Loading...
You are here:  Home  >  Tigrigna  >  Current Article

ንልዕሊ 14 ዓመታት ተኣሲሮም ዝጸነሑ 4 ተጋደልቲ ተፈቲሖም።

By   /  May 6, 2016  /  Comments Off on ንልዕሊ 14 ዓመታት ተኣሲሮም ዝጸነሑ 4 ተጋደልቲ ተፈቲሖም።

    Print       Email

መንግስቲ ኤርትራ ብዘይ ዝኾነ ክስን ፍርዲን ንልዕሊ 14 ዓመታት ኣሲርዎም ዝጸነሐ 4 ተጋደልቲ ብምኽንያት ብሩራዊ ኢዮቤል መዓልቲ ናጽነት ምሕረት ገይረልኩም ኣለዂ ብምባል ብ 2 ግንቦት ከምዝፈትሖም ተፈሊጡ ።

እቶም ተፈቲሖም ዘለዉ ሓለፍቲ ፥ ኣባል ምምሕዳር ኮር 2002 ነበር ኮሎኔል ብርሃነ ይግዛው፣ ኣባል ጸጥታ ኣብ ምምሕዳር ዞባ-ጋሽ ባርካ ዝነበረ ተጋዳላይ ወልዳይ ገብረማርያም ፣ ኣባል ማእከላይ ቤት-ሕፈት ህግደፍ ዝነበረ ሜጀር ኢሳቕ ባሲሎስ ፣ ከምኡ`ውን ኣባል ሚኒስትሪ ዞባዊ ምምሕዳር ዝነበረ ተጋዳላይ ፍሰሃየ ተኸስተ ከምዝኾኑ ተረጋጊጹ ኣሎ። እቶም ዜጋታት ፈለማ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዓዲ-ዃላ፣ ጸኒሖም ኣብ ከረን ክሳዕ`ዚ ሕጂ ድማ ኣብ ጸጸራት ተኣሲሮም ዝጸንሑ እዮም።

ካብ ቤት ጽሕፈት ሃገራዊ ድሕነት ንዝተጻሕፈ ደብዳቤ ሒዞም ዝመጽኡ ክልተ ኣባላት ናብ ቤት ማእሰርቲ ጸጸራት በጺሖም ምስቶም 4 እሱራት ድሕሪ ምርኻብ ፣ ነቲ ፤ ፥ ሃገር ስለዝኸሓዱ ክእሰርዎ ዝነበሮም ግዜ ክሳዕ 23 ዓመት ዝበጽሕ ምንባሩ ይኹንምበር ምሕረት ከምእተገብረሎም፥ ምስ ተፈትሑ ካብ ሃገር ክወጽኡ ከምዘይኮኑ፥ ክሳዕ ዝነኣሰ ንጥፈታቶምን ምንቅስቓሳቶምን ካብ ትሕቲ ጽኑዕ ክትትል ከምዘይወጽእ፥ መእሰሪኦም ምኽንያት ከይሓቱን ብዛዕባ ኣብ ማእሰርቲ ዘሕለፍዎ ሂወት ከየዕልሉን ዝሕብር ጽሑፍ እዩ ተነቢቡሎምን ኪኽትሙሉ ተኣዚዞምን።

እቶም እሱራት ንልዕሊ 14 ዓመት ዘእሰሮም ምኽንያት ብዝነእሰ`ዉን እንተኾነ ክንገሮም ነቶም ክልተ ልኡኻት`ኳ እንተተወከሱ ፥ ዝኾነ ምላሽ ከምዘይተዋህቦምን ሕቶኦም እንተቐጺሎም እቲ ዝተገብረሎም ምሕረት ዳግመ-ግምት ክግበረሉ ከምዝኽእልን መጠንቀቕታ ተዋሂብዎም ኣብ ሰዓታት ድሕሪ ቀትሪ ናይታ ዕለት ማለት 2 ግንቦት 2016 ክፍትሑ ከምእተገብረ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ።

 

    Print       Email

You might also like...

ጀነራል ፍሊጶስ ኣብ ከተማ ኣስመራ ጥቓ ቤተ ክርስትያን እንዳስላሰ ዝጸንሐ ዕዳጋ ኣሕምልቲን ሽጉርቲ ኮሚደረን ብኣባላት ጸጥታን ወተሃደራት ከተማን ከምዝድምሰስ ጌሩ

Read More →