Loading...
You are here:  Home  >  Tigrigna  >  Current Article

መንግስቲ ኤርትራ ስድራቤታት ናይ ኣብ ወጻኢ ዝርከቡ ደለይቲ ፍትሒ የሳቒ

By   /  June 5, 2016  /  Comments Off on መንግስቲ ኤርትራ ስድራቤታት ናይ ኣብ ወጻኢ ዝርከቡ ደለይቲ ፍትሒ የሳቒ

    Print       Email

‘ትካላት’ ጸጥታ መንግስቲ ኤርትራ ንዝኾነት ስድራ ናይ ኣብ ወጻኢ ኮይኑ ኣብ ምንቅስቓስ ኣንጻር ተግባራት መንግስቲ ኤርትራ ዝነጥፍ ሰብ እንዳጸወዑ መጠንቀቕታን ስምዕታታትን ይህቡ ምህላዎምው ምንጭታት ሬድዮ መድረኽ ገሊጾም።

እዚ ካብ ግንቦት 11 ጀሚሩ ብሰፊሑ ዝካየድ ዘሎ ድምጺ ተቓውሞ ናይ ምዕባስ ሰፊሕ ዘመተ ዝኾነ ኣብ ወጻኢ ኮይኑ ኣብ ቃልሲ ምርግጋጽ ናይቲ ተጭውዩ ዘሎ ሓርነትን ናጽነትን ደቂ ሰባት ዝቃለሱ ኣገደስቲ ሰባት ዝካየድ ዘሎ እዩ። ዛጊት ልዕሊ 167 ስድራቤታት ብምጽዋዕ ደቅኹም ዝገብርዎ ዘለዉ ተግባራት ደው እንተዘየቢሎም ንሓንሳብን ንሓዋሩን ኣቲኹም ኣብ ዘይትወጹሉ ጎዳጉዲ ክትለኣኹ ኢኹም ዝብል መጠንቀቕታ ከምዝተዋህቦም እቶም ግዳያት ንምንጭታት መድረኽ ሓቢሮም።

ኣስማት ናይዞም ስድራቤታት ብመንገዲ ትካላት ስለያ ናይቲ ስራትን ብመንገዲ ኣብ ደገ ብስም YPDFJ ከምኡ ውን ሃማደአ ስለያዊ ተግባራት ዘካይዱ ሰባትን ዝተመሓላለፈ ክይኑ እዚ ሓድሽ ዘመተ ብሓላፊ ፖለቲካውን ውድባውን ኡዳያት ህግደፍ ኣቶ የማነ ገብረኣብን ሓለቓ ስታፍ ምክልኻል ጀነራል ፍሊጶስን እዩ ዝወሃሃድ ዘሎ።

እቲ ተላኢኹ ዘሎ ዝበዝሐ ኣስማት ካብ ኤውሮጳ፥ ኣሜሪካ፥ ካብ ኣፍሪቃ ድማ ዝያዳ ካብ ጁባን ኣንጎላን ናይሮብን ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ድማ ካብ ሪያድን ጅዳን ዝተላእከ እዩ። ኣብ ዝሓለፈ እዋን ብኣላይነት ኣቶ የማነ ገብረኣብ ሓላፊ ፖለቲካውን ውድባውን ጉዳያት ህግደፍ ኣብ ፍራንክፈርት ኣብ ዝተኻየደ ፍሉይ ኣኼባ ኩሎም ኣብዚ ስራሕ ዝተዋፈሩ ፍሉይ መምርሒ ከምዝወሰዱ ዝዝከር ኢዩ።

ትካላት ጸጥታ መዕገቲ ዝሰኣነሉ ብዝተዓጻጸፈ ዝመጽእ ዘሎ ተቃወሞታት ንስድራቢታት ጆሆ ብምሓዝን ንብረት ብምህጋርን ኪኾልፍዎ ይፍትንኑ ከም ዘለዉ ናይዚ መርኣያ ኩሎም መባእታውያን ፥ሰላት ሰባት እንተላይ ኩፖን፥ ሊቸንሳ፥ ፍቓድ ምንቅስቓስ ወዘተ ብኣዚዩ ምእኩል ምሕደራ ከምዝካየዱ ኮይኖም ምህላዎም እቶም  ምንጭታት ካብ ኣስመራ ይሕብሩ

ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ህዝቢ ብኣፈሙዝ ብረትን ማእሰርትን ቅትለትን ምዕባስ ኣብ ኢዱ ዘሎ ስርዓት፥ ነቲ ኣብ ርሑቕን ካብ ቁጽጽሩ ወጻእን ዘሎ ህዝቢ ኣብ ትሕቲ ቁጽፍሩ ንምእታው ብመንገዲ ትካላት ጸጥታ ህግደፍ ህጻናትን ኣረጋውያንን ዝርከብዎም ንስድራቤታት ናይ ኣብ ደገ ዘለዉ ጅሆ ብምሓዝ ከምዘሳቒ ዝፍለጥ እዩ። ነዚ ስቅያት ብውክልና ዝብል ተግባራት እዚ፥ ምስቲ ብፋሽሽትነቱ መዘና ዘይነበሮ ስርዓት ደርግ ውን እንዳወዳደሩ፥ ስርዓት መንግስቱ ኣብ ግዜ ቃልሲ ናጽነት ደቕኹም ይዋግኡኒ ኣለዉ ኢሉ ንስድራቤት ናይቶም መራሕቲ ሰውራ ከይተረፈ ዘይምእሳሩ ብምዝካር ፋሽሽትነት ናይ መንግስቲ ኤርትራ ክሳብ ክንደይ ዓሪጉ ከምዘሎ ዘርኢ እዩ ይብሉ።

 

    Print       Email

You might also like...

ኣብ ወጻኢ ዝቕመጡ ግዱሳት ደሃይ ናይቶም ኣብ ፈቐዶ ባሕርን ሳሃራን ዝሞቱ ኤርትራውያን ንምፍላጥ ዝሕግዝ ኮሚቴ ኣውጺኦም ናብ ኤርትራውያን ናይ ደቆም ደሃይ ዕረፍቲ ይልእኩ ኣለዉ። 

Read More →