Loading...
You are here:  Home  >  Tigrigna  >  Current Article

መንግስቲ ሱዳን ኤርትራውያን ናብ መንግስቲ ኤርትራ ምርካብ፤ ጸጥታ ኤርትራ ድማ ተቐቢሉ ናብ ማእሰርቲ ምልኣኽ ይቕጽል።

By   /  June 22, 2016  /  Comments Off on መንግስቲ ሱዳን ኤርትራውያን ናብ መንግስቲ ኤርትራ ምርካብ፤ ጸጥታ ኤርትራ ድማ ተቐቢሉ ናብ ማእሰርቲ ምልኣኽ ይቕጽል።

    Print       Email

r446204_2162809መንግስቲ ሱዳን ኣብ ድሮ ኣህጉራዊ መዓልቲ ስደተኛታት ኣብ ስዋኪን ናይ ፖርትሱዳን ኣሲሩዎም ካብ ዘሎ ኣማኢት ኤርትራውያን ስደተኛታት፣  17 ብመንገዲ ቃሩራር ናብ ኢድ መንግስቲ ኤርትራ ኣሕሊፉ ከምዘረከበ ምንጭታት ድምጺ መድረኽ ካብ ሱዳን ሓቢሮም።

እቶም ብ 19 ሰነ ናብ ኢድ መንግስቲ ኤርትራ ዝተረከቡ 17 ስደተኛታት ብቤት-ፍርዲ መንግስቲ ሱዳን ናብ ሃገሮም ክስጎጒ ዝተወሰነሎም ከምዝኾነ ዘመልከቱ እቶም ምንጭታት ፥ እቲ ስጒምቲ ንመሰልን ድሕነትን እቶም ስደተኛታት ኣብ ግምት ዘየእተወን ብብቚዕ ፍርዳዊ መስርሕ ዘይተሰነይን ጥራይ ዘይኮነ ፥ ብዘይ ኣፍልጦ ጨንፈር ላዕለዋይ ወኪል ንጉዳይ ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብታ ሃገር ዝውሰድ ዘሎ ምዃኑ ኣፍሊጦም ኣለዉ።

እቲ ላዕለዋይ ወኪል ነቲ ብመሓውራት ጸጥታን ኣብያተፍርዲን ሱዳን   ኣብ ልዕሊ  ኤርትራውያን ስደተኛታት  ብቐጻሊ ዝፍጸም ዘሎ ዘይፍትሓዊ ተግባራት ድዉ ንኽብል ምስ መንግስቲ ሱዳን ይዘራረብ እኳ እንተሎ፥ እቲ ኤርትራውያን ስደተኛታት ናብ ኢድ መንግስቲ ኤርትራ ኣሕሊፍካ ናይ ምሃብ ስጒምቲታት ደዉ ከምዘይበለ እዩ ዝሕበር።

እዞም ብመንገዲ ቃሩራ ናብ ኣባላት ጸጥታ መንግስቲ ኤርትራ ዝተረከቡ ግዳያት ከምቶም ኣቐዲሞም  ብተመሳሳሊ ስጒምቲ ዝተረከቡ ኣሕዋቶም ናበይ ከምእተወስዱ ዛጊት ዝተረጋገጸ ነገር የልቦን።

መንግስቲ ሱዳን ኣብ ሃገሩ ኣብ ልዕሊ ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ዘየቋርጹ ኣልመምቲ ግፋታት ኣዊጁ ንኣማኢት ዜጋታትና ናብ ዝተፈላለያ ኣብያተ ማእሰርቲ ይዳጒን ከምዘሎ ፣  ኣብያተ-ፍርዲ  እታ ሃገር ድማ ነቶም  ዜጋታት ናይ ስደተኛ መሰሎም  ገፊፈን ኣምሳያኡ ብዘይ ኣፍልጦ ላዕለዋይ ወኪል ስደተኛታት  ናብ መንግስቲ ኤርትራ  ክርከቡ  ዘኽእል ፍርዲ ኣብ ምሃብ ተኺለን ይሰርሓ ምህላወን እዮም ምንጭታት ድምጺ መድረኽ ዘረድኡ።

ኣባላት ጸጥታ፣ ኣባላት ሓለዋ ኣብያተማእሰርቲ ከምኡ`ውን  ፈራዶ መንግስቲ ሱዳን ነቶም ኣብ ከም ኣብያተ ማእሰርቲ ጁዋዛትን ሁዳን  ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ናብ መንግስቲ ኤርትራ ቅድሚ ምርካቦም  ናይ ክንፈትሓኩም ኢና ተስፋታት እንዳሃቡ ካብቶም ስደተኛታት ልዑል መጠን ገንዘብ ይወስዱ ከምዘለዉ  እዉን ተረጋጊጹ እዩ።

ናይ`ዚ ኣብነት ፥ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ሁዳ ገንዘብ ከፊልኩ ውጽኡ ተባሂሎም ክንሶም ገንዘብ መስ ከፈሉ ዘይወጽኡ ዜጋታትና ዳግማይ እንተዘይከፊሎም ናብ ሃገሮም ክስጎጒ ከምዝኾነ ቀጻሊ መጠንቀቕታታት ይወሃቦም ከምዘሎ፥ ብሰንኪ እዚ ሓያሎ ዓቕሚ ዘይብሎም ዜጋታት ኣብ ከቢድ ጭንቂ ወዲቖም ምህላዎም ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ።

መንግስቲ ሱዳን ገንዘብ ከፊሎም ክወጽኡ ዝተነግሮም ስደተኛታት ገንዘብ ምስ ከፈሉ ሻቡ ናብ ኢድ መንግስቲ ኤርትራ የረክቦም ከምዘሎ እዩ ዝግለጽ ።

ላዕለዋይ ወኪል ንጉዳይ ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት፥ ብመንግስቲ ሱዳን ዝካየድ ዘሎ ተግባር ኣብ ምግታእን እቲ ጉዳይ ኣፍልጦ ኣህጉራዊ ወገን ክረክብ ኣብ ምስራሕን ደንጒዩ ከምዘሎ እዮም ምንጭታትና ዝሕብሩ።

ካብ ውርሒ ሚያዝያ 2016 መንግስቲ ሱዳን ዛጊት ልዕሊ 600 ኤርትራውያን ስደተኛታት ናብ ኢድ መንግስቲ ኤርትራ ኣሕሊፉ ሂቡ ከምዘሎ ዝፍለጥ ኮይኑ ፥ ልዕሊ 700 ካልኦት ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ ሱዳን ተመሳሳሊ ዕጫ ይጽበዩ ምህላዎም ተገሊጹ።

    Print       Email

You might also like...

ግፋ ተመሃሮ ኣብ ከተማ ከረን

Read More →