Loading...
You are here:  Home  >  Columns  >  Current Article

ሕጂ ውን ኤርትራውያን ኣብቲ ዘስካሕክሕ ዜናታት ዓለም

By   /  August 30, 2016  /  Comments Off on ሕጂ ውን ኤርትራውያን ኣብቲ ዘስካሕክሕ ዜናታት ዓለም

    Print       Email

ኤርትራውያን ሎሚ ውን ኣብቲ ምስ ስደት፤ ጥሜት፥ ከርተት ዝተኣሳሰር ናይ ውርደት ዜና ኣብ መላእ ዓለም ኣብ ገጻት ዓበይቲ መራኸቢ ብዙሃን ክዝንተዉ ውዒሎም ኣለዉ።

ወዲ ሓሙሽተ ዓመት ቆልዓ ሒዙ ዝደሐነ ኣቦ፥ ኣዋርሕ ዘይመልእ ዕድሚኦም ማናቱ፥ ናይ ሞትን ሕየትን ጻዕሪ ንምግባር ኣብ ቱቦ ናይ ጃልባ ዝተንጠልጠለ ሰብ፥ ውላድ ሓቂፈን ቅድሚ ነብሰን ንዐኦም ከድሕና ዝጋደላ ኣዴታት፥ ሰራሕተናታት ኣድሕን ደጊፎም ዘሐንብስዎ መንእሰይ፥ ኩሎም ኤርትራውያን ኢዮም፥ ኩሎም ድማ  ‘ካብታ ጥሜትን ጭቆናን ዘሳቐያ ሃገር ዝሃድሙ ህዝቢ’ ዝብል ጸብጻባት ዓለማዊ ዜና ይሰንዮም።

ብሰንኪ ዕማኾ ሰባት ህዝቢ ኤርትራ ክሳብ መዓስ ኢዩ ኣብ ባሕርታት ክጥሕል፥ ክሳብ መዓስ ኢየን ኤርትራውያን ደቀንስትዮ መጻወቲ ነጋዶ ደቂ ሰብ ኪኾና፥ ክሳብ መዓስ ኢዩ መንእሰይ ኤርትራ ኣብ ሃገሩ ብግፋ ፥ ኣብ ሱዳን ብግፋ፥ ኣብ ግብጺ ብግፋ፥ ኣብ ሊብያ ብግፋ ክሳቐ።

ክሳብ መዓስ ኢዮም እዞም ብኣጻብዕቲ ሓንቲ ኢድ ዝቑጸሩ ንኤርትራን ህዝባን ብናይ መግዛእቲ  ባዕዲ ኣተሓሕዛ ዝገዝኡ ዘለዉ ሰባት ንሓቅን ክውንነትን ስቓይ ህዝቢ ኤርትራ ክኽሕዱ።

ከምዚ ሎሚ ዘጋጠመ ኣዴታት ምስ ሕንጫላት ቆልዑ፥ መናቱ ዕሸላት፥ ታተ ዘይበሉ ህጻናት ኣብ ባሕርታት ዓለም ክጥሕሉ ከለዉ፥ ዓለም ድማ ብስቅያቶምን ውርደቶምን ክትዛረብ ከላ እንታይ ኮን ይስመዖም ይኸውን፥ ብሓቂ ደቂሶም ዶ ይሓድሩ፥ ብሓቂ ከምቲ ካልእ ግዜ ዝገብርዎ ኣብ ባራት ወይ ሬስቶራንተታት ወኻዕካዕ እንዳበሉ ከምስዩ ልቦምን ሕልነኦምን የፍቅደሎምዶ ይኸውን።

እዞም 700 ዝኾኑ ኣብ ባሕሪ ዝደሓኑ ገለን ድማ ዝጠሓሉ ነብሲ ወከፎም 100 ኣባል ስድራ እንተልይዎም 70 ሽሕ ሰባት ሓዚኖም ወይ ከብዶም ሓቁፎም ይሓድሩ ኣለዉ ማለትዩ። ብዓቢኡ ድማ መላእ ህዝቢ ኤርትራ እዚ ብዘይምቁራጽ ዘጋጥም ዘሎ መከራ፥ ናይ ኩሉ ህዝቢ ጽሕፍቶ ብምህላዉ ኣብ ተመሳሳሊ ኩነት ኢዩ ዘሎ። ኣብቶም ክገብሩን ከድሕኑን ዝኽእሉን ዝግበኦምን ግን ‘እዚ ስቓይ ናይ ህዝብና ስለዚ ድማ  ናይ ኩላትና ስቓይ ኢዩ ገለ ክግበር ይግባእ’ ዝብሉ ይህልዉዶ ይኾኑ ኣብ ማእከሎም።

እንታይ ኢና ንኸውን ዘሎና፥ እዚ ሓብሒቡ ዘዕበየና፥ ከብዱ ገዲፉ ዝዓንገለና፥ ኣብ እዋን ሰውራ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ከለና ጸላኢ ኣብ ዝመጸሉ እዋን መታን ህይወትና ከድሕን ህይወቱ ዝሃበ ገባራይ፤ ሎሚ ደቁን ደቂ ደቁን መንጢልና፥ ንዕኡ ድማ ብረት ተሓንገጥ ኢልና ከነከላብቶ ሃየንታ ኢዩ ኢሉ ዘእዊ፥ ዝሓትት ዘስቆርቁርን ዝገብርን ሓላፍነት ዝስመዖ ኣካል ከመይ ኢሉ ይሰኣን።

እንተረሓቐ ኣብ ወርሒ ኣማኢት ዜጋታት ኣብ ባሕሪ ከም ተራ ኣቐሓ እንዳተነስነሱ፥ ላምፔዱሳ ሓሊፉ ዓሰርተ ካልእ ህልቂት ላምፔዱሳ እንዳሰዓበ ፥እዚ ህዝቢ ክሳብ መዓስ ኢዩ ብሕስረት ክነብር፥ ህይወቱ ከም ዝኾነ ኣብ ዓለም ዘሎ ህይወት ክብሪ ክወሃባ ኣለዎ ዝብል መንዩ። ብስራሕ፣ ብኽብረት፥ ብሓቦ ዝፍለጥ ዝነበረ ኤርትራዊ መንነት ሎሚ ብስደት፤ ውርደት፤ ከርተት ክልለ መን ኢዩ ዘይስመዖ፥ መን ኢዩ ዘይቅንዞ?

ኩሩዕ ህዝቢ፥ ወረጃ ባህሊ፥ ዘቕንእ ሕብረተሰብ ዝበሃለሉም ዝነበረ ደቂ ኤርትራ ሎሚ ፋሕ ጭንግራሕ ኢሎም ኣብ ማዕከናት ዓለም መመሰሊ ውርደተኛ ናብራ፥ መላገጺ ፖሊስ  ናይተን ንባዕለን ከም ሃገራት ዘይቆማ ሱዳንን፥ ሊብያን ግብጽን  ኮይኖም ኣብ ፈቐዶ መዓስከራት ሱዳን ኢትዮጲያ ፊስታሎም ቋጺሮም ዝኾነ በትርን ጠበንጃን ዝሓዘ ሰሪዑ ከብሩኾም ክትርኢ እንታይ ክበሃል ይከኣል። እዛ ሃገር ኡይ ትብል ኣላ፥ ኣውያታ ዝሰምዕ ግን ሕጂ ውን ተሳኢኑ።

 

 

 

 

 

    Print       Email

You might also like...

ኣብ ሽሕ ኪሎ ሜተር ባሕሪ ዘሎ ሃብቲ ዓሳ ዘይገፈፈስ፡ ዘየለዉ ዓሳ ካብ ባስካታት ጋሽ ባርካ ኪገፍፍ ዝመጣጠር ጉዳመኛ መንግስቲ

Read More →