Loading...
You are here:  Home  >  Tigrigna  >  Current Article

ፕረሲደንት ኢሳያስ ንብዝሒ እቶም ኣብ ጸሮና ኣብ ዝተኻየደ ውግእ ሂወቶም ዝበጀዉ ሰማእታት ኣመልኪቱ ዘቐመጦ ዝርዝር ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ምንባሩ ተፈሊጡ።

By   /  June 23, 2016  /  Comments Off on ፕረሲደንት ኢሳያስ ንብዝሒ እቶም ኣብ ጸሮና ኣብ ዝተኻየደ ውግእ ሂወቶም ዝበጀዉ ሰማእታት ኣመልኪቱ ዘቐመጦ ዝርዝር ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ምንባሩ ተፈሊጡ።

    Print       Email

ClVib-eUsAAiMTXፕረዚደንት ኢሳያስ ብምኽንያት ክቡር ሃገራዊ ዝኽሪ 20 ሰነ መዓልቲ ሰማእታት ኣብ ዝሃቦ ቃል፣ ንብዝሒ እቶም ኣብ 12 ሰነ 2016 ኣብ ጸሮና ንዝተኻየደ ኲናት ሂወቶም ዝበጀዉ ሰማእታት ኣመልኪቱ ዘቐመጦ ዝርዝር ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ምንባሩ ምንጭታትና ካብ መኮነን ጥዕና ንዝረኸብዎ ሓበሬታ ምርኲስ ብምግባር ኣረጋጊጾም።

ብመሰረት እቲ ዝተረኽበ ሓበሬታ፥ ኣብ`ቲ ናይ ጸሮና ዉግእ ሂወቶም ናይ ዝበጀዉ ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ብዘይካቶም ኣብቲ ዓውደ ውግእ ሽዑ ዝተሰውኡ ሰማእታት፥  ኣብ ሕክምና ድሕሪ ምብጸሖም ጥራይ ናይ ዝተሰውኡ ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ቊጽሪ 25 ከምዝኾነ፥ 30 ካልኦት ድማ ከቢድ ኣካላዊ መቚሰልቲ በጺሑዎም ኣብ መወከሲ ሆስፒታል ደቀምሓረ፣ ሆስፒታል ሓሊበትን ኦሮታን ተዓቚቦም ብምህላዎም ቊጽሪ ሰማእቲ ክዛይድ ከምዝኽእል እዩ ተገምጊሙ ዘሎ።

ፍዂስ ዝበለ ኣካልዊ መጒዳእቲ ዝበጽሖም 148 ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል እዉን ኣብ ዝተፈላለያ ወተሃደራውያን ሆስፒታላት ሃገር ሕክምናዊ ረድኤት ይግበረሎም ከምዘሎ እውን እቲ ሓበሬታ ይጠቕስ።

ምስዚ ብዝተኣሳሰር ዜና እቲ ንስዉኣት ዝምልከት ኣብ መደረ ፕረሲደንት ኢሳያስ ዝተዋህበ ሓበሬታ ኣብ ቲ ብቋንቋ ዓረብ ተቶርጊሙ ዝተነበ ትሕዝቶ ዘይምንባሩ፥ እዚ ድማ እቲ መራሒ ነቲ ንስውኣት ዝምልከት ቁጽርን ሓበሬታን  ሽዑ ካብ ርእሱ ዝፈጠሮን ዝበሎን ኣብቲ ጽሑፍ ዘይነበረን ሙኻኑ ዘረድእ ሙኻኑ ምንጭታት ገሊጾም።

ፕረዚደንት ኢሳያስ ዝሃቦ ሓበሬታ ካብ ቃንዛን ካብ ስምዒት ናተይነትን ዝነቐለ ከምዘይኮነ በቲ ንስለ መግለጺ ኢሉ ዝሃቦ ግጉይ ሓበሬታ ክትርዳእ ከምዝከኣል ዘመልከቱ ምንጭታት ድምጺ መድረኽ፥ ንጹርን ኣብ ባይታ ዝወረደን ሰብኣዊ ሃስያ ክህብ ዘይምውሳኑ ከምቲ ኣብ ልዕሊ ቀዳሞት ሰማእታት ኣብ ልዕሊ እዞም ሓደሽቲ ሰማእታት ንዘለዎ ንዕቀት ዘመልክት ከምዝኾነ የረድኡ።

በቲ ኣብ ዶባት ተኸሲቱ ዘሎ ድሮ`ዉን ናይ ሳልስቲ ግጭት ተራእዩሉ ንኸይቅጽል ተሰጊኡሉ ዘሎ ወተሃደራዊ ወጥሪ ኣብ ክልቲኡ ወገን ተመዝጊቡ ዘሎ ሰብኣዊ ክሳራ ኣዚዩ ከቢድ ከምዝኾነ እዮ ክግለጽ ጸኒሑ።

    Print       Email

You might also like...

ግፋ ተመሃሮ ኣብ ከተማ ከረን

Read More →