Loading...
You are here:  Home  >  Tigrigna  >  Current Article

ፍትሒ ብቓልሲ እዩ ዝረጋገጽ!!

By   /  April 12, 2016  /  Comments Off on ፍትሒ ብቓልሲ እዩ ዝረጋገጽ!!

    Print       Email

editorial_button_shutterstockjpg__0x400_q95_autocrop_crop-smart_subsampling-2_upscale.jpg__0x400_q95_autocrop_crop-smart_subsampling-2_upscale

ህዝቢ ኤርትራ፡ ዓመጽን በደልን ባዕዳውያን ምስመረሮ፡ ኑሮ ኣብ መግዛእቲ ምስዓርዓሮ፡ ኣብ ቤቱን መሬቱን ብጃምላን በልማማን ምስተቐትለ፡ ሕሰሙን ወጽዑን ዘእውየሉ፡ ዝወረዶ ግፍዕን መከራን ዝነግረሉ፡ ብፍትሒ ዝዳነየሉ ባይታን ባይቶን ምስ ሰኣነ ብረታዊ ቃልሱ ጀሚሩ ን30 ዓመታት ተጋዲሉ ክቡር ዋጋ ከፊሉ ናጽነቱ ኣረጋጊጹ – እነሆ እኳ ብሩራዊ ኢዮቤልይኡ ኣብ ምብዓል ይሸባሸብ ኣሎ።

ይኹን እምበር ናጽነት ኤርትራ፡ ንህዝቢ ኤርትራን ነቲ ስልጣን ጨቢጡ ህዝቢ ዝረግጽ ዘሎ መላኽን ጉጅልኡንዝተፈላለየ ትርጉም እዩ ዘለዎ።

እቲ መላኺ፡ ኣብ ኩሉ ጽምብላት በዓል ናጽነት ኮነ ኣብ ዝተፈለላየ ህዝባዊ ሃገራውን በዓላት፡ ብስም እቶም ዝጠለሞምን ዝኸሓዶምን፡ ምእንቲ ርሁው መጻኢ ህዝቦም ብጅግነንት ዝወደቑ ክቡራት ሰማእታት፡ ብሓሶት እናመሓለን እናጠሓለን ብሕብርን ድምጽን ፕሮፖጋንዳ ምስሉን መልክዑን ብምቅንጃው ዕድመ ስልጣኑ ንምንዋሕ ክሰርሕ እንከሎ፡ ህዝቢ ከኣ ነቲ ሕጂ ብምልኪ ተጨውዩን ተመንዚዑን ዘሎ ሃገራዊ ክብሪ ንምርግጋጽ ዝተኸፍለ ክቡር ዋጋን መስዋእትን እናዘከረን እናስተንተነን፡ ኣብ መጻኢ፡ እቲ ሃገራዊ ክብርን ሃገራዊ ራኢን፡ ብኸመይ ካብ ኢድ ዓማጽን ዘላምን መንጢሊ ናብ ባይቶኡ ከምዝመልሶ ዘስተንትነሉ ኣጋጣምን፡ ሕድሪ ሰማእታቱ ንምኽባር ዝዕጠቐሉ ሃገራዊ ሰንደቕ እዩ።

ርእሰ ብሄር ከይሲ፡ በዓል ናጽነት ኮነ ካልእ ሃገራዊ በዓላት መንበረ ስልጣኑ ዘርግኣሉ ዕለት ክገብሮ፣ ህዝቢ ከኣ፡ ዋላ እኳ ዛጊት፡ ብስሙር ድምጺ ውዱብ ተቓውሞኡ ከስምዕ እንተዘይከኣለ፡ ብኹሉ ዝኽእሎ ዘበለ ስምን ክብርን መላኺ በሊሉ ይድርብዮ ኣሎ። ኣብዚ እዋን እዚ መላኺና ከም በድኒ ተፈንፊኑን ተጸሊኡን ከምዘሎ ካብ ዝፍለጦ ነዊሕ ኮይኑ እዩ። ስለዝኾነ ከኣ እዩ፡ ብሕሉፍ ጽልኢ ዔሩን ደንቊሩን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዝሰኸረሉ ኣጋጣሚ ” ምስዚ ህዝቢ እዚ ገና ክንረአአ ኢና!እዘን ሃብታማት ብደም ብዝሕን ሕማም ልብን ኣብ ገዘአን ከምዝሞታ ክገብርየ!” እናበለ ክሕንሕን ዝስማዕ። እዚ ልዕሊ ንቡር ብህዝቡ ዝተጸልአን ዝተናዕቀን ፍንፉን መራሒ ከኣ፡ ዋላኳ ንግዚኡ ብጸቕጥን ሓይልን፡ ብብረትን ቅልጽምን ንህዝቢ ክዶቁስን ሃገር ክሕምስን እንተኸኣለ ነዊሕ ኣብ ዘይኮነ ግዜ፡ ካብ ስልጣኑን መንበረ ምልኩን ብቕልጽም ሓፋሽ ተቦርቊቑ ከምዝጓሓፍ ኣየጠራጥርን እዩ።

ትማል ህዝቢ ኤርትራ፡ ሓይሊ ኣብ ልዕሊ ሕጊ ጸብለል ምስበለ፡ ፍትሒ ብምልኪ ባዕዲ ምስተኸወለ፡ሕጊ ዝፈቐደሉ መሰሉ ምስተጋህሰ፡ ሰብ ሓይልን ቅልጽምን ፡ ንህዝቢ ምስ ረገጹን ምስ ዓመጹን እዩ ብደሙን መስዋእቱን ፍትሒ ንከረጋግጽ ንበረኻ ወፊሩ – ኣብ ኩሉ ሰነዳት ጉባኤታቱ፡ መጻኢት ኤርትራ ብልዕልና ሕጊ እትግዛእን እትምእዘዝን ፍትሕን ርትዕን ዝነግሰላ ሃገር ንኽትከውን ብደሙን ብርዑን ጽሒፉ፡ ብመስዋእቱ ክታሙ ዘነበረ። እዚ ሎሚ ተጠሊሙን ተኻሒዱን ዘሎ ማሕላን ፌርማ ደምን ብርዕን ከኣ፡ ጽባሕ ንግሆ ብዳግማይ ቃልስን መስዋእትን ህያው ኪኸውን እዩ።

እዚ ብሰንኪ እኩይ ተግባሩ፡ ምስ ህዝቡ ብኸቢድ ተጻሊኡን ተረሓሒቑን ዘሎ ምልካዊ ስርዓት፡ ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚታት፡ ብተቓለስቲ ሓርነትን ብስንኩላን ኩናትን ከይተረፈ ንዝተላዕለ፡ ደሞክራሲያዊ ጠለብን ሕቶን ስርዓተ ምሕደራን ፍትሕን ብዓመጽ ጨፍሊቑ፡ ንሃገር ምስ ኩለን ጎረባብታ ኣባኢሱን ኣናኺሱን ንመንእሰያትና ኣብ ዘይውዳእ ኩናት ሸሚሙ ዘህለቐ እኩይ ስርዓት፡ ኣብ መወዳእታ ነቶም ናይ ቀረባ መሳርሕቱን መጓዕዝቱን ዝነበሩ፡ ዲሞክራስያዊ ለውጢን ትግባረ ቅዋምን ዝጠለቡ ላዕለዎት ኣባላት ግንባርን ሃገራውን ባይቶን ኣርካናት መራሕቲ ሰውራን ሃገርን ገዳይም ተጋደልትን፡ ከምኡ እውን ነቲ ትካላት ሚድያ ስርዓት ህግደፍ መሰል ዝነፈገኦ ናይ ለውጢ ድሌትን ሃንቀውታን፡ ብጋዜጣታቶም ናብ መላእ ህዝቢ ከምዝበጽሕ ንዝገበሩ ናይ ብሕቲ ጋዜጠኛታትን ኣማኢት ላዕለዎትን ማእከሎትን ካድራት ብቓጻን ብለይትን ቀይዱ ክሳብ ሕጂ፡ ብዘይፍርዲ ኣብ ሕቡእ ኣብያተ ማእሰርቲ ካብ ዝሸርቦም ድሮ 15 ዓመቱ ተጋማጊሙ ኣሎ።

እዚ እኩይ ስርዓት ካብቲ ክገብሮ ዝግበኦ ንላዕሊ እዩ ዘበላሹን ዘዕኑን ዘሎ። ገና እውን ዕለት ዕለት ግፍዕታቱ ይቕጽልን ይብርኽን ኣሎ። እዚ ብ03 ሚያዝያ ኣብ ትሕቲ ጸሓይ፡ እሞ ከኣ ኣብ ርእሰ ከተማና፡ ኣብ ቅድሚ ህዝብን ብቓልዕ እተፈጸመ ዘስካሕክሕ ህልቂት ከኣ መርኣያ ናይቲ ኣብ ዶባት ሃገር ከተግብሮ ዝጸንሐ ተኲስካ ቅተል ዝብል ፖሊሲኡ እዩ። እዚ ክትጸውየሉ፡ ዘነድርን ዘሕፍርን ኣጋጢሙና ዘሎ መከራን ግፍዕን፡ ብስሙር ቃልሲ ገጢምናን ስዒርና፡ ነቲ ብኽቡር ደምና ዘረጋገጽናዮ ግን ከኣ ብሰንኪ ንጹህ ግርህነትናን ሕሉፍ እምነትናን ብምልኪ ተኸዲዕና ዝሰኣንናዮ ፍትሕን ርትዕን ዳግም ብቓልሲ መዚዕና፡ ሰላምን ፍትሕን ዝነገሳ ኤርትራ ክንፈጥር ክንረባረብ ከድልየና እዩ።

እዛ ብኽቡር ዋጋ ዘረጋገጽናያ ናጽነትና፡ ዋላኳ ጠላም መብጽዓን ረጋጽ ሕድርን ምልካዊ መራሒ ኢሳይያስ እንተጸልመታን እንተደወናን፡ ህዝብና ከምቲ ኣብ ዝተናውሐ ቃልሲ ናጽነቱ፡ ካብ ምንጋጋ ባዕዲ መንዚዑ ዘድሓና፡ ሕጂ እውን ቃልሱ ኣስሚሩ በጽፋር ምልኪ ንዝተጎብጠ መሰላቱን ሃገራዊ ክብሩን ክኹልዖን ከድምቖን ኣይከጸግሞን እዩ።

    Print       Email

You might also like...

ግፋ ተመሃሮ ኣብ ከተማ ከረን

Read More →