Loading...
You are here:  Home  >  Tigrigna  >  Current Article

ኣብ መንጎ ህዝቢ ዝተዋፈሩ ተጸናጸንቲ ቁጽሮም ይብርክት።

By   /  May 13, 2016  /  Comments Off on ኣብ መንጎ ህዝቢ ዝተዋፈሩ ተጸናጸንቲ ቁጽሮም ይብርክት።

    Print       Email

earኣብዚ እዋን እዚ ኣብ እዋን መግዛእትታት ሃይለስላሰን ደርግን ውን ከይተረፈ ብዘይተራእየ ዓቐንን ስፍሓትን ናይ ተጸናጸንትን ሰለይትን ( ‘ናይ እዝኒ’ ) ብዝሒ ዛይዱ ምህላዉ ምንጭታት መድረኽ ካብ ኤርትራ ሓቢሮም።

እዞም ብዋህዮታትን ብንኡስ ዞባታትን ከባቢታትን ብውልቅን ተወዲቦም ዘለዉ ተጸናጸንቲ ካብ ኩሉ ዞባታት ኣብ ኩሉ ክፋል ሕብረተሰብ ማለት መንእሰያት፥ ኣረጋውያን፥ ገዳይም ተጋደልቲ፥ ኣባላት ሃገራዊ ኣገልግሎት፥ ገለ ኣካለ ስንኩላን ከምኡውን ኣረጋውያን ኣቦታትን ኣዴታትን ከይተረፉ ዝርከብዎም ሙኻኖም እቲ ሓበሬታ ይገልጽ።

ኣብ መዓስከር ደንደን ኣብ መንጎ ዝነብሩ ኣካለ ስንኩላን  ዓሚቕ ትሕዝቶ ዝሓዘ ጽሑፍ ናብ መርበብ ሓበሬታ ኣሰና ድሕሪ ምልኣኾም ሃገራዊ ድሕነት  ኣብ መንጎኦም ዝመላለሱ ውሑዳት ከምኡ ንምግባር ፍቓደተኛታት ዝኾኑ ኣካለ ስንኩላን  ሃሱሳት ኣንቀሳቒሱ ንምክትታሎም ጽዑቕ ስራሓት የካይድ ምህላዎም ይሕበር።

ብዘይካ እዚ ኣብ ኩለን ሚኒስትሪታትን ኣካላት መንግስቲን ዝኾነ ንመንግስቲ ዝትንክፍ ዝካየዱ ዝርርባት ዝሕብሩ ብዙሓት ተጸናጸንቲ ተዋፊሮም ኣለዉ።

ኣብ ሃይማኖታውያን ትካላት ውን ኣብዚ ዳሕረዋይ እዋን ብዝያዳ ኣብ ኦርቶዶኮሳዊት ቤተክርስትያን፥ ኣብ ቤት ጽሕፈት ሙፍቲ ከምኡ ውን ኣብ ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ኣብ ውሽጢ እቲ ማእከላይ ቤትጽሕፈታት ናይቲ ሃይማኖታዊ ትካላትን ጨናፍራቱን ልዑል ምክትታል ኣብ ልዕሊ ኣመንቲ ይካየድ ምህላዉ፥ ኣብ ወጻኢ ሃገራት ውን ብብዝሒ ንምንቅስቓስ ናይ ዜጋታትን ዝከታተሉ ኣብ መንጎ ስድራቤታት ከይተረፈ ዝሰልኩን ዘናቑቱን
ሰለይቲ ልዑል ወፍርታት ይግበር ምህላዉ እቲ ሓበሬታ ወሲኹ ኣረዲኡ።

 

 

 

    Print       Email

You might also like...

ኣብ ወጻኢ ዝቕመጡ ግዱሳት ደሃይ ናይቶም ኣብ ፈቐዶ ባሕርን ሳሃራን ዝሞቱ ኤርትራውያን ንምፍላጥ ዝሕግዝ ኮሚቴ ኣውጺኦም ናብ ኤርትራውያን ናይ ደቆም ደሃይ ዕረፍቲ ይልእኩ ኣለዉ። 

Read More →