Loading...
You are here:  Home  >  Tigrigna  >  Current Article

ኣብ ዶባት ኢትዮጲያ ዘሎ ምቁጽጻር ዋሕዚ ስደተኛታት ይቕጽል

By   /  May 3, 2016  /  Comments Off on ኣብ ዶባት ኢትዮጲያ ዘሎ ምቁጽጻር ዋሕዚ ስደተኛታት ይቕጽል

    Print       Email

hamm02መንግስቲ ኤርትራ ነቲ ናብ ኢትዮጵያ ዝዛይድ ዘሎ ዋሕዚ ኤርትራውያን ንምግታእ ብዝሓየለ መልክዑ ጀሚሩዎ ዘሎ ወፍሪ ዝድግፉ ሜላታት ምጥቃም ገና ይጽሎም ኣሎ።

ካብ ኩሉኩ፣ ማይ ላም ፣ ሻምብቆ፣ ደምበ ዶራንን ዓረዛን ንዝተዋጽኡ ዓበይቲ ዓዲን ኣብ’ተን ዓዲታት ንዝቦታአን ኣህዱታት ዝመርሑ መራሕቲ በራጊድን ሓይልታትን ዘሳተፈ ኣኼባ ብ 23 ሚያዝያ ኣብ ሻምብቆ ኣብ ዝተኻየደሉ ፥ ዶብ ሰጊሮም ናብ መሬት ኢትዮጵያ ዝኣተዉ እሞ ብኣባላት ስለያ መንግስቲ ኤርትራ ሻቡ ተጨዉዮም ከምእተመልሱ ዝተነግረሎም ክልተ ፐርስናላት እዚ ምዕራብ ኣብ ቅድሚ ኣኼበኛታት ደዉ ኢሎም ናይ ሓሶት ምስክርነት ከስምዑ ከምእተግብረ ወኪል ድምጺ መድረኽ ካብ ዞባ ጋሽ ባርካ ሓቢሩ ኣሎ።

እቲ ናብ ኢትዮጵያ ሃዲሞም ዝኣትዉ ኤርትራውያን ኣብ ዝኾነ እዋን ኣቲና ክንመልሶም ብቅዓት ኣሎና ዘስምዕ ቃና ሒዙ ብ ኮሎኔል ማሕሙድ ዝተመርሐ ኣኼባ፥ ዕላማኡ ህዝቢ ንኽርዕድን ናብ ጎረቤት ሃገር ኢትዮጵያ ዝውጥኖ ስደት ደዉ ከብሎ ንምድፋእን ከምዝኾነ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ።

ካብ መሬት ኢትዮጵያ ብኣባላት ስለያ ኤርትራ ተጨዉዮም ዝተመልሱ ምዃኖም ዝተነግረሎም እቶም ክልተ ፐርሰናላት ኣብ ቅድሚ’ቶም ኣኼበኛታት ብምቅራብ ክብልዎ ኣቐዲሙ ዝተነግሮም ምስክርነት ክህቡ ከምእተራእዩ ዘመልከተ ወኪልና ፥ ኣኼበኛታት ነቲ ተዋስኦ ከምዝኾነ ብኣጋኡ ዝተረደኦም ጉዳይ ግዲ ከምዘይሃቡሉ ኣረዲኡ።

ገለ ዓበይቲ ዓዲ ነቶም ዝምስክሩ ዝነበሩ ክልተ ፐርሰናላት ኣበየናይ መዓስከር ኢትዮጵያ ምንባሮም፥ ብኸመይ ብኣባላት ስለያ ኤርትራ ተጨውዮም ናብ ሃገር ከምእተመልሱ ፥ ኣብ መዓከር ስደተኛታት ኢትዮጵያ ንኤርትራውያን ዝግበር ኣተሓሕዛ ከመይ ይመስል፧ ዝብሉ ተረርቲን ፈተንቲን ሕቶታት ክሓቱ ምጅማሮምን እቶም ንምስክርነት ዝቐረቡ 2 ፐርሶናላት ነቶም ሕቶታት ክምልሱ ከምዝከበዶምን ዝተገንዘበ ነቲ ኣኼባ ዝመርሕ ዝነበረ ኮሎኔል፥ ኣኼበኛታት ሕቶታት ምሕታት ከቛርጹ ብምሕባር ነቲ ኣኼባ ከሕጽሮ’ዩ ተራእዩ።

መንግስትኢ ኤርትራ ነቲ ናብ ጎረቤት ሃገር ኢትዮጵያ ዘምርሕ ዘሎ ዋሕዚ ስደተን ነቶም ካብ መሬት ኢትዮጵያ ብዝወፍሩ ናይ ለውጢ ተቃለስቲ ሓይልታት ዝካየዱ ዘለዉ ምጥቃዕትታትን ንምግታእ ኣብ ከቢድ ወተሃደራዉን ስለያዉን ወፍሪ ተጸሚዱ ከምዘሎ እዩ ዝንገር።

 

    Print       Email

You might also like...

ኣብ መስከረም ትምህርቶም ኪጅምሩ ዝግባእ ተመሃሮ ኮለጅ ሕርሻ ሓመልማሎ  ካምፓሶም ንስታላታት ስለዝተዋህበ ክሳብ ሕጂ ትምህርቶም ከምዘይጀመሩ ተፈሊጡ።

Read More →