Loading...
You are here:  Home  >  Tigrigna  >  Current Article

ኣገልግሎት ጥዕና ኣብ ኤርትራ ኣንቆልቂሉ ምህላዉ ተገሊጹ

By   /  April 11, 2016  /  Comments Off on ኣገልግሎት ጥዕና ኣብ ኤርትራ ኣንቆልቂሉ ምህላዉ ተገሊጹ

    Print       Email

Screen Shot 2016-04-11 at 8.37.58 AM

ከም ኣብ ኩሉ ጽላታት፡ ዝዛይድ ድኻማት ዘመዝግብ ዘሎ ጽላት ጥዕና ሃገርና ንኡስ’ውን ይዂን ጥዕናዊ ኣገልግሎታት ክህበሉ ናብ ዘይክእል ብርኪ ወሪዱ ከምዘሎ ምንጭታት ድምጺ መድረኽ ካብ ውሽጢ ሃገር ኣቃሊዖም። ምንጭታትና ነዚ ዝሓበሩ ፥ ብሕማማት ልቢ ዝሽገሩ ዜጋታት ኩነታቶም ዝዕቁኑሉ መሳርሒ ሕክምና ካብ ዝሰኣን ኣስታት 4 ወርሒ ተቖጺሩ፡ በቶም ጥዕናዊ ጸገማት ዝሽገሩ ዜጋታትና ኣብ ከቢድ ጸገም ወዲቖም ምህላዎም ድሕሪ ምርግጋጹ እዩ።

እቲ ብ EKG ዝፍለጥ ኩሉዓይነታዊ ምንቅስቓሳት ልቢ ዝዕቅን መሳርሒ ኣብ ዝበዝሓ ትካላት ጥዕና ተሳኢኑ ኣብ ገለ ድማ ብውሑድ ዓቐን ኣገልግሎት ይርከቦ ከምዘሎ ክፍለጥ እንከሎ ፥ ናይ’ዚ ሳዕቤን ሓያሎ ዜጋታት ኩነታቶም ክፈልጡ ንኣዋርሕ ክጽበዩን ጥዕናኦም ኣብ ሓደጋ ክወድቕን ይረአ ምህላዉ ይሕበር።

ብደናግል ካቶሊካዊት ቤትክርስትያን እንዳተማሕደረ ንኣረጋውያን ዝኣሊ ትካል ነቲ ዓይነት መሳርሒ ብድሩት ዓቀን ስለዝዉንን፡ ዕለታዊ ን10 ሰባት ኣገልግሎት ይህብ ከምዘሎ ዝጠቐሱ ምንጭታትና ፥ እዚ ምስ ብዝሒ ተገልገልቲን እቲ ትካል ዝዉንኖ መሳርሕን ዘይዳረግ ብምዃኑ፣ እቲ ተርእዮ መሰረታዊ ፍታሕ ክርከቦ ኣጸጊሙ ምህላዉ ኣገንዚቦም።

መንግስቲ ኤርትራ ንብሕታውያን ትካላት ጥዕና – ገንዘብ ህዝቢ ትምንዝዓ ኣለኽን ዝብል መሰረት ዘይብሉ ምኽንያት ኣልዒሉ ከምዝዓጸወን ዝፍለጥ ኮይኑ፥ እቲ መንግስቲ ኣብ ጽላት ጥዕና ዝጸንሖ ድኻማት ከይጸገነ ነተን ነቲ ሃጓፍ ዝሽፍና ዝነበራ ብሕታውያን ትካላት ምርጋጡ ንሰንሰላታዊ ድኻማት ምሕደራኡ ዘርኢ ከምዝኾነ እዮም ጸብጻባት ዝሕብሩ።

ኣብ መላእ ሃገር በዂሩ ዘሎ ኣገልግሎት ጥዕና እምበኣር ንሓያሎ ዜጋታትና ግዳያት ዘይተደልየ ወጻኢታት ገይሩ ፥ ዓቕሞም ኣዚዩ ትሑት ንዝኾኑ ወገናትና ሓለፋ የጸግም ከምዘሎ ዘመልክቱ ምንጭታት ድምጺ መድረኽ ፥ ኣብ ውሽጢ ሃገር ብቐሊሉ ክፍወስ ዝኽእል ዝነበረ ሕማም ዘጥቅዖም ዜጋታት ናብ ጎረባብቲ ሃገራትን ሃገራት ስግር ባሕሪን ዘይተደልየ ወጻኢታት ኣውጺኦም ክሕከሙ ነዊሕ መሰናኽል ይሓልፉ ከምዘለዉ የረድኡ።

ኣብ’ዚ እዋን እዚ መንግስቲ ኤርትራ ነቶም ንሕክምና ናብ ወጻኢ ሃገር ከምርሑ ዝምድቡ ኣረጋውያን ብሓፈሻ ኣባላት ህዝባዊ ሰራዊት ድማ ብፍላይ ካብ 250 ሽሕ ናቕፋ ንላዕሊ ዝትመን ገንዘባዊን ንዋታዉን ውሕስነት ክቕርቡ ዝግድድ ኣዋጅ የተግብር ከምዘሎ ይፍለጥ።

ጽላት ጥዕና ሃገርና ኣብ’ዚ እዋን ብኸቢድ ቀረባዊ ሕጽረትን ዋሕዲ ክእላዊ ዓቕምን ተጠቒዑ ዝወድቕ ዘሎ ጽላት እዩ።

    Print       Email

You might also like...

ግፋ ተመሃሮ ኣብ ከተማ ከረን

Read More →