Loading...
You are here:  Home  >  Tigrigna  >  Current Article

ላዕለዎት ኣዘዝቲን መርመርቲን ፖሊስ ዞባ ማእከል ንኤግዚቢት ዝተታሕዘ ንብረትን ገንዘብን ይዘምቱ

By   /  August 5, 2016  /  Comments Off on ላዕለዎት ኣዘዝቲን መርመርቲን ፖሊስ ዞባ ማእከል ንኤግዚቢት ዝተታሕዘ ንብረትን ገንዘብን ይዘምቱ

    Print       Email

ላዕለዎት ኣዘዝቲን መርመርቲን ፖሊስ ዞባ ማእከል ንኤግዚቢት ዝተታሕዘ ንብረትን ገንዘብን ምዝማት ብቐጻሊ ዝሰርሑሉ ዘለዉ ተግባር ከምዝኾነ ምንጭታት ድምጺ ምድረኽ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ እዋን ናብ ጎረቤት ሃገር ኢትዮጵያ ብሰላም ዝኣተወ ኣባላ ፖሊስ ዞባ ማእከል ንዝረኸብዎ ሓበሬታ መርኲስ ብምግባር ገሊጾም።

እቲ ኣባል ፖሊስ ነበር ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ፥ ገለ ፖሊስ ዞባ ማእከል ኣብ ውሽጢ`ዛ ሒዝናያ ዘሎና ዓመት ተታሒዙ ንኤግዚቢት ዝተቐመጠ 265 ግራም ወርቂን ከባቢ 4 ሽሕ ዶላር ኣሜሪካን ከምዘለዓሉ ፥ እዚ ድማ ብዘይ ኣፍልጦ ኣኽባር ሕጊን ቤትፍርዲን ዞባ ማእከል ከምእተፈጸመን ኣረዲኡ ኣሎ።

ዝበዝሐ እቲ ብዘይሕጋዊ ኣገባብ ክኣቱን ክንቀሳቐስን ጸኒሑ ተባሂሉ ዝቕየድ ንብረት ይዂን ገንዘብ ብዘይ ዝኾነ መረኻኸቢ ሰነድ ኣብ ክፍሊ ኤግዚቢት ከምዝኹመር፥ ሓለፍቲ ድማ ነዚ ከም ምርቓ ወሲዶም ብባዕላዊ ስጒምቲ ከላዕሉዎን ናብ ዉልቃዊ ረብሓኦም ከዉዕልዎን ምርኣይ ልሙድ ኮይኑ ምህላዉ ዝጠቐሰ እቲ ኣባል ፖሊስ ዞባ ማእከል ነበር፥ ንብረቶም ተታሒዙ ናብ ማሕዩር ዘምርሑ ዜጋታት ድሒሮም ብዛዕባ ንብረቶም ኣብ ዝሓቱሉ ዝተፈላለየ ቅድመ ኩነትን ምፍርራሃትን በቶም ሓለፍቲ እንዳተጻዕኑ ስቕ ክብሉ ከምዝግበር ኣቃሊዑ።

ላዕለዎት ኣባላት ፖሊስ ዞባ ማእከል ካብ ዜጋታት ዝቕየድ ንብረትን ገንዘብን እንዳኣላዓሉ ኣብ ዉልቃዊ ዋኒኖም ከዉፍሩዎን በቲ ዘላዕልዎ ገንዘብ ዝተፈላለዩ ቊጠባዊ ወፍርታት ከካይዱ ምጽንሖም ምንጭታት ድምጺ መድረኽ ብቐጻሊ ክሕብሩ ጸኒሖም እዮም።

ኣብ ጸሊም ዕዳጋ ክትነጥፉን  ጸኒሕኩም ተባሂሎም ካብ ዝቕየዱ ነጋዶ ዝተሓዝ ገንዘብ ይዂን ክቡር ንብረት ኣባላት ክፍሊ ግምሩክን ኣዘዝቲን መርመርቲን መደበራ ፖሊስን ብዘይስሩዕ ምሕደራ ክኽዘንን ከም ኣመጻጽኣኡ ክጠፍእን እዩ ዝረአ።

ብዘይካ እዚ ሓያሎ ኣባላት ጸጥታን ሃገራዊ ድሕነትን ገንዘብ ዓበይቲ ነጋዲ ንምዝማት ነቶም ዘነጻጽሩሎም ነጋዶ ብዝተፈላለዩ ገበናት ብምጥቃን ክኣስሩ፥ ዝረኸብዎም ንብረትን ገንዘብን ምስ ወሰዱ ድማ ነቶም ነጋዶ ልዑል መጠን ገንዘብ ኣኽፊሎም ብምውጻእ ተደራራቢ እትዋት የኻዕብቱ ምህላዎም እዩ ዝሕበር።

    Print       Email

You might also like...

ኣብ ወጻኢ ዝቕመጡ ግዱሳት ደሃይ ናይቶም ኣብ ፈቐዶ ባሕርን ሳሃራን ዝሞቱ ኤርትራውያን ንምፍላጥ ዝሕግዝ ኮሚቴ ኣውጺኦም ናብ ኤርትራውያን ናይ ደቆም ደሃይ ዕረፍቲ ይልእኩ ኣለዉ። 

Read More →