሱራት ኣዕለቕሊቐን ምህላወን ተሓቢሩ

By   /  August 8, 2016  /  Comments Off on ኣብያተ ማእሰርቲ ሰምበልን ጸጸራትን ፍርዶም ብዝጽበዩ እሱራት ኣዕለቕሊቐን ምህላወን ተሓቢሩ

    Print       Email

ብገበን ተኸሲሶም ዝቕየዱ ዜጋታትና፣ ኣብቲ ግቡእ ዘይኮነ ልሙድ ግዜ`ዉን ናብ ፍርዲ ይቐርቡ ብዘይምህላዎም ፣ ኣብያተ ማእሰርቲ ሰምበልን ጸጸራትን ፍርዶም ብዝጽበዩ እሱራት ኣዕለቕሊቐን ምህላወን ምንጭታት ድምጺ መድረኽ ካብ ከተማ ኣስመራ ኣቃሊሖም።

እቶም ምንጭታት ኣብ ክፍሊ ኣኽባር ሕጊ ዞባ ማእከል  ብዝረኸብዎ ሓበሬታ መሰረት፥ ኣብተን ኣብያተ ማእሰርቲ ፍርዶም ከይፈለጡ ናይ ዝጽበዩ ዘለዉ እሱራት ቊጽሪ 1876 ከምዝኾነ ፥ እዚ ቊጽሪ እዚ ነቶም ብኣባላት ስለያን ሃገራዊ ድሕነትን ብሓደራ ናብተን ኣብያተ ማእሰርቲ ዝርከቡ ወገናት ከምዘየጠቓልል ክርዳእ ይከኣል።

ነቲ ተርእዮ ምኽኑይ ንምግባር ብሰብ መዚ ክፍሊ ኣብያተ ማእሰርቲን ተሃድሶን ኤርትራ ዝወሃብ ዘሎ መግለጺታት ፥ ኣብያተ ፍርዲ ብምኽንያት ክራማት ኣዕሪፈን ስለዘለዋ ዝብል`ዩ።

እቲ ካብ ቤት ጽሕፈት ኣኽባር ሕጊ ዞባ ማእከል ዝተረኸበ ሓበሬታ ፥ ኣኽበርቲ ሕጊ ብብግዜኡ ዝኽዘኑ ዘለዉ ፋይላት እሱራት ኣብ ግዜኦም ከይረኣዩን፣ ንኩነታት እቶም ኣብ ዝተፈላለያ መደበራት ፖሊስ ዝቕየዱ ክሱሳት ብዝግባእ ከይከታተሉን ኣብ ክፍሊ ሃገራዊ ድሕነትን ሓለፍቲ እተን መደበራትን ጸቕጥታት ከምዝጎንፎም እዩ።

ኣብ ልዕሊ ናይ ገበን እሱራት ዝካየድ ፍርዳዊ መስርሕ ብወገንን ረብሓን ዝጽለዉ ከምዝኾነ ዘነጸረ እቲ ሓበሬታ ኣኽባር ሕጊ ዞባ ማእከል ፥ ደቂ ዓበይቲ ነጋዶ፣ ሃብታማት ዉልቀሰባት፣ጉዳዮም ዘሰክፍ እንተኾነ ሻቡ ክሸፋፈን፥  ትሕት ዝበለ እንተኾነ ድማ ናብ ፍርዲ ክቐርብ ቀዳምነት ተዋሂቡዎ ብግቦን ብላዕን ተጠምዚዙ ክዓርፍ ከምዝግበር ሓቢሩ።

ኣኽበርቲ ሕጊ ናብ መደበራት ፖሊስ ኣምሪሖም ጉዳይ እሱራት ከጣይቚ ኣብ ዝምዱብሉ ፣ ኣባላት ሓለዋን መርመርቲን እተን መደበራት ካብ ጎድኖም ስለዘይፍለዩ እሱራት ዘለዎም ጸገማት ብግልጺ ክሕብሩ ከምዝጽገሙ ፤ እቶም ኣኽበርቲ ሕጊ ብፍላይ ናብታ ብናይ ሓደራ ዝተኣስሩ ዜጋታት ብብዝሒ ዝርከቡላ 5ይ መደበር ፖሊስ  ክበጽሑ ካብ ዝኽልከሉ ነዊሕ ተቖጺሩ ምህላዉ እዉን እቲ ካብ  ክፍሊ ኣኽባር ሕጊ ዞባ ማእከል ዝተረኸበ ሓበሬታ ኣረጋጊጹ ።

መንግስቲ ኤርትራ ኣተሓሕዛኡ ኣብ ጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት የመሓይሽ ከምዘሎ ንማሕበረሰብ ዓለም ንምርኣይ፣ ብሲቪላዊ ገበናት ንዝተቐየዱ ዜጋታት ኣብ ዝጥርንፋ ኣብያተ ማእሰርቲ  ምምሕዳራዉን ትሕተቅርጸኣዉን ምምሕያሻት ንምግባር ይዓዪ ብምህላዉ ፥ እቲ ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ ሰምበልን ጸጸራትን ዘሎ ልዑል ቊጽሪ ፍርዶም ናይ ዘይፈለጡ እሱራት ብኣጋኡ ንምኽዋል ሜላታት ከየማሕደረ ከምዘይተርፍ ምንጭታትና ሓቢሮም ኣለዉ።

 

 

    Print       Email

You might also like...

ግፋ ተመሃሮ ኣብ ከተማ ከረን

Read More →