Loading...
You are here:  Home  >  Tigrigna  >  Current Article

እቲ ሓድሽ ስርዓት እንከይተወልደ እቲ ኣረጊት ይመውት ኣሎ – እንታይ ንግበር?

By   /  April 1, 2016  /  Comments Off on እቲ ሓድሽ ስርዓት እንከይተወልደ እቲ ኣረጊት ይመውት ኣሎ – እንታይ ንግበር?

    Print       Email

ሎሚ ህዝቢ ኤርትራን ሃገሩን ኣብ መንጎ እቲ ዝመውት ዘሎ ኣረጊት ጃንዳን እቲ ገና ምውላዱ ዘየረጋገጸ ሓድሽ ስርዓትን ተንጠልጢሉ ይርከብ ኣሎ።

እቲ መሰጋገሪ እዋን እንታይ ክመስል እዩ ብርግጽ ክትንበዮ ዝከኣል ኣይኮነን – ምኽንያቱ ዝድህሰስን ዝጭበጥን ውጥን ኣብ ቅድሚ ዓይኒን እዝን ህዝቢ ኤርትራ ዛጊት ኣይቀረበን። ልዕሊ ኩሉ ድማ ንስጡም ምስግጋር ዘውሕስ ሕግን ቅዋምን ኣብታ ሃገር የለን።ሕግን ስርዓትን ካብ ኤርትራ ኣርሒቑ ካብዝገይሽ ዓመታት ኣቕጺሩ ኣሎ።

እሞ ኸደኣ ዕግርግር ዲዩ ክነግስ?ተቓወምቲ ሓይልታት ነቲ መሰጋገሪ እዋን ዝበቅዕ ውዳበ ክፈጥሩ ዲዮም? ወተሃደራዊ ሓይሊ ዲዩ ኣብ ኤርትራ ምስግጋር ክመርሕ?ከምኡ እንተኾይኑ መን? ህዝባዊ ኣብያ ክነቱግ ተኽእሎ ኣሎዶ? ኣብዚ መስርሕ ዝፍጠር ሁከት ንናይ ባዕዲ ኢድ ኣእታውነት ምቹእ ዕድል ክፈጥር ዝኽእል ኩነት እንተኸሰተኸ? እቲ ናዕቢ ናብ ምሉእ ዕንወት ሃገርን፥ ምብትታን ህዝብን ሃገርነትን ክስዕብ የኽእልዶ? ብጥቕሉሉ ኣመት መጻኢ ኤርትራ ጽልሙት ዲዩ።

ብተሪርን ሕቡርን ድምጺ መልሱ ኣይፋል እዩ። መጻኢ ኤርትራ ጸልማት ኣይኮነን – እኳደኣስ ብርሁው እዩ።

ሽሕ’ኳ – ካብ ኣፍንጭኡ ኣርሒቑ ዘይጥምት፥ ናይ ስልጣን ዕምሩ ንምንዋሕ ኩሉ ትሕቲ ጸሓይ ዘሎ ጌጋታት እንዳፈጸመ ዝነብር ስርዓት ኣብ ኤርትራ እንተሃለወ፥ ሽሕ’ኳ – ምእንቲ ስልጣኑ ናብቲ ዝተሓተ መዓሙቕ ነውርታት ክኑቀት ድሕር ዘይብል ዘይዕሩይ ስርዓት ይገዝእ እንተሃለወ ፥ ሽሕኳ  – ለውጢ ኣብ ጥቓ ኣፍንጭኡ ቀሪቡ ከሎ ኩነታት ህዝቢ ክስወጦ ዘይክእል ወይ ውን ዘይደሊ ጉጅለ ዓማጽያን ኣብ ስልጣን እንተሃለወ፥ ለውጢ ዘይተርፍ ስለዝኾነ ጥዑይ ናይ ምስግጋር እዋን ንምግባሩ እንሰርሓሉ እዋን ሕጂ’ዩ ኪኸውን ዘለዎ።

በቲ ኻልእ ወገን፥ ሽሕኳ እቲ ንለውጢ ዝቃለስ ዘሎ ሓይሊ ኣብ ውሽጥን ደገን ኮይኑ እንተተራሓሐቐ፥ ሽሕ’ኳ – ሓደሓደ እዋን ግጉይ ስትራተጂን ሜላታትን እንተተኸተለ፥ ሽሕ’ኳ – ህዝቢ ኤርትራ መተካእታ ዝኸውን ድሉው ሓይሊ ብዘይምርኣዩ ዝፈጥሮ ተስፋ ሙቕራጽ ንህግደፍ ትንፋስን ተስፋን እንተኾኖ፥ ሽሕ’ኳ – ኣብ ውሽጢ ዘሎ ተቓውሞ ብሰንኪ ዘይምትእምማን :ሓደሓደ እዋን ድማ ብሰንኪ ኣዚዩ ጸቢብ ውዳበታት፥ምርግጋጽ ፍትሒ ናይ ምቅልጣፍ ዕማሙ በቲ ህዝቢ ዝብህጎ ቅልጣፈ ከሳልጥ እንተዘይከኣለ፥ ሽሕ’ኳ – ብሰንኪ ገለ ኣብ ውሽጢ ዝርከቡ ንለውጢ ክመርሑ ዝግበኦም ሓይልታት ብግዚያዊ ፍታውነት ኢሳያስን ብዝግበረሎም ጉንዖን ሕድገት ብልሽውናን ንግዚኡ እንተሰድዑ ለውጢ ምምጽኡ ዘይተርፍ ሙኻኑ ርግጽ እዩ።

ለውጢ ግድነት ክመጽእ እዩ፥ ምኽንያቱ ህዝቢ ኤርትራ ዘይከውን ንዝመስል ከምዝኸውን ምግባር ሓደ ካብ ሕላገታቱ እዩ። ከም ህዝቢ ኣብ ታሪኹ ህላዊኡ ዝፈታተን ኩነት ክገጥሞ ከሎ መሊሱ ከምዝሕይል ናይ ብረታዊ ተጋድልኡ ታሪኽ፥ ሉዓላውነቱ ንምክልኻል ዘርኣዩ ቅያ፥ ሎሚ ድማ ነቲ ኣጫኒቑን ኣጥሚዩን ንምጥፍኡ ዝጽዕር ዘሎ ስርዓት ህግደፍ ዘርእዮ ዘሎ ናይ ዘይተንበርካኽነት ሓይሊ ህያው ምስክር እዩ።

ለውጢ ክረጋገጽ ግድን እዩ፥ ምኽንያቱ ሎሚ ቀጽሪ ተቓውሞ በኣእምሮ ጥራይ ተፈጢሩ ዝነበረ ሕንጻጻት ፍልልያትን ሰንኮፍ ግምታትን ክውግድ ወሲኑዩ። ሎሚ ቀጽሪ ተቓውሞ ግዜን ተመኩሮን ኣለቢምዎ እዩ፥ስለዝኾነ ኣብ ክንዲ ናብቲ ዝፈላልዩ ነጥብታት ዘተኩር፥ ናብቲ ብጥምረት ዝሓቕፎ ሓባራዊ ባይታ ደው ክብል ወሲኑሎ። ‘ንስኹም ንስኹም’ ዝብል ቋንቋ ብናይ ሓባር ባህጊን ጻዕርን ‘ንሕና’ ናብ ዝብል መንፈስ ይትክኦ ኣሎ። ንህዝቡ ኣብ ክንዲ ዝምድረሉ ጽን ኢሉ ክሰምዕ፥ ትርግታ ልቢ ሓፋሽ ከዳምጽ፥ ባህግታቱ ከለሊ፥ ብኽፉት ኣእዛንን የዒንትን ክርእን ክሰምዕን ነቒሉ ኣሎ።

ክንሰምዕን ክንልውጥን ነቒልና ምህላውናን ክንዕወት ሙኻንናን ብርግጽነት ክንገልጽ ዘኽእለና ዘሎ ሓይሊ እቲ መትከላት ብዘተስፉ መንገዲ ኣብ ፖለቲካዊ ህይወትና ነእትዎ ስለዘሎና እዩ። እቶም ኣብ ስርዓት ዘለዉ ከይተረፉ ለውጢ ይመጾም ከምዘሎ ተገንዚቦም ኣለዉ። ህዝቢ እሞ ብዝገዘፈ መንገዲን ዝተዓጻጸፈ ዓቐንን ይጽበዮ ኣሎ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ውሽጥን ወጻእን እንታይ ክንገብር እዚ ስርዓት ንኽእለ ኢሉ ኢዱ ብኸመይን ኣበይን ክሕውስ ከምዘለዎ ይሓተና ኣሎ።

ሎሚ እቲ ኣብ ውሽጢ ዘሎ መሪሕ ሓይልን ኣብ ደገ ኮይኑ ንለውጢ ዝቃለስ ዘሎ ወገንን ዝራኸቡሉ ነጥበ ውህደት ምምስራት እዋኑ ኣኺሉ’ዩ። ንቅድሚ ዝኣገረ ኹሉ ዕማም ሓይሊን ድርዕን ዝኸውን ግን ሓደ ሙኻን እዩ። ነብሲ ወከፍ ኤርትራዊ ንማሕበራዊ ቀጸላታት፥ ብዙሕነትን ካልእ ኣቃውማታት ሕብረተሰብን ስለጥምረት ናይዚ ኣብ ቅድሚኡ ተገቲሩ ዘሎ ምምጻእ ፍትሕን ምንጋስ ልዕልና ሕግን ክሰርሓሉ ይግባእ። ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ልዕሊ ናይቶም ቁንጣሮ ዝኾንይ ጉጅለ ፖለቲካውን ገንዘባውን ረብሓ ክስራዕ ከምዝግባእ ህዝቢ ኤርትራ ሎሚ ብድምጹ፥ ብሓይሉ፥ ብቓልሱን መስዋእቱን ከረጋግጾ ይግባእ።

እዋኑ ናይ ምንጻህን ምንዛዝን እዋን እዩ፥ እዋኑ ናይ ተስፋን ምትእምማንን እውን እዩ። ዳግማይ ልደት ሃገር ኤርትራ ስለዝኾነ። ልደት ናጽነትን ሓርነትን።

    Print       Email

You might also like...

ግፋ ተመሃሮ ኣብ ከተማ ከረን

Read More →