Loading...
You are here:  Home  >  Tigrigna  >  Current Article

ጥልመት ዕላማታት ገድልን ሃንቀውታ ህዝቢ ኤርትራን

By   /  April 9, 2016  /  Comments Off on ጥልመት ዕላማታት ገድልን ሃንቀውታ ህዝቢ ኤርትራን

    Print       Email

editorial_button_shutterstockjpg__0x400_q95_autocrop_crop-smart_subsampling-2_upscale.jpg__0x400_q95_autocrop_crop-smart_subsampling-2_upscaleካብ ምዝዛም ካልኣይ ኩናት ዓለም ክሳብ 60ታት ኣብ ዝነበረ ግዜ  ዝበዝሓ ኣብ ትሕቲ መግዛእቲ ዝነበራ ሃገራት ኣፍሪቃ ናጽነተን ክጎናጸፋ እንከለዋ፡ እቲ
ንኣስታት 60 ዓመታት ብጥልያን ክግዛእ ዝጸንሐ ህዝቢ ኤርትራ ግን  እቲ ዕድል እቲ ኣይተዋህቦን።

በንጻሩ፡ ጠለብን ሕቶን መሰል ርእሰ ውሳኔኡ ተነጺጉ ን10 ዓመታት መመላእታ ብኢንግሊዛዊ ወተሃደራዊ ሓይሊ ክመሓደር ድሕሪ ምጽናሕ፡ ኣህጉራዊ ውድብ  ባይቶ ሕቡራት መንግስታት፡ ንሓቀኛ ድሌትን ጠለባትን ህዝቢ ኤርትራ ጎስዩ፡ ብ 2 ታሕሳስ 1950  ምስ ኢትዮጵያ ብፈደሬሺን ቆሪኑዎ። ኣብቲ ዝቐጸለ ዓሰርተ ዓመታት ከኣ ንጉስ ሃይለስላሰ፡ ንዝኣተዎ ፈደራላዊ ውዑል ከኽብር ብምኒስተራቱ ንዝቐርበሉ ዝነበረ ምኽርን ምሕጽንታን ብምንጻግ በብቑሩብ ነቲ ውዑል ጥሒሱ  ንመሰላት ህዝቢ ኤርትራ ባሕጒጉ ኣዳኺሙዎ። ኣብ መወዳእታ ከኣ ንዝኣተዎ ውዑልን ኪዳንን ምሉእ ብምሉኡ ጠሊሙ ረጊጹን፡ ሰንደቕ ኤርትራ ኣውሪዱ ንኤርትራ ብሓይሊ ጎቢጡ ኣብ ትሕቲ  ምሉእ ግዝኣቱ አእትዩዋ።
ብድሕር’ዚ ህዝቢ ኤርትራ፡  ፈደራላዊ ብይን ውዱብ ሕቡራት ሃገራት ዝፈቐደሉ መሰላቱ ምስ ተጋህሰን ባይቶኡን ምስ ፈረሰን፡ ፖለቲካዊ ሰላማዊ ሕቶኡን ኣቤቱታኡን ብሓይሊ ምስተዶቕሰን፡ ሰብኣዊ ክብረቱን መሰሉን ንከረጋግጽ ብረታዊ ተጋድሎ ከካይድ ተቐሲቡ። ምስቲ ነዊሕ ዕድመን ተመኩሮን ዝነበሮ፡ ብዕጥቁን ሓይሉን ኣብ ጸሊም ኣፍሪቃ ጸብለል ዝበለ፡ ብሊቃውንቲ ኩናት ዝምከር ሓይሊ መግዛእቲ፡ ሃገራዊ ወንን ኒሕን ዓጢቑ፡ ዳርጋ ብጥራሕ ኢዱ ክገጥሞ ንበረኻ ወፊሩ።
ኣብቲ መጀመርታ፡ ከም ዝኾነ ፈላምን ጀማርን ሰውራዊ ሓይሊ፡ ኩለንትናዊ ዓቕሚ ተጋደልቲ ድሩት እኳ እንተነበረ እቲ ንሕን ወንን ኣቦታቱ ዓጢቑ ዝነቐለ መንእሰይ ተቓላሳይ፡  ከምቲ ሓርበኛታት ወለዱ ኣብ ባይቶን መጋብኣያን ሕቡራት ሃገራት ብሕግን ቀለምን ዝሞገቱን ዝተኸራኸሩን፡ ንሱ እቲ ንኡስ ወለዶ ከኣ፡ ሰብኣዊ ክብረቱን መንነቱን ንምርግጋጽ፡ ንቲ ግዙፍ ሓይሊ ጸላኢ፡ ኣብ ዓውደ ኩናት ፊት ንፊት ገጢሙዎ።
ጉዕዞ 50 ዓመታት ፖለቲካውን ዕጥቃውን ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ፡ ብፍላይ እኳ  እቲ ዳሕረዋይ 30 ዓመታት ብረታዊ ተጋድሎኡ መወዳእታ ዘይብሉ ሓጎጽጎጽ ዝተራእየሉ ጸዊኻ ዘይውዳእ ትንግርቲ ዝተፈጸመሉ፡ ሊቃውንቲ ኩናትን ፖለቲካን ዘዝመስሎም ትንታነን ዝሃቡሉ፡ ተስፋ ዝቖረጹን፡ ተስፋ ዘቑርጹን፡ ምስ ተስፋ ዘይቆርጹን ተስፋ ዘይቀብጹን ብብርዕን ጽሑፍን ዝገጠሙሉ ሓያል ዓውደ ውግእ እዩ ነይሩ።
ግን መሰረታዊ ምኽንያት ቃልስን ጠለብን ህዝቢ ኤርትራን፡ ባዕዳዊ መግዛእታ ጸሪጉ ቆጽሊ አሕዋት ኣውዲቑ፡ ባዕሉ ብዝተኽሎን ባዕሉ ብዝነቕሎን መንግስቲ ብቅዋማዊ ደሞክራሲያዊ ኣገባብ ስርዓት ንክመሓደርን ንኽነባበርን ምእንቲ ስለዝነበረ፡ ነዚ ድሌት እዚ ንምርግጋጽ ልዑል መስዋእቲ ብምኽፋል ኣብ ጸሊም ኣፍሪቃ እቲ ዝነውሐን ዝመረረን ሰውራ ኣካይዱ።
ናጽነት ንምርግጋጽ ኣብ ዝተኻየደ ሃገራዊ ቓልሲ ክሳብ ደማዊ ኩናት ሓድሕድ ዝኸደ፡ ውሽጣዊ ዓፈናን ቅንጻላን  አሕዋት ዝተራእየ ጸሊም ገጽ ታሪኽ እኳ እንተነበሮ፡ ኣብ ግንቦት 1991 መግዛእቲ ተባሪሩ ሃገር ናጻ ምስኮነት፡ ከምቲ ገሊአን ሓርነታዊ ቃልሲ ዘካየዳ ሃገራት ድሕሪ ዓወተን ዝገብረኦ ናይ ዕርቂ መስርሕ፡ ኩሉ እቲ ኣብ ቃልሲ ዝተፈጸመን ዝተገብረን በደላት ምኽንያቱ ተገሊጹን ተሰኒዱን፡  ብዕርቅን ይቕረ-ይቕረን ተወዲኡ፡ ስድራ-ቤትን መቕርብን ግዳያት ተኻሒሶም፡ “ኣብ ሩባ ዘሎ ውሑጅ ይሰዶ፡ ኣብ ጎቦ ዘሎ ከኣ ንፋስ ይሰዶ” ተባሂሉ ብንጹህ ናይ ዕርቂ መንፈስ ሓዲሽ መድረኽ ጉዕዞ ህንጸት ሃገር ንጅምር እምበር ብሰይጣናዊ ሽርሕን ተንኮልን ካብ ዝኸፍአ ናብ ዝበኣሰ ካብ ዝገደደ ናብ ኣዚዩ ዝኸፍአ ጉዕዞ ክንከይድ ንኽእል ኢሉ ዝተሰከፈን ዝተጠራጠረን ኣይነበረን።
እንተኾነ ህዝቢ ኤርትራ እነሆ  ብክቡር መስዋእቲ ደቁ ናጽነቱ ካብ ዘረጋግጽ 25 ዓመታት ገይሩ ከብቅዕ፡ ክሳብ ሕጂ እፎይ ኢሉ ረጊኡ ከየስተንፈሰ ብሰንኪ ሕድርን መብጽዓን ሰማእታት ዝረገጸን ዘራኸሰን እኩይ መራሕን ውሑዳት መጋበርያታቱን ኣብ ስቓይን ሽግርን ይርከብ ኣሎ።
እዚ መብጽዓ ሰማእታት ክሒዱ ክነሱ ንዝኽሪ ሰማእታትና ኣብ ዝኽበር ረዚን በዓል ንከምስል ” ሰማእትታና ክብሪ ይደርዑ!”  እናበለ ዕምበባን እምነ መሰረትን እናንበረ ብስም ሰማእታት ዝሽቅጥ ዘሎ እኩይ መራሒ ክቃላዕን ክቕላዕን ኣለዎ።
ሰማእታት ኤርትራ ብደሞም ኣብ እትዕምብብ ኤርትራ ህዝቦም ቀሲኑን ርህዩዎን ክነብር እምበር ካብ ዘበነ መግዛእትን ባዕድን ብዝኸፍአ መልክዕ ክጭፍለቕን ክርገጽን ኣይኮነን ክቡር ህይወቶም ወፍዮም። ሰማእታት ኤርትራ ወለዶ ሰማእታት ኤርትራ ኣብ መቓብር ኣቦታቶምን ኣያታቶምን እትህነጽ ኤርትራ ቅዋማዊ ደሞክራሲያዊ ስርዓት ሃኒጻ፡ ብልዕልና ሕግን ማሕበራዊ ፍትሕን እትልለ፡ ብሰላምን ቅሳነትን እትጥቀስ መመሰሊት ርግኣትን ራህዋን ክትከውን ምእንቲ እዮም ዕሸል ንእሰነቶም በጃ ህዝቦም ወፍዮም ሓሊፎም።
ኣብ ኩሉ እቲ መርር ጥምጥም ኩናት፡ ሓዊ ሒዞም ናብ ሓዊ ጠኒኖም ብምእታው ብደሞም ሓዊ ግዝኣት ዘጥፍኡ ጀጋኑ ሰማእታት ህዝቦም ኣብታ ብደም ብሉጻት ዕምበባ ደቁ እትፍጠር ሃገረ-ሰማእት ብሰላም ክነብር ምእንቲ እዩ።
ዋላ እውን እቲ ኣብ ጉባኤታት ዝረቐቐ ሰነዳትን ጽሑፋትን ቃልሲ፡ ድሕሪ ናጽነት ኣብ እትፍጠር ኤርትራ፡ ህዝቢ ኤርትራ፡ ህዝባዊ ስልጣን ተረኪቡ፡ ቅዋማዊ ደሞክራሲያዊ መንግስቲ መስሪቱ፡ ንኹሉ ዜጋ ብማዕረ ዘሳትፍ ፖለቲካዊ ስርዓት ሃኒጹ፡ ሕብረ-ሰልፋዊር ስርዓትን መንግስትን ኣቚሙ ብልዕልና ሕጊ ዝግዛእን ንሕጊ ዝምእዘዝን ትካላት ተኺሉ፡ ብሰላምን ቅሳነትን ክነብር ዝብል እንተኾነ ሰማእታትና ግን እምነቶም ኣብ ልብን ደምን እምበር ኣብ ሰነዳትን ጽሑፋትን ኣይነበረን። እምነቶም ልዕሊ እቲ ብቐለም ኣብ ወረቐት ዝጸሓፍ፣ ብደም ፍቕሪ ኣብ ልዕሊ መቓብር ክብሪ ዝጸሓፍ ሃገራዊ ታሪኻዊ ሰነድ እዩ ነይሩ። ከምኡ ስለዝኣመኑ ከኣ እዮም ነቲ ዝተሰለፍሉ ቅዱስ ሃገራዊ ዕላማን ራኢን ከተግብሩ፡ ኣብ ኩሉ ኩርንዓት ኤርትራ ብደሞም እናፈረሙ ክቡር መስዋእቲ ዝኸፈሉ። ይኹን እምበር እዚ ረጋጽ መብጽዓ ስርዓት ህግደፍን ርእሰ-ብሄሩን ነዚ ታሪኻዊ ሰነድን ታሪኻዊ ቃልን ክሒዶም ኣብ ልዕሊ መቓብር ሰማእታትና ሸይ ሸይ ይብሉ ኣለው። ግን ንግዚኡ ደኣ እምበር ንሓዋሩስ ብደምን መስዋእትን ጀጋኑ ደቂ ህዝቢ ከሽካዕልሉ ኣይኮኑን። ወለዶ መስዋእቲ ባዕሉ ክፋረዶም እዩ። እቲ እዋን ከኣ ርሑቕ ኣይክኸውንን እዩ።
    Print       Email

You might also like...

ኣብ መስከረም ትምህርቶም ኪጅምሩ ዝግባእ ተመሃሮ ኮለጅ ሕርሻ ሓመልማሎ  ካምፓሶም ንስታላታት ስለዝተዋህበ ክሳብ ሕጂ ትምህርቶም ከምዘይጀመሩ ተፈሊጡ።

Read More →