Loading...
You are here:  Home  >  Tigrigna  >  Current Article

ካብታ ኣብ ወርሒ ሰነ 2014 ዝተበገሰት እሞ ዝተሰወረት መርከብ ናይ ዝደሓኑ ዝርዝር ኣስማት

By   /  July 22, 2016  /  Comments Off on ካብታ ኣብ ወርሒ ሰነ 2014 ዝተበገሰት እሞ ዝተሰወረት መርከብ ናይ ዝደሓኑ ዝርዝር ኣስማት

    Print       Email

ኣብ ወርሒ 6 ናይ 2014 ካብ ሊብያ ልዕሊ 200 ኣሳፊራ ዝተበገሰት መርከብ ድሃይ ዘይነበሮም ግዳያት ናይ ዝደሓኑ ገለ ዜጋታት ኣስማት ዝርዝር መርበብ ኤሪ መድረኽ ተረኪቡ ኣሎ።

ኣሰጋገርቲ ነቶም ግዳያትድሕሪ ምስፋሮም ናብ ጥልያን ንወስደኩም ኣለና ብምባል ናብ ግብጺ ከምዘምርሕዎም  ኣብ ግብጺ ኣብ ሰለስተ መራክብ ከፋፊሎም ድማ ንካልኦት ኣሰጋገርቲን  ሸፋቱ ከምዝሸጥዎም ሬድዮ መድረክ ኣቐዲሙ ኣብ ዝፈነዎ ሓበሬታ ገሊጹ ምንባሩ ይዝከር።

እቶም ግዳያት ገለ ናብ የመናውያን ሸፋቱ ገለ ድማ ናብ ሶማላውያን ክሽየጡ እንከለዉ ዝተረፉ ድማ ኣብ ግብጺ ክጸንሑ ከምእተገብረ፥  ካብ ሊብያ ዘፋነዎም ወዲ ጆን ዝበሃል ኣሰጋገሪ፥ ነቲ ናይ ባሕሪ ጉዕዞ ጠምዚዙ ናብ ግብጺ ዘምረሖም ድማ ወዲ ኢሳቅ ዝበሃል ምዃኑን እዮም እቶም ግዳያት ኣነጺሮም ዘለዉ።

መርበብ ሓበሬታ ኤሪ መድረኽ ኣብታ ካብ 2014 ኣትሒዛ ጠፊኣ ዝነበረት መርከብ ካብ ዝነበሩ ዝደሓኑ ኣስማት እዚ ዝስዕብ ዝርዝር በጺሕዎ ኣሎ።

እነሆ ድማ የቕርቦ። እዚ ኣስማት እቲ ናብ መርበብ ሓበሬታ ኤሪ መድረኽ በጺሑ ዘሎ እዩ።

ካብታ ኣብ ወርሒ ሰነ 2014 ዝተበገሰት እሞ ዝተሰወረት መርከብ ናይ ዝደሓኑ ዝርዝር ኣስማት፡

1 ሄለን ኣርዓዶም ክፍለማርያም   ካብ  ጉሉጅ

2, ፊልሞን ሱልጣን ግርማይ     ካብ    ሰገነይቲ

3, ኤልሳ ሃብቶም ሰመረኣብ     ካብ    ሰንዓፈ

4, ሳባ ገብረስላሰ ናይዝጊ         ካብ   ሕምብርቲ

5.ሚልዮን ዑቕባይ በየነ           ካብ  ዓሰብ

6,ማና ሃብተሚካኤል ፋሲል    ካብ  ኣስመራ

7, ዮናስ ምስግና ተኽለማርያም     ካብ  ኣስመራ

8, ኣቤል ሓጎስ ሰሎሙን            ካብ  እምኒ ጸሊም

9, ራህዋ ብርሃነ ተኽላይ             ካብ    ሓጋዝ

10, ጸጋብርሃን ነጋሲ የውሃንስ       ካብ  ዓረዛ

11, ሰሚራ ናስር መሓመድ ኣማን     ካብ   ሓሊብ መንተል

12, ሳሚኤል ኣለም ቐሺ የውሃንስ   ካብ   ደቀምሓረ

13, ሮቤል ኣበጀ ክፍላይ                ካብ    ዓዲ ቁንጺ

14 ኣታኽልቲ ኢሳቅ ምሕረተኣብ     ካብ   ዓዲ ቀይሕ

15, ዮናስ ኣለም ጥዕሙዝጊ           ካብ     ዓዲ ናኣምን

 

    Print       Email

You might also like...

ግፋ ተመሃሮ ኣብ ከተማ ከረን

Read More →