Loading...
You are here:  Home  >  Columns  >  Current Article

ደሃይ ንኡስ ሓው ካብ ኣስመራ

By   /  May 28, 2016  /  Comments Off on ደሃይ ንኡስ ሓው ካብ ኣስመራ

    Print       Email

ክቡራት ተኸታተልቲ መርበብ ሓበሬታ ኤሪመድረኽን ድምጺ ሬድዮ መድረኽን

ካብ ሎሚ ጀሚርና ካብ ኣስመራ ብቐጥታ ዝቐርብ ደሃይ ንኡስ ሓው ብዝብል ዓምዲ ተኸታታሊ ዓንቀጽ ከነቕርበልኩም ኢና። ቦኽሪ ዓንቀጹ እነሆ!

________________________________________________________________________________165608285 (1)

ሰላማት ደቂ ኤረ! ኣነ ንኡስ ሓው ዝተበሃልኩ ኣኽባሪኹም’የ። ነዛ ዝሰደለኩም ዘለኹ ደብዳቤ ኣብ ጥዑም እዋን፡ ኣብ ሰናይ ዘበን እንተ ትኾነለይ ክንደይ ምተሓጐስኩ ‘መስለኩም። ግን፡ ሕማቕ ዕድል ኮይኑ፡ ልበይ ጓሂ መሊኡ ምስ ፍሰሰ እየ ዝጽሕፈልኩም ዘለኹ ኣሕዋተይ፡ ሕሰም ኣይትርከቡ! ይኹን’ምበር፡ እቲ ሕሰም፡ ሳላ ህግደፍ፡ ኣብ ኩልና ስለ ዝወረደ፡ “ሕሰምና የሕጽሮ” እንተ በልኩ ይሓይሽ።

ተለቪዥን ኤርትራ ካብ ዘይርኢ ክንደይ ዓመታት ከም ዝገበርኩ ኣይዝክሮን’የ። ኣዕሩኸይ፡ “ኩሉ ምፍላጥ ጽቡቕ ስለ ዝኾነ ተጸሚምካ ዘይትርኢ፡” ኢሎም’ዮም ዝላገጹለይ፡ ከምዛ ንባዕሎም ዝርእዩ። ለምቅነ ግን፡ ኣነን ኣዕሩኸይን፡ ነዚ ናይ መወዳእታ ፈንጠዝያ ብሩራዊ ኢዮቤል ናጽነት ካብ ፈለማ ክሳብ ዝጽንቀቕ ኣድቂቕና ክንከታተሎ ቃል ተኣታቲና። ኣነ ትማሊ 24 ግንቦት 2016፡ ከምታ ቓለይ ኣብ ቅድሚ ስክሪን ቲቪ ኮፍ ኢለ። ኣሕዋተይ፡ እንቋዕ ድኣ ነታ ራእሰልማል ተለቪዥነይ ሳእኒ ደርብየ ኣይሓምሸሽኩዋ እምበር፡ ከም ዘይረአ የለን ፍሕትሕት እናበልኩ፡ ክሳብ መደረ ጐይትኦም ኢሳያስን ድሕሪኡ ዝሰዓባ ክልተ ደርፍን በጺሐ። ድሕሪኡ ክሳብ ድቃስ ዝወስደኒ ኢሕ ኢለ። ንጽብሒቱ፡ ሎሚ ንጕሆ ዕለት 25 ማለተይ’የ፡ ኣነን ኣዕሩኸይን ኣብ ንኸዶ ስለ ዘይነበረና እንዳ ሻሂ ተራኺብና። ዕላልና ካብ፡ “ኣታ ርኢኹሞዶ፧”፡ “ኣታ ሰሚዕኩሞዶ፧”፡ “እወ… እወ…” ኣይሓለፈን። ሓሙሽቴና ኣዕሩኽ ሰብ ሓዳር ኢና። ግን ሎሚ ዋላ ዕላል ደቅና ኣየልዓልናን። እንድዕልና ወደይ፡ ስቒልና፡ ከም ገለ ተፈላሊና። ሕጂ ኣጋምሸት ክኣ፡ ኣነ፡ ጓሂ ልበይን ጓሂ ኣዕሩኸይን ከካፍለኩም ቢሮን ወረቐትን ኣልዒለ።

ደቂ ኤረይ፡ እቲ መጀመያ ዝደንጸወኒ ነገር፡ ንዕቀት ሰብ፡ ንዕቀት ሓው፡ ንዕቀት ቅዱሳት ምዉታን እዩ። ሰብ ብጥሜት ተዓጺፉ ኸሎ፡ ዋጋ ኽልተ ሰለስተ ሽሕ ባንዴራ ኤርትራ ዝመሰል ሽፎን ተኸዲንካ ክንድዚ ሸንዳሕዳሕ ኣለኻ፧ ከም ስእሊ ማርያም፡ ስእሊ ኢየሱስ፡ ስእሊ እቲ 25 ዓመት ዝደሃኸና ኢሳያስ ኣብ ኣፍ ልብኻ ጠቂዕካ ክንድዚ ፈንዳእ መንዳእ ኣለኻ፧ ውላድካ መጻኢኡ ጠፊኡዎ በብዝመሰሎ ሃጽ እናበለ፡ ወርቅን ብሩርን ተሰሊምካ ክንድዚ እስክትስም ኣለኻ፧ … ብገዛእ ኣዒንተይ ‘ተዘይ ርእዮ ኣይምኣመንኩን። “ኣታ ሓውና፡ እዚ ድኣ ኹሉሻዕ ዝባሃል’ንድዩ፡ ከመይ ጌሩ’ዩ ዝሕድሰካ፧” ትሓቱኒ ትኾኑ። እወ ሓቅኹም፡ ኣነ’ውን ይሰምዖን ይርእዮን’የ። ግን ከም ሎሚ ጌሩ ኣይመረረንን ወይ ሰባት፡ በዚ ሎሚ እዋን፡ ከምዚ ኽገብሩ፡ ማለተይ፡ ኩሉ ውርዝይና ርጥርጥ ኣቢሎም፡ ነዛ ኽረኣዩ ክንድዚ ሓፍ ፈጠቕ ክብሉ ኣይተጸበኹን። ብሕልፊ እተን ዘይውርዙያት ኣንስቲ፡ ዓባይዓባይቶአን ኣውጺአን “ደም ትሓለብ!” ዝብላኒ ዝነበራ ኾይኑ’ዩ ተሰሚዑኒ። ብሓቂ እንተ መጺእና’ውን ኩልና ህዝቢ ኤርትራ ደም ኢና ንሕለብ ዘለና። ምኽንያቱ፡ ዕዳጋታትን ዓቕሚ ናብራናን ሕቖን ከብድን ካብ ዝኾኑ ሒደት ኣይገበሩን።

እቲ ስግንጢር፡ ድሕሪ 25 ዓመት ናጽነት፡ ዋጋ ሓንቲ ባኒ 3 ናቕፋ እያ ኾይና። እዚ ነቲ 3.50 ወይ 4 ናቕፋ ትብጽሓሉ ወርሒ ወይ ስሙናት ገዲፍካ’ዩ። ብዛዕባ ጣፋት ኣይትሕተቱኒ’ምበር፡ ዋጋ ሓደ ኺሎ ደበር ማሽላ ካብ 14 ክሳብ 15-16 ናቕፋ ይበጽሕ፤ ምኽንያቱ፡ መንገዲ ተሰነይ ምዓስ ትዕጾን ትኽፈትን ኣይፍለጥን’ዩ። ንሓደ ኺሎ ብርስን ቀዳማይ ደረጃ 75 ናቕፋ፡ ካልኣይ ደረጃ ብርስን ክኣ 65 ናቕፋ። ሓደ ኺሎ ሽኮር 30 ቐንዩ፡ ናብ 40 ናቕፋ ነጢሩ። እቲ ዝገዝኦ ዝሰኣነ ስጋ ካብ 400 ናብ 250 ተነቚቱ ኣሎ። ግን ጋና ሕጂ’ውን ኣሽንኳይዶ ድኻ፡ እቲ ድሓን ዝመነባብሮኡ ዝበሃል ሰብ’ኳ ኣብ ከም ፋሲካ መሳሊ ጥራይ ተለቓቒሑ ዝዕድጎ ብልዒ ሃባትም’ዩ ተቘጺሩ። ድኻ ባልደንጓ ጠጢቑ ሽሓን ፉል እኳ ኸይበልዕ፡ ዋጋ ሓደ ኺሎ ዘይተጸጸየ ባልደንጓ 75 ንጽጹይ ክኣ 120 ናቕፋ። እቲ ፍቖዶ እንዳ ፎርኖ ዝስራሕ፡ ምስ ብሰለ ኣይጋዓት ኣይጥረ ዝልወጥ ማኮሮኒ ካብ 65-70 ናቕፋ። ብሓጺሩ፡ ሎሚ ኣብ ኣስመራ ንጸብሒ ዝኸውን ጥረ-ምረ ትሕቲ 60 ቕርሺ ኽትረክብ ሕልሚ’ዩ። እዚ ዋጋታት’ዚ፡ ነቲ ኣብ ማእከል ሹቕ ዘሎ ዕዳጋታት ጥራይ’ዩ ዝምልከት። ኣብተን ብዕዳጋ ጥኑሳት ዝፍልጣ ድኳናት ግን፡ እዚ ዝተጠቕሰ ዋጋታት ካብ 10 ክሳብ 15 ናቕፋ ብላዕሊ ይውሰኾ።

ኣነ ኹሉሻዕ ፈትየ ጸሊአ፡ ከም ዝኾነ ኣቦ ስድራ፡ ምሉእ ሃመይን ቀልበይን ከመይ ጌራ ስድራይ ከይጠመየት ትሓድር ኣብ ዝብል ሓሳብ’የ ዘቕንዖ። ኣምላኽ ይመስገን ከኣ፡ ክሳብ ሎሚ ደቀይ ጾሞም ሓዲሮም ኣይፈልጡን’ዮም። ግን ኣብ ነፍስ ወከፍ ሰለስተ ወይ ኣርባዕተ ወርሒ፡ ሽዳ ሓደ ወይ ክልተ ደቀይ ምስ ተቐደት ተኣኒነ ዝሓንጠጥኩዋ ባጀተይ ዕሮ ስሮ ትልወጥ። ስኣን ሚእትን ዕስራን ቅርሺ! ስረታት ደቀይ ክንደይ ሳዕ ተለጊበን ‘መስለኩም፧ እቲ ሓድሽ መለገቢ ነቲ ቐንዲ ኽዳን ክሳብ ዝመንዖ። ሳሕቲ፡ ከም ገ…ለ ሳ…ሕቲ፡ ብዓልቲ ቤተይ ሓላለይ፡ ካብተን ደሞዝና ከም ገለ ኣዋህሊላ ጸብሒ ስጋ እንተ ሰሪሓትልና፡ ኣቦኦም ይደፋእ፡ ደቀይ ብታሕጓስ ጽልል’ዮም ዝብሉ። ኣነ ግን ብውሽጠይ ደም ይነብዕ። ክእለት ስኢነ ኣይኮንኩን፡ ኣሕዋተይ። ግን እቲ ንኽእልተይ ኣቈናጺቡ ጥራይ ኢደይ ዝሰድድ መንግስቲ ምሃይማን፡ መንግስቲ ጓሶት፡ ኣብ ቅድሚ ደቀይን ሓላል ብዓልቲ ቤተይን ምዅራዕ ስለ ዝኸልኣኒ’የ ደም ዝነብዕ። ከም ዓለመይ ሰሪሐ፡ ስድራይ ተማሊአ ክብ ክንዲ ዝብል፡ ደም ርሂጸ፡ ስድራይ ለኪመ መመሊሰ ስለ ዘንቈልቍል’የ ብጓሂ ዝነብዕ። ስርዓት ኣመጋግባ ብትምህርቲ

ይፈልጦ’የ። ኣብዚ ሓድሽ ሰይጣናዊ ስርዓተ ቝጠባ ኢሳያስ ከይኣተና ኸለና’ውን ብዝተኻእለኒ መጠን ፈቲነሉ’የ። ሕጂ ግን ከመይ ጌረ’የ ንደቀይ ጸባን እንቋቖሖን ዝቕርበሎም፧ እቲ ብኽንደይ ዶማንዳ፡ ሕማም ሽኮር ወይ ካልእ ጸባ ዘስቲ ሕማማት ከም ዘለካ ዘረጋግጹ ሰለስተ መሰኻኽር ሒዝካ፡ ካብ ቀበሌኻ ወረቐት ኣፈሪምካ፡ ወዘተ ገልጠምጠም ኣማሊእካ ዝወሃብ ጸባ ዒላ በርዕድ ብዛዕባ ቘልዑ ስለ ዘይግደስ ንረስዓዮ። ጸባ ታኒካ ወይ ኒዶ ኸይንገዝእ፡ ኣበይ ዘሎ ዳንጋ፧ ስለ’ዚ፡ ደቅኻ ብዘይተመጣጠነ ምግቢ እናተጠቕዑ፡ ስኣን ዓቕምኻ ኣውያትካ ውሒጥካ ስቕ ጥራሕ’ያ። ልዕሊ ኹሉ ግን፡ ነቶም ጾሞም ዝሓድሩ ብመንፈስ ደቅኻ ዝኾኑ ቈልዑ ኻልኦት ከማኻ ኤርትራውያን ኣብ ጸሎትካ ዘኪርካ ክትሓድር ትግደድ። ምኽንያቱ፡ መሪር ድኣ ይኹን’ምበር፡ ሽሕ ጊዜ ተጸገም፡ ነቲ ብዓቕሚ ንኡስ ሓውኻ ብውሑዱ ሓጋዚ መንፈስካ ክትዝርግሓሉ’ዩ ዝግባእ። ምኽንያቱ፡ ንሓውኻ ከም ነፍስኻ እንተ ኣፍቂርካ ኢኻ ህላዌኻ ትርጉም ትረኽበሉ።

እቲ ትማሊ 24 ግንቦት ብተለቪዥን ዝረኣኹዎ ፈርገጽገጽ ግን፡ ኣብ ክንዲ እቶም ፈጸምቱ ኣነ ሓፊረሎም። እቲ ነዚ ናጽነት ዘምጸአ ክብርታት መስዋእቲ፡ ክንዲ ብጻይካ ምሕላፍ፡ ጾር ብጻይካ ምብራይ፡ ብእልፊ ሃዝራጥ መዝራጥ ተሓምቲሉ ኽርኢ ከለኹ ብሕርቃን ተቓጺለ። እቲ ግምጃ ኽብርታት ህዝቢ ኤርትራ ሳላ ኢሳያስን ህግደፍን ቀደም ብርሃኑ ከም ዝተደወነ ይፈልጥ’የ። ኣብዛ ሃገር ባህሊ በጋሚንዶን ባህሊ መሃይማን ጓሶትን ቀደም ከም ዝሳዕረረ ይፈልጥ’የ። ግን እቲ ደረጃ ዑረቶም ክሳብ ክንደይ ከም ዝበጽሐ ብልክዕ ኣይፈለጥኩን ጸኒሐ ይዋእ’የ!

እቶም ከም ቃንጫ ሽኮር ለይለይ ዝብሉ፡ ንኢሳያስን ሃዋርቱን ንዓሰርተ ደቓይቕ ጥራይ ክሐጕሱ ኣዋርሕ ተዓሊሞም ካብ ሳዋ ዝመጹ መንእሰያት ደቀይ ከብደይ በሊዖምኒ። እዞም መንእሰያት ካብ ሳዋ መጺኦም ኣብ ኤክስፖ ከም ዝኣተዉ ምስ ተሰምዐ፡ ወለዲ ካብ መላእ ኤርትራ ኢና ፍስስ ኢልናዮም። መቸም ናፍቖትና ከነውጽእ ፈቲንና’ዩ ዝብሃል። ኣብዚ ሓንቲ ኣዝያ ዘሕዘነትኒ ነገር ከዕልለኩም። ካብ ሳዋ ናብ ኣስመራ ከፋንዉዎም ከለዉ፡ ሓደ ካብቶም ዓለምቶም ኣብ ማእከል ኣኼባ እንታይ’ስከ ኢሉዎም፧ “ሕጂ ብዝግባእ ዓሊምና ናብ ኣስመራ ንሰደኩም ኣለና። ግን ናጽነት ዘምጻእኩም መሲሉኩም ኣይትዅርዑ። ንሕና ኢና ናጽነት ኣምጺእናልኩም፡” ኢሉዎም ናብቶም ከምኡ ኣዘዝቲ እናኣመልከተ።

ወይለኸይ! ሰንቢደ ኣነ። እቲ ዘረባ ትርጉሙ ኣይተረድኣንን። እዞም ቈልዑ ብምሉኦም ድሕሪ ናጽነት፡ ድሕሪ ገለ ዓመታት ከም ዝተወልዱ ጥርጥር የልቦን። ወለዶም ናጽነት ከም ዘምጻእና ኹሎም ይፈልጡ’ዮም። እቲ ናይ ወለዶም ናቶም ክሳብ ዝኾነ ድኣ’ሞ ስለምንታይ ብናጽነት ዘይኮርዑ፧ ስለምንታይ ናጽነት ከም ዘምጽኡ ዘይኮርዑ። ብናጽነት እንተ ኾርዑ እንታይ ሓጥያት ኣለዎ፧ ዋናታት ሃገር ኮይኑ እንተ ተሰምዖም ካብ ሓቂዶ ርሒቖም’ዮም፧ እቲ መሃይም ኣዛዚ፡ ዋናታት ናጽነት ንሕና’ምበር ንስኹም ኣይኮንኩምን፡ ድዩ ዝብሎም ኔሩ፧ መን ኣቕራባይን ኣርሓቓይን ሸይሙዎ’ዩ ነቲ ንኹላትና ዝምልከት፡ እዚ ናትና እቲ ናትኩም ኢሉ ክመቓቕል ዝደፍር፧

ዋና ቁምነገር መልእኽተይ ድማ ነዚ ምክፍፋል’ዚ ምግላጽ’ዩ ዕላምኡ።

ሎሚ፡ እቲ ሰይጣናዊ መንፈስ ኢሳያስ ገርጊሩ ኣብ ዝለዓለ ጥርዚ ኣብ ዝበጽሓሉ እዋን፡ ብዘይካ እቶም መጋበርያታቱ ነፍስ ወከፍ ኤርትራዊ፡ “ሓሻሺ”፡ “መባኸኒ” ዝብል ቅጽላት ተጠሚቑ፡ ኣብ ዓለም ተራእዩ ብዘይፈልጥ ብልሓት ጨቐቕ ኢሉ ዘጥረዮ ገንዘቡ ተራስዩ ኣሎ። ብዘይካ ማፍያታት ህግደፍን መሻርኽቶምን፡ ነፍስ ወከፍ ሰብ ካብቲ ብሓደራ ዘቐመጦ ገንዘብ፡ ኣብ ወርሒ 5,000 ናቕፋ ጥራይ ከውጽእ’ዩ ተበዪኑሉ ዘሎ። ብኻልእ ኣዘራርባ፡ ከምቲ ወትሩ ህግደፍ ዘዘውትሮ ፈሊጥ፡ “ኣመሓዲርኩም ስለ ዘይትኽእሉ ገንዘብኩም ባዕልና ክነማሓድረልኩም ኢና፡” ዝብል ምስምስ’ዩ። ብሓጺሩ ክትበልዓ ዝደለኻ ኣባ ጉምባሕ … እዩ ነገሩ። ምኽንያቱ፡ ብኣእምሮ ኢሳያስን ካድረታቱን፡ ኩሉ ናይ ኤርትራ ነገር ንዕኣቶም ጥራሕ’ዩ ዝግባእ። ብኣእምሮ ህግደፍ ኩሉ ናቶም ክኸውን’ዩ ዝግባእ። ስሰዐ። ጠገለ ዝሰኣነ ክፉእ ስሰዐ። ኣብ ስሰዐ ተመስገን ስለ ዘየላ ድማ፡ እዚ ኹሉ ነዛ ሃገር ስጋኣ በሊዖም ኣስከሬን ኣትሪፎማ እንከለዉ፡ ክሳብ ሎሚ፡ “ዘይጠዓምና’ኳ!” እዮም ዝብሉ።

ደቂ ኤረይ፡ በካዕ በካዕ ኣይግበርኩም፡ እቶም “ሓሸሽቲ” ዝመጸውዒና፡ እንጌራ ዕለት ደቅናን ነብስና ከነናዲ፡ ጫማስ ይትረፍ ታኮ ምቕያር ስኢንና ጎቦ ጎቦ ንረግጽ ኣለና። በካዕ በካዕ ኣይግበርኩም፡ እቶም “መባኸንቲ” ዝተቐባእና፡ መጽለል ደቅናን ነብስናን ክንከፍል ዝማሕመሐ ኳሌታና ክንሓብእ ሒዅ ንብል ኣለና። ኣብ ዕዳ ኸይንኣቱ፡ ነዛ ማይ ውዕይቲ ሻሂ’ኳ ዝጋበዘና፡ “ሕጂ ሰትየ” ንሕሱ ኣለና። በካዕ በካዕ ኣይግበርኩም፡ ብጭዋታትና፡ ነተን ዝርካብና ኽዳውንቲ ኣጽሪና’ኳ ኸይንወጽእ ማይ ስኢንና፡ ቃል ብቓላ፡ ንጨኑ ኣለና። ኢሳያስን ህግደፍን ወደባት፡ ዶባት፡ መዕርፎ ነፈርቲ ርግጥ ኣቢሎም፡ ብጐሮሮና ሓኒቖም ፍንጥራዕ የብሉና ኣለዉ። ምኽንያቱ፡ ብኣእምሮኦም ኩሉ ጥዑም፡ ኩሉ ጽቡቕ ንዕኦም’ዩ ዝምልከት። ባሮት ከይስእኑ ጥራይ’ዮም ትልኽ ክንብል ዘፍቅዱልና።

ብቐዳማይ ሓደ ኣማኒየይ፡ “ኣታ ንኡሳይ፡ ትማሊ’ምበር ጉድ ሰሚዐ፡” ይብለኒ። መከራ ምስማዕ’ኳ እንተ ጸላእኩዎ “ህ” ምባል ኣይሓደግኩን። “ብዓል’ቲ ፍሊጶስን መንዶ መንዶ ዝብሉዎም ነጋዶንሲ፡ ኣብ ሓደ ባር፡ ሸውዓተ ሽሕ ዋጋኣ ሓንቲ ጥርሙዝ ዊስኪ ራዕ ኣቢሎማ ኸይዶም!” “ሸውዓተ ሽሕ!” ሰንቢደ ኣነ፡ “ክንድኡ ዋግኡ መስተዶኸ ኣሎ’ዩ፧” ሓቲተዮ።

ኣማኒየይ ግልብጥ ኢሉ ብተኣማንነት፡ “ግሪን ሌብል ትባሃል ዊስኪ’ያ ኢሎማ ዓርኩ፡ ኣብ ሓንቲ ጣውላ ምጽይ ምጽይ ኣቢሎማ ኸይዶም!” ኢሉኒ። ለካ ጓሂ’ውን የስሕቕ’ዩ፡ ብስሓቕ ተፈላሊና።

ኣሕዋተይ፡ መርመሚየይ ሓራእኩ ትብል ሓርማዝ፡ መርመም ካብ ንሰምዕን ንርእን ናብ መዋእል ገጹ ተገማጊሙ’ዩ። እቲ ትማሊ ኣብ ተለቪዥን ዝረኣኹዎ ፈርገጽገጽ ድማ ሓዲሱኒ ኣይኮነን። እንታይ ድኣ፡ ፍጊዕ ኢሉኒ ምውሓጡ ስለ ዝሰኣንኩ ጥራሕ’ዩ። ነቲ ስሰዐን ዕብዳንን መለክዒ ስለ ዝሰኣንኩሉ’ዩ። ምኽንያቱ፡ ሓንቲ ውራይ ቍርባናን ስግዳናን ክትገብር ዝግብኣ ሽማግለ ሰበይቲ፡ ሰብ ተደጊፋ ክትቈጻጸ ኽትፍትን እንተ ርኢኻ ምስ ምንታይ ትቘጽሮ፧

ደቂ ኤረይ፡ ትማሊ ንዕቀት ሰብ፡ ንዕቀት ሓው፡ ንዕቀት ቅዱሳት ምዉታን ጥራሕ’የ ርእየ። ህጻናት ብጥሜት ተዓጺፎም እናበኸዩ፡ ኣንስትና ኣይኹና፡ ዋጋ ኣሻሓት ናይ ባንዴራ ዲዘኞ ተኸናኒበን ፈንዳእ መንዳእ ክብላልና፡ ብጣዕምን ስብሕን ዘንጠጠየ ቐላጽመን ዕራቑ ጌረን ከውለብልባልና፡ ዘይጨጕረን ፋረ ደፊአን ከቕመጽምጻልና ምስ እትርኢ ስለምንታይ ምስ ንዕቀት ዘይትቘጽሮ፧ ምናልባት እቲ ዘፈንፍን ስረሐን፡ ነቲ ዚንጎ ዚንጎ እናዘለለ ሰሪቑ ዝሃጠረ ድሙ ዝመስል ጐይተአን ኢሳያስ፡ ብታሕጓስ የመጣልዖ፡ ኣዒንቱ ብስምዒት ሰመም የብሎ፡ ኡርርርርርር… የድምጾ ይኸውን። እንተ ኣነ’ሞ ከክንደአን’የ ሓኒኸ። ንሚልዮናት “ደም ተሓለቡ” ኢለናና። እቶም ኣብታ ትጥዕሞም፡ “ክንዲ ብጻይኩም ሕለፉ”፡ “ቃሕታኹምን ሂወትኩምን ሰውኡ” …ወዘተ ዝሰብኩ ዝነበሩ ሓሰማታት ኣዘዝቲ ሰራዊትን ምኒስተራትን፡ ከም ጐይትኦም፡ “ማዓንጣኹም ሸጥ ኣብሉ” ክብሉና ኸለዉ ብዘይካ ምስ “ደም ተሓለብ” ምስ ምንታይ ትቘጽሮ፧ እቲ ዝዓበየ “ደም ተሓለቡ” ግን ካብ መራሕ ጃንዳኦም’ዩ መጺኡና። መደረ ኢሳያስ ዋላ ሓንቲ ቁምነገር ኣይሰማዕኩሉን፡ ብዘይካ’ታ ኣብ መወዳእታ ዝሃባ ኣመት። ሕንኽ ከይበለ ያኢ፡ “ኣብ ወርቃዊ ኢዮቤል የራኽበና፡” ኢሉና! ነዛ ዘረባ’ዚኣ፡ ፍተላ፡ ቕደዳ፡ ማዓንጣኣ ኣውጽኣያ ሓንቲ ትርጉም ጥራሕ ኢኻ ተውጽኣላ፤ “ደም ተሓለቡ።” እንተ ተዓቢኻ፡ ንነብስኻ ካብ ዝግብኣ ንላዕሊ እንተ መጢጥካያ፡ ንኹሉ ካልእ ክፍኣት ኢኻ ማዕጾ ትኸፍት። ትረግጾ ስለ ዘይትፈልጥ ክኣ ዕምርኻ ሓጺር’ዩ።

ስለ’ዚ ኣሕዋተይ፡ ነቶም ብመንፈስን ብስጋን ድኻታት ዝኾንና ሚልዮናት ኤርትራውያን፡ ነቶም ብዓቕምን ንብረትን ንኡሳት ዝኾንና ሚልዮናት ኤርትራውያን፡ ኣምላኽ ኣብታ መዓልቲ ፍርዲ ኣብ የማኑ የቑመና! እንተ ንኢሰያስን መውደልደልቱን’ሞ፡ መርገም መባልዕቶም ስለ ዝኾነ፡ ዘይምርጋም ይሓይሽ። ብዘይብኡ መዓልቶም ሓጺር’ዩ።

ኣኽባሪኹም ንኡስ ሓው

    Print       Email

You might also like...

ሓድሽ ንቡር፡ ኣዚዩ ሓደገኛ ክስተት!!

Read More →