Loading...
You are here:  Home  >  Columns  >  Current Article

ትጽቢተ ማናን ናጽነትን፥ ፍትወተ ስጋን ሓርነትን ኣበይ ይራኸቡ?

By   /  May 13, 2016  /  Comments Off on ትጽቢተ ማናን ናጽነትን፥ ፍትወተ ስጋን ሓርነትን ኣበይ ይራኸቡ?

    Print       Email

ናጽነት ብተስፋ፡ ሓርነት ብትምኒት፡

ኣምጺናዮ ዲና ኣማሊድና ስግደት፡

ኣዂንናዮ ዲና ብልመና ሕንከት፡

ኣምጻእና’ዮ እባ – ደሚና፡ ንሕመቕ ከሪህና።

ታይደኣሉ ሕጂ ዘይከዉን ንኸዉን፡

ታይደኣሉ ሕጂ ፈሪህና ንዂብልል።

ትጽቢት ማናን ናጽነትን ከምዘይራኸባ ፡

ፍትወት ስጋን ሓርነትን  ከምዘይላገባ ፡

ኣሚኖም ዶ ኣይኮኑን ሓሊፎም

እንዳና እንዳ ባዕልና ክኽዉን ሃሪፎም።

እቲ ልቢን ሓሞትን ዝመሓዘዉሉ ትብዓት

እቲ ሓይልንና ነድርናን እነዉከኣሉ ወጅሃት ፡

መንዩ ሰሪቚና ንኸዉን ፈረሃት።

በሉ በሉ ከይስበለና፡

ወለዶን ፈረቓን እነሀንዶ ኣሕሊፍና፡

ናጽነትናን ሓርነትንናን ካብ ዝሽረበና።

በሉ……..

ትዝኸዉን ንግበር ኣይነዕዲ ደቅና

ትዝኸዉን ንምከር ኣይነውድቕ ጎጆና፡

ዝሓለፈ ይኣክል ዘይኮነ ዝሓለፈ ከይድግም ቢልና።

  

    Print       Email

You might also like...

መንግስቲ ኤርትራ ኮነ ኢሉ ንህዝቢ ዘሻቕሉ ጉዳያት ፈጢሩ ይዝርግሕ ምህላዉ ተሓቢሩ።

Read More →