Loading...
You are here:  Home  >  Tigrigna  >  Current Article

ክፍሊ ውድባዊ ጉዳያት ህግደፍ ኣብ ትሕቲ ፖለቲካዊ ውድባት ኣትዩ።

By   /  April 4, 2016  /  Comments Off on ክፍሊ ውድባዊ ጉዳያት ህግደፍ ኣብ ትሕቲ ፖለቲካዊ ውድባት ኣትዩ።

    Print       Email

ትግርና ወግዓዊ ሎጎ

ፕረሲደንት ኢሳያስ ክፍሊ ውድባዊ ጉዳያት ህግደፍ ኣብ ትሕቲ እቲ ብኣቶ የማነ ገብረኣብ ዝምራሕ ፖለቲካዊ ጉዳያት ክጽንበር ኣዚዙ ከምዘሎ ወኪል ድምጺ መድረኽ ካብ ከተማ ኣስመራ ሓቢሩ።

ድሕሪ ምቕያድ ናይ ቅድም ሓላፊ ክፍሊ ውድባዊ ጉዳያት ኣቶ ዓብደላ ጃቢር ፥ ኣቶ የማነ ገብረኣብ ነቲ ቦታ ብዘይ ወግዓዊ መንገዲ ክመርሖ እኳ እንተጸንሐ በዚ እዋናዊ ዉሳኔ ፕረዚደንት ኢሳያስ ንዉዱባዉን ፖለቲካዉን ግዳያት ህግደፍ ጠርኒፉ ከመሓድር ተፈቒዱሉ ኣሎ። ሓላፍነት ናይ 4 ኣካላት ህግደፍ ማለት ፖለቲካዊ ፣ ውድባዊ፣ ቊጠባዊን፥ ስነዳን ምርምርን ህግደፍ ዝምዝዝ ኣካል እቲ ኣብ 1994 ኣብ ናቕፋ ኣብ ዝተኻየደ ሳልሳይ ውድባዊ ጉባኤ ‘ተመሪጹ’  ዝቖመ 38 ዝኣባላቱ ፈጻሚ ሽማግለ ህግደፍ እኳ እንተኾነ ፥ እቲ ሽማግለ ካብ 2001 ጀሚሩ ተደምሲሱ ብምህላው እቲ ውሳነ  ከም ኩሎም ካልኦት ሃገራውያን ውሳነታት ብ ኣቦ መንበር  ናይቲ ውድብ ማለት ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈውርቂ ተባሒቱ ምህላዉ እዩ ዝንገር።

ፈጻሚ ሽማግለ ህግደፍ ዝበዝሑ ኣባላቱ ኣብ’ቲ ኣብ 2001 ዝተላዕለ ጠለብ ደሞክራስያዊ ለውጢ ከምዝተሞቚሑ ዝፍለጥ ኮይኑ፥ ኣባላት ናይቲ ዘይሰርሕ ሽማግለ ዝኾኑ ካልኦት እዉን በብግዜኡ ብዝምልከተሎም ጠቐነ እናተኣስሩ፥ ብሕማም ከምኡ’ውን ብስደትን ምኽንያት እንዳተኣሊዩን ፥ ንጥፈታት እቲ ሽማግለ ብፕረዚደንትን ውሑዳት ሰዓብቱን ተገዚኡ ይርከብ።

ኣቶ ዓብደላ ጃብር ድሕሪ ስርሒት ፎርቶ ውድባዊ ሓላፍነቱ ተመንዚዑ ኣብ ማሕዩር ዝርከብ ኮይኑ፥ ስረሓት ውድባዊ ጉዳያት ህግደፍ ብየማነ ገብረኣብ ኣብ ከዉሊ ክምእዘን ምጽንሑ ዝሕብሩ ምንጭታት፥ ንቅርጽን ሓይሊን ህግደፍ ብዊንታኡ እንዳመዘነ ዝቐያይሮ ዘሎ ፕረዚደንት ኢሳያስ ንዝሰፍሐ ክፋል ህግደፍ ናብ ኢድ ኣቶ የማነ ገብረኣብ ይእክቦ ከምዘሎ ከጋልጹ እዮም ጸኒሖም። እዚ ውሳነ  እዚ ኣብ ኤርትራ ሰባት ዘይኮኑ ናብ ቅርጽታት ዝኣትዉ ቅርጽታት ናብ ሰባት ከምዝኣትዉ ዘርኢ ሙኻኑ እቶም ወከልቲ ሓቢሮም።

ኣቶ የማነ ገብረኣብ  ከም ሓላፊ ፖለቲካዊ ጉዳያት ህግደፍ፥ ኣማኻሪ ፕረዚደንት ፥ ከም  ሓላፊ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ፥ ሓላፊ ውድባዊ ጉዳያት፥ ሓላፊ ባህላዊ ጉዳያት፥ ሓላፊ ማሕበር መንእሰያትን ተማሃሮን ኤርትራ (ሃ.ማ.መ.ተ.ኤ)፥ ኮሚቴ ሃገራዊ ድሕነት፥ሓላፊ ዋይፒኤፍዲጀ፥ሓላፊ ምርሒት መሸጣ መሬት ብዶላር ኮይኑ ይሰርሕ ምህላዉ ይሕበር።

    Print       Email

You might also like...

ኣብ መስከረም ትምህርቶም ኪጅምሩ ዝግባእ ተመሃሮ ኮለጅ ሕርሻ ሓመልማሎ  ካምፓሶም ንስታላታት ስለዝተዋህበ ክሳብ ሕጂ ትምህርቶም ከምዘይጀመሩ ተፈሊጡ።

Read More →