Loading...
You are here:  Home  >  Columns  >  Current Article

ድሕሪ ህልቂት ዜጋታት ኣብ ባሕሪ እንታይ እዩ ግደ ኤርትራዊ?

By   /  June 8, 2016  /  Comments Off on ድሕሪ ህልቂት ዜጋታት ኣብ ባሕሪ እንታይ እዩ ግደ ኤርትራዊ?

    Print       Email

ኣብዚ ቅንያትዚ ብዘጋጠመ ናይ ባሕሪ ሓደጋ ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ዝርከብ ህዝቢ ኤርትራን ፈታዊኡን ኣብ መሪር ሓዘን’ዮ ስሚኑ ጥራይ ዘይኮነ ቴለፎናቱ ፤ ወግዑ ፤ ህይወቱ ፤ መራኸቢ መርበባቱ – በዚ ግፍዒ’ዚዩ ተገዚኡ ቀንዩ።እቲ ሕማቕ ሽነኽ ናይዚ ፍጻመ ግን ፤ ኣይግበሮ ምበር ጽባሕ፤ ድሕሪ ጽባሕ ፤ወይ ድሕሪ ወርሒ ተመሳሳሊ ሓደጋ ከጋጥምን ብማዕሪኡ ሓዘን ከስዕብ ዝኽእልን ሙኻኑዩ።ሓዘን መግለጺ ስምዒት ጥራይ’ዩ።ሓዚኑ ንኻልእ ሓዘን ዝገትእ፤ ነባሪ ፍታሕ ዘረጋግጽ ዕዮ እንተዘይስዒብዎ ድማ ሓደ ምዕራፍ ናይ ጸሊም ታሪኽ ጥራይ ኮይኑዩ ዝሓልፍ። ዝረዘነ ናይ ሓዘን መግለጺ ምስቲ ዝሞተ ምንባርዩ፣ምስኡ እትነብር ድማ መዋቲ ዝብህጎ ዝነበረ ነገር ምስ ትገብርዩ።ብኣንጻሩ ናይ ሰባት ዕላማ ምስ ሬሰኦም ተቐቢርካዮ ድርብ ሞትዩ ዝኸውን።ሞቶምን ሞት ዕላመኦምን።

‘’ ሳልስቲ ጫውጫው ኢሎም ዘፍ ኪብሉዮም ‘’ ዝብል ነዓቒ ገምጋም ናይ መንግስቲ ኤርትራ ድማ ካብዚ ተመኩሮ ዝነቅል፣ንዉሑድ ዝርገሐ ድማ ሓቅነት ዘለዎ’ዩ። ጉጅለ 15 ተኣሲሮም ድሕሪ ጫውጫው ምርሳዕዩ መጺኡ ።ፍጻሜ 21 ጥሪ ድሕሪ ሆይሆይ ምስትርሓውዩ ስዒቡ።ክንድ ዝኾነ ሓዘን’ዚ ቅንያት ዘንቅሎ ሓደ መሰረታዊ ሃገራዊ ሕቶ ኣሎ- ድሕሪ እዚ ዳግማይ ላምፔዱሳ ክበሃል ዝከኣል ህልቂት ናበይ? ብኸመይ? በየን? ምስመን? ስለምንታይ? መዓስ ?- ሓታቲ ህልው ኩነታት- መላሲ ህዝቢ ።

መንግስቲ ኤርትራ ምስናይ ደገፍቱ መልሱ ብዘየሻሙ ቃና ነጊሩ ኣሎ። ህልቂት መንእሰያት ኣብ ጥቓ እዝኑ ዘይበጽሕ በናኒ ዕላል ሙኻኑ ተጠሊዑ ኣዊጁ’ሎ። ሰሙን ሰሙን ኣማኢት ዕድመኦም ኣብ ዩኒቨርስቲ ክህሉ ዝግባእ ደቂ መሬት 3፡ 4 ርእሳ ‘’ለከምኩኹም’’ እናተናዘዘት ዝጸነተት ስድራ; ኣብ ማዕሙቕ ባሕሪ ዝተወልደ ህጻን – ዘይሕጋዊ ኣፍሪቃ’ዊ ጠሓሊ እምበር ባንዴራ ኣብ ፍርቂ ትደነሉ፣መራሕ ሃገር ሓዘኑ ዝገልጸሉ ሃገራዊ ጉዳይ ከምዘይኮነ ብዕሊ ነጊሩሎ።

ደገፍቲ መንግስቲ ዜስካሕክሕ ሬሳታት መንእሰያት ጌና ዓይኖም ከይኖቖረ ኣብ ልዕሊ ምዉታን ኤርትራ መበል 25 ዓመት ናጽነት እንዳበሉ እቶም ናጽነት ስኢኖም ሃጽ ዝበሉን ዝሞቱን እንዳጠሓሉ ንሶም ኪላሃዩን -ብዊስኪ ኪጋጻጸቡን ከምዝሓደሩ፣ ወገኖም ናይ ሞት ወጋሕታ ተሳሂልዎ ከሎ ጽጋብ ዝሰርነቖ ወጋሕ ትበል ለይትታቶም ከምዝዓጦም፣ ተሰቲሮም ዘይኮነስ ምስናይ ምልክትኡ ነጊሮም ኣለዉ። ጸጉረን ተዳዕቢለን ኡይ ክብላ ዝግባእ ኣዴታት ግልብጭ ተቖኒነን ክቆጻጸያ ካብ ጽፍረን ክሳብ እግረን ቀርቂ ተሰሊመን ረኣዩና ክብላ ይሓድራ ኣለዋ። ብሓጺር ኣገላልጻ እቶም ሓደ ወገን- እቶም ሰብ ዘመን- ናቶም ጌሮም ኣለዉ፤ ተሪፉ ዘሎ ናይ ህዝቢ ኤርትራ መልሲዩ።ሕጂኸ ናበይ?

እታ ህዝቢ ኤርትራ ዝተቓለሰላ ፣ልዕሊ ካልኦት ብሉጻት ዝኸፈለላ ሃገር- ከምቲ ሰማእታታ ክወድቁ ከለዉ ዝበሃግዋ ክትከውን እንታይ ኪግበር ይግባእ።እዞም ብርሃን ከናድዩ ኮር-ተገልበጥ ፤ ካብቲ ጸሓይ ትበርቀሉ ምብራቕ ናብቲ ጸሓይ ትዓርበሉ ምዕራብ ዝፈልሱ ዘለዉ መንእሰያት ካብ ህልቂት ክድሕኑ ፥ ቤትና ኣብ ዝብልዋ ዓደቦ ጤሰኦም ክተኽሉ፤ ዘሚዶም ክፈርዩ፤ ብሰላም ክነብሩ እንታይ ክግበር ኣለዎ ።ኤርትራ ካብ ውግእን ወረ ውግእን ድሒና ደቃ ናብ ትምህርትን ፍልጠትን ክትልእኽ ፣ እትፍለጠሉ ዜና ስደትን ልመናን ዘይኮነ ከም ቀደማ ክብረትን ሃገርን ኪኸውን ኣየናይ መንገዲ ክንጓዓዝ ይግባእ።
ናይዚ ቅንያት ህልቂት ማእከላይ ባሕሪ ጉዳያት ኣልዒሉ መልሶም ከነናዲ ዘፋንወና መናሃርያ እምበር፣ ደቅና ሓይኹ ውሒጡ ኣቖዚሙ ዘፋኑ ባህሪ ጋህሲ ክኸውን የብሉን።ከምቲ ህልቂት ዑናን ብሰግዲራን ዝያዳ ዘጨከነና ፥ ከምቲ ሽዕብን ባጽዕን ዝያዳ ዘንሃራና ህልቂት መንእሰያትናን ጭካነ ባሕርታት ወርዋሪ ባይታ ኪከውን ኣለዋ ።እታ ሕቖ ገመል እትሩኽምሽ ናይ መጨረሻ ጨንገር።

ብኣንጻር’ዚ- ሃገራዊ ስምዒት ከም መጠን- ባጤራ ዶላር መምስ ፍጻሜታት ክብ ለጠቕ ዝብል ፣ ወይ ውን ዛንታ ትራጀዲታት ካብ ዓይኒ ኣርእስተ-ዜና ምስ ተኸወሉ ዝኽርታት ካብ ልብታት ሰባት ዝግለሉ ተኾይኖም ፣ ከቢድ ሃገራዊ ዕማም ክሳለጥ ፍጹም ዘይሕሰብዩ።

በዚ መሰረት ነብሲ ወከፍ ኤርትራዊ ኣብ ዝሃለወ ይሃሉ ከስተንትኖ ዝግባእ ሕቶታት ኬልዕል ኣለዎ ።ንሓንቲ ሃገር ሰሙናዊ ትንፋስ- እሞ ድማ ናይቲ ሃናጺ ሓይሊ- ቀሊል ዋጋ ኣይኮነን። እዚ ቁጽሪዚ 1.8 % ናይቲ ጠቕላላ ኣብ ኩናት ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተኸፈለ ዋጋ’ዩ- ኣብ ምንቲ ምንታይ ???

ሕቶታት ምዝርዛር ጥራይ ግን ቁውም-ነገር የብሉን ፥ መልሲዩ ዝድለ ዘሎ ፥ ዝረአን ዝተሓዝን መልሲ ናይቲ ሃገራዊ ግድል !!

ዝበዝሐ እዋን ህዝብታት ግድላቶም ዘይፍትሓሉ ምኽንያት ኣብ መንጎ ፍታሕን ጭርሖን ዘሎ ፍልልይ ስለዘይግንዘቡዮም ፣ ግድላት ብፈታሕቲ ግድላት ዝኾኑ ግብራውያን ስጉምታት ደኣምበር ከይተፈለጦም መመላኽዕቲ ግድላት ብዝኾኑ ጭርሖታት ኣይፍትሑንዮም። ኤርትራ ትሓቶ ዘላ ድማ ፍታሕዩ። ፍታሕ ካብቲ ኣበስቢሱ ዝውደኣ ዘሎ መንሽሮ።

    Print       Email

You might also like...

ኣብ ሽሕ ኪሎ ሜተር ባሕሪ ዘሎ ሃብቲ ዓሳ ዘይገፈፈስ፡ ዘየለዉ ዓሳ ካብ ባስካታት ጋሽ ባርካ ኪገፍፍ ዝመጣጠር ጉዳመኛ መንግስቲ

Read More →