Loading...
You are here:  Home  >  Tigrigna  >  Current Article

መንግስቲ ኤርትራ ፥ ወተሃደራውያን ሓለፍቲ ካብ ውሽጢ ሃገር ከይወጽኡ ሕክምናዊ እገልግሎታት ዝረኽብሉ ኣማራጺታት እብ ምንዳይ ከምዝርከብ ምንጭታት ድምጺ መድረኽ ሓቢሮም።

By   /  August 27, 2016  /  Comments Off on መንግስቲ ኤርትራ ፥ ወተሃደራውያን ሓለፍቲ ካብ ውሽጢ ሃገር ከይወጽኡ ሕክምናዊ እገልግሎታት ዝረኽብሉ ኣማራጺታት እብ ምንዳይ ከምዝርከብ ምንጭታት ድምጺ መድረኽ ሓቢሮም።

    Print       Email

ብህድማ ላዕለዎትን ማእከሎትን ወተሃደራውያን ሓለፍቲ ተጣሪዑ ከምዘሎ ዝንገረሉ መንግስቲ ኤርትራ ፥ ወተሃደራውያን ሓለፍቲ ካብ ውሽጢ ሃገር ከይወጽኡ ሕክምናዊ እገልግሎታት ዝረኽብሉ ኣማራጺታት እብ ምንዳይ ከምዝርከብ ምንጭታት ድምጺ መድረኽ ሓቢሮም።

ነዚ ክዉን ንምግባር ፡ ካብ ሚኒስትሪታት ጥዕናን ጉዳያት ወጻኢን ከምኡ`ውን መኮነን ጥዕና ዝተዋጽአት 6 ዝእባላታ ኮሚቴ ብምስጢር ናብ ከተማ ካርቱም ከይዳ ምስ ዝተፈላለያ መንግስታውያን ብሕታውያን ትካላት ጥዕና እታ ሃገር ትዘራረብን ሱዳናውያን ሞያውያን ጥዕና እተን ትካላት ናብ ኤርትራ እትዮም ሕክምናዊ እገልግሎት ንወተሃደራውያን ሓለፍቲ ንኽህቡ እብ ዘክእሉ ስምዓት ንምብጻሕን ትጽዕትን ምህላዋ ክፍለጥ ተኻኢሉ እሎ።

እታ ኮሚቴ ካብ 18 ነሓሰ ጀሚራ ምስ ሰብ መዚ ሆስፒታላት ሮያል፣ ኢምፐርያልን  ፊደልን ፡ ከምኡ ድማ ምስ ሚንስትሪ ጥዕና ሱዳን ቀጻሊ ዝርብ ተካይድ ከምዘላ ዘመልከቱ እቶም ምንጭታት ፥ እቲ ርክብ እብ ሮታና ሆቴል ናይ ከተማ ካርቱም ይካየድ ምህላዉ እነጺሮም።

ዝበዝሑ ካብቶም ንሱዳን ንሕክምና ዝኸዱ ሓለፍቲ መንግስቲ ኤርትራ ኣብቲ  ኣብ ከባቢ ፊርዶስ ዝርከብ ብንግዳዊ ኮርፖሬሽን 09 ዝዉነን በዓል ክልተ ደርቢ ህንጻ ከምዘዕርፉ ዝግለጽ ኮይኑ ፡ እቶም ናብኡ ዝኣትዉ ሓለፍቲ ምስ ዝኾነ ሰብ ከይራኸቡ ዝከታተሉን ንርክባቶም ዝጸናጸኑን እባላት ስለያ መንግስቲ ኤርትራ ብልዑል ቊጽሪ ከምዝርከቡ እዮም እቶም ምንጭታት ዝሕብሩ።

    Print       Email

You might also like...

ሓድሽ ንቡር፡ ኣዚዩ ሓደገኛ ክስተት!!

Read More →