Loading...
You are here:  Home  >  Tigrigna  >  Current Article

ህዝቢ ኤርትራ ብመዓልታዊ ህይወቱ ይቕጻዕ ኣሎ

By   /  April 11, 2016  /  Comments Off on ህዝቢ ኤርትራ ብመዓልታዊ ህይወቱ ይቕጻዕ ኣሎ

    Print       Email

keren_rigaሕጋውነት፥ ትርጉምን መወዳእታን ዘይብሉ ኣገልግሎት ተቓዊሞም ካብ ኣሃዱታቶም ዝተኣልዩ (ብናይ ህግደፍ ቋንቋ ‘ኮብሊሎም’ ዝበሃሉ) ኣባላት ሰራዊትን ዛጊት ናብ ታዕሊም ዘይወረዱ መንእሰያትን ንምርካብ ዝተፈላለዩ ሜላታት ኣዉፊሩ ከምዘሎ ዝንገረሉ መንግስቲ ኤርትራ ፥ ሓንቲ ስድራቤት ብዛዕባ ኣበየ-ህላዌ ናይ’ቶም ኣብ ቅጺን ካብ ቅጺ ወጻኢን ዝሰፈሩ መንእሰያት ደቃ ከየፍለጠት ዝኾነ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ከይትረክብ ዝደፍእ ሓድሽ ሕጊ ኣውጺኡ ይሰርሓሉ ከምዘሎ ተገሊጹ።

በዚ መሰረት ፥ ዝኾነት ስድራቤት ኣብ ዝተዋህባ ኩቦምን ብዛዕባ ዝሰፈሩን ገና ዘይተመዝገቡን ደቃ ሰነዳት ብምቕራብ ብዛዕባ ህላዌኦም ከተመስክር ጥራይ ዘይኮነት፣ ካብ ኣሃዱኦም ንዝተሓብኡን ገና ናብ ታዕሊም ዘይወረዱን ኣባላታ ከተፍልጥን ከተቕርብን ተነጊሩዋ ኣሎ። ነዚ ዘየማለአት ስድራቤት ዝኾነ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ክትክላእ ከምዝኾነ ኣስሚሩሉ ዘሎ እቲ እዋናዊ መምርሒ፥ ቀረባት ድኳን ሕድሪ፥ ማይ ቦጥ፡ ኣገልግሎታት መብራህቲ፣ ንግዳዊ ሊችንሳ ከምኡ’ውን ዝዓበዩን ዝነኣሱን ምምሕዳራዊ ኣገልግሎታት ካብቶም ከም ቅድመ ኩነት ተጠቒሶም ዘለዉ እዮም።

መሰረታዊ ዕላማ ናይ’ዚ እዋናዊ ምምርሒ ፥ ካብ ኣሃዱታቶም ተሓቢኦም ንዘለውን ናብ ታዕሊም ዛጊት ዘይወረዱን መንእሰያት ንምርካብ ከምዝኾነ ዘረድኡ ምንጭታት ፥ እተን ስድራቤታት ነቲ ካብ ቀደሙ ውን ካብ ዘይረኽበኦ ዓመታት ኣቚጺሮም ዘለዉ ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ክብላ ንደቀን ኣሕሊፈን ክህባ ከምዘይኮና የዘኻኽሩ።

ገለ ነበርቲ ከተማ ኣስመራ ኣብ’ታ ከተማ ንዝርከብ ወኪል ድምጺ መድረኽ ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ፥ ኣገልግሎታት ማይን መብራህቲን ካብ ዝርሕቚዎም ዓመታት ኮይኑ እንዳሃለወ ሕጂ ንዘየለ ኣገልግሎታት ክብሉ ደቆም ከጥፍኡ ከምዘይኮኑ ኣገንዚቦም።

ብተወሳኺ ካብ ራብዓይ ሰሙን ናይ ዝሓለፈ ወርሒ መጋቢት ጀሚሩ፣ ኣብ ከተማ ኣስመራ ዘሎ ሕጽረት መብራህቲ ብኢሱ እታ ካተማ ኣብ ምሉእ ጸላም ወዲቓ ከምዝቐነየት ተሓቢሩ። መንግስቲ ነተን ህዝቢ ኣዋሊዱ ዝገዝአን ጀነሬተራት ብብክላ ድምጺ ኣሳቢቡ ከምዝመንዘዐን ዝዝከር ኮይኑ ፥ ኣብ’ዚ እዋን እዚ ብዘይካ እተን ኣገደስቲ ኣብያተ-ጽሕፈት መንግስቲን መንበሪ ገለ ሓለፍትን ፣ ኩሎም መንበሪ ኣባይቲን ትካላት ወሃብቲ ኣገልግሎታትን ኣገልግሎት መብራህቲ ተሓሪሙዎም ይርከብ።

ብመንጽር እዚ እንዳበኣሰ ዝኸይድ ዘሎ ተርእዮ ፥ ዘይዕጉብነትን ምዕዝምዛማትን ህዝቢ ግሁድ እንዳኾነ ይመጽእ ከምዘሎ ዝሕብሩ ተዓዘብቲ፥ መንግስቲ ኣብ ምምሓዉን ምስራቕን ሃገራዊ ግምጃ ጥራይ ተጸሚዱ ንማሕበራዊ ድሕነት ዜጋታት ኪንዮ ሓጹር ደርቢዩዎ ከምዘሎ የተሓሳስቡ።

መንግስቲ ቀረብ ነዳዲ ሸጊሩዎ ከይበሃል ፥ ካብ መንግስታት ስዑዲ ዓረብን ሕቡራት ኤማራትን ዝወሃቦ ዘሎ ጸዓታዊ ሓገዝ ኣዚዩ ምኣኸለ ዝብሉ ወገናት ፥ መንግስቲ ኤርትራ ዝኽተሎ ቅዲ ምሕደራ ግና ንዜጋታት ኣብ ሕሱም መንብሮ ሸኺልካ ብዛዕባ ዓበይቲ ሃገራዉያን ዛዕባታት ከየስተብህሉ ንምግባር ዝሕልን ቅዲ ሰለዝኾነ ፥ እዚ ዓይነት ምሕደራ ዘቐድም መንግስቲ ኣብ ኤርትራ ከሎ ዝርሁው ሂወትን ዝወሓስ ማሕበራዊ ድሕነትን ከምዘየለ የስምሩሉ።

    Print       Email

You might also like...

ግፋ ተመሃሮ ኣብ ከተማ ከረን

Read More →