Loading...
You are here:  Home  >  Columns  >  Current Article

ትጽቢተ ማናን ናጽነትን፥ ፍትወተ ስጋን ሓርነትን ኣበይ ይራኸቡ?

By   /  May 13, 2016  /  Comments Off on ትጽቢተ ማናን ናጽነትን፥ ፍትወተ ስጋን ሓርነትን ኣበይ ይራኸቡ?

    Print       Email

ናጽነት ብተስፋ፡ ሓርነት ብትምኒት፡

ኣምጺናዮ ዲና ኣማሊድና ስግደት፡

ኣዂንናዮ ዲና ብልመና ሕንከት፡

ኣምጻእና’ዮ እባ – ደሚና፡ ንሕመቕ ከሪህና።

ታይደኣሉ ሕጂ ዘይከዉን ንኸዉን፡

ታይደኣሉ ሕጂ ፈሪህና ንዂብልል።

ትጽቢት ማናን ናጽነትን ከምዘይራኸባ ፡

ፍትወት ስጋን ሓርነትን  ከምዘይላገባ ፡

ኣሚኖም ዶ ኣይኮኑን ሓሊፎም

እንዳና እንዳ ባዕልና ክኽዉን ሃሪፎም።

እቲ ልቢን ሓሞትን ዝመሓዘዉሉ ትብዓት

እቲ ሓይልንና ነድርናን እነዉከኣሉ ወጅሃት ፡

መንዩ ሰሪቚና ንኸዉን ፈረሃት።

በሉ በሉ ከይስበለና፡

ወለዶን ፈረቓን እነሀንዶ ኣሕሊፍና፡

ናጽነትናን ሓርነትንናን ካብ ዝሽረበና።

በሉ……..

ትዝኸዉን ንግበር ኣይነዕዲ ደቅና

ትዝኸዉን ንምከር ኣይነውድቕ ጎጆና፡

ዝሓለፈ ይኣክል ዘይኮነ ዝሓለፈ ከይድግም ቢልና።

  

    Print       Email

You might also like...

moral

እቲ ኣብ ልዕሌኻ ክፍጸም ዘይትደልዮ በደል ኣብ ልዕሊ ካልኦት ኣይትፈጽሞ/እዳተፈጸመ ትም ኢልካ ኣይትርኣዮ። Do not do unto others as you would that they should do unto you

Read More →