Loading...
You are here:  Home  >  Tigrigna  >  Current Article

ኣብ ከባቢ ሞልቂ መንነቶም ብዘይተፈለጡ ዕጡቓት ብዝተኻየደ መጥቃዕቲ ሓደ ኣዛዚ ቦጦሎኒን ክልተ ኣባላት መራኸቢታትን ሂወቶም ስኢኖም።

By   /  July 21, 2016  /  Comments Off on ኣብ ከባቢ ሞልቂ መንነቶም ብዘይተፈለጡ ዕጡቓት ብዝተኻየደ መጥቃዕቲ ሓደ ኣዛዚ ቦጦሎኒን ክልተ ኣባላት መራኸቢታትን ሂወቶም ስኢኖም።

    Print       Email

ኣብ ከባቢ ሞልቂ ፥ ሓደ ኣዛዚ ቦጦሎኒን ክልተ ኣባላት ምልክትን ኣሳፊራ ኣብ ልዕሊ እትንቀሳቐስ ዝነበረት ትዮታ ዝዓይነታ መኪና መንነቶም ካብ ዘይተፈልጡ ወገናት ብረታዊ መጥቃዕቲ ከምእተኻየደላን፥ እቶም ሰለስተ ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ሻቡ ሂወቶም ከምዝሰኣኑን ምንጭታት ድምጺ መድረኽ ካብቲ ከባቢ ሓቢሮም።

ብመሰረት ሓበሬታ እቶም ምንጭታት ፥ እቲ ብ ቀዳም 16 ሓምለ ሰዓት 7፡20ን ናይ ንግሆ ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ፣ ኣድብዮም ብዝጸንሑ ዕጡቃት ዝተፈጸመ ኮምዝኾነ ፥ እቶም ዕጡቓት ነቲ መጥቃዕቲ ድሕሪ ምፍጻሞም ኣብታ መኪና ዝጸንሐ ፈኮስቲ ብረትን ሬድዮታት ርክብን ወሲዶም ነታ መኪና ከምዘቃጸሉዋ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ።

ኣብ`ቲ ከባቢ ዝቦታኦም ናይ ምልሻ ኣሃዱታት ናብ ቦታ ፍጻሜ ከምዝወፈሩን ነቲ መጥቃዕቲ ንዘካየዱ ወገናት ንምሓዝ ፈተነታት ከምዘካየዱን ዘመልከቱ ምንጭታትና፣ ዛጊት ዝተጨበጠ ፍረ ከምዘየለ የረድኡ።

መንግስቲ ፥ እቲ መጥቃዕቲ ብዕጥቃዊ ምንቅስቓስ ተወለድቲ ብሄረ ኩናማ ዝተኻየደ ክኸዉን ይኽእል እዩ ኣብ ዝብል ግምት ዓሊቡ ኣብ ከባቢታት ሞልቂ፣ ቢሹካን እላላን ንተወለድቲ ብሄረ ኩናማ ዒላማ ዝገበረ ምእሳር ጀሚሩ ከምዘሎ ፥ ናይ`ዚ መርኣያ ዛጊት 26 ተወለድቲ እቲ ብሄር ካብተን ከባቢታት ተወሲዶም ባረንቱ ኣብ ዝርከብ ቤት ማእሰቲ ስለያ-ግንባር ጽዑቕ መርመራ ይግበረሎም ምህላዉ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ።

ሓያሎ ነበርቲ ሞልቂ፣ ቢሹካን ኢላላን በቲ ኣብ ልዕሊኦም ዝካየድ ዘሎ ማእሰርቲ ዘይዕጉብነቶም ንምግላጽ ናብ ምምሕዳር ከባቢኦም እንዳኸዱ ፥ መንነቶም ብዘይፍለጡ ወገናት ንዝፍጸሙ መጥቃዕትታት ምንታይ ነበርቲ እዚ ከባቢ ስለዝኾንና ጥራይ ኩሉሳዕ እቲ ገበን ናባና ዝጽጋዕ ዘስምዕ ጥርዓን የቕርቡ ምህላዎም እዉን ክርዳእ ተኻኢሉ።

በቲ ናይ 16 ሓምለ መጥቃዕቲ ሂወቶም ስኢኖም ዘለዉ ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ፥ ኣዛዚ ቦጦሎኒን ፣ ክልተ ኣባላት ርክባትን  ህይወቶም ከምዝሰኣኑ ተረጋጊጹ ኣሎ።

ኣብ ዞባ ጋሽ ባርካ ንሰላማዊ ህዝቢ ብሓፈሻ ንሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ድማ ብፍላይ ዕላማ ዝገበሩ፥ መንነቶም ብዘይፍለጡ ወገናት ዝካየዱ ናይ ድብያ መጥቃዕትታትን ፣ መጥቃዕትታት ነተጉቲን መግትኢ ተሳኢኑዎም ምህላዉ እዩ ዝግለጽ።

    Print       Email

You might also like...

ግፋ ተመሃሮ ኣብ ከተማ ከረን

Read More →