Loading...
You are here:  Home  >  Tigrigna  >  Current Article

ኣቶ ሓጎስ ገብርህይወት ኣብ ትሕቲኡ ዝጸንሐ ሕሳባት ንኣቶ ተስፋልደት ከረክብ ተኣዚዙ፥

By   /  April 15, 2016  /  Comments Off on ኣቶ ሓጎስ ገብርህይወት ኣብ ትሕቲኡ ዝጸንሐ ሕሳባት ንኣቶ ተስፋልደት ከረክብ ተኣዚዙ፥

    Print       Email

Nakfa-Eritrean-Currency-620-300x212ብመምርሒ ፕረሲደንት ኢሳያስ ሓላፊ ቁጠባዊ ጉዳያት ህግደፍ ኣቶ ሓጎስ ገብርህይወት ብዘይካቲ ኣብ ቻይና ዝርከብ ሕሳብ ኩሉ ኣብ ትሕቲኡ ዝጸንሐ ሕሳባት ንኣቶ ተስፋልደት ተስፋስላሰ ከረክብ ተኣዚዙ። ምኽንያት ናይቲ ውሳነ ንጹር ኣይኮነን።

ምስ ፊናንሳዊ ጉዳያት ኣብዝተኣሳሰር ካልእ ዜና ህዝቢ ነቲ ብዝተፈላለየ ቅዩድ መንገዲታት ዝረኽቦ ዘሎ ሓዲሽ ባጤራ ናቕፋ ናብ ባንክታት ከምጽኦ ይመርጽ ከምዘየለ፣ ከምሳዕቤኑ ባጤራዊ ዑደት ኣዚዩ ደስኪሉ ከምዘሎ ፥ ሚኒስትሪ ፋይናንስ ድሕሪ ናይ ቀዳማይ ርብዒ ዓመት ገምጋሙ ናብ ቤት ጽሕፈት ፕረዚደንት ኣብ ዝሰደዶ ቅዳሕ ጸብጻብ ሓቢሩ።

ህዝቢ ብመንገዲ መሃያን ንኡስ ቊጠባዊ ንጥፈታትን ዝረኽቦ ከምኡ`ውን ብጽኑዕ ክትትልን ፍቓድን ካብ ሕሳባቱ ዘውጽኦ ዘሎ ሓድሽ ባጤራ ናቕፋ ከም ቀደሙ ኣብ ገንዘቡ የቐምጥ ከምዘሎ ዘረደአ እቲ ጸብጻብ፥ ከም ሳዕቤኑ ምዝዉዋር ገንዘብ ለሚሱ ሓያሎ ፊናንሳውያን ትካላት ዳግም ኣብ ሓደጋ ይወድቃ ምህላወን እዩ ኣገንዚቡ ዘሎ።

መንግስቲ ኤርትራ ነተን እምነት ህዝቢ ስኢነን ዝወደቓ ፊናንሳውያን ትካላቱ ከድሕንን ህዝቢ ባዕሉ ከማሓድሮ ንዝመረጸ ገንዘቡ ክምንዝዕን ዘተኣታተዎ ሓዲሽ ገንዘባዊ ፖሊሲ ተደራራቢ ቊጠባዊ ሕንፍሽፍሽ ኣኸቲሉ ከምዘሎ ዝግለጽ ኮይኑ፥ ህዝቢ ኣብ ልዕሊ መንግስቲን ባንክታቱን ዘለዎ ዘይምትእምማን ከምዝጸንሖ ይቕጽል ምህላዉ – ካብ`ዚ ሕጂ ንዝረኸቦ ሓድሽ ወረቐት ናይ ባጤራ ናቕፋ ዳግም ኣብ ገዝኡ ናይ ምሕባእ ስጒምትታት ንምርዳኡ ከምዝከኣል ምንጭታትና ይሕብሩ።

ብተወሳኺ፥ መንግስቲ ብመንገዲ ቊጠባዊ ኣካል ህግደፍ ኣብ ጸሊም ዕዳጋ ዝጸንሖ ዕብለላ ልዕሊ ካልእ እዋን ዛዪዱን ኣብ`ቲ ዕዳጋ ክነጥፉ ኣብ ልዕሊ ዝጸንሑ ዜጋታት ዝዉሰዱ ናይ ምእሳር ስጒምትታት ኣጽኒዑን ብምህላዉ ፥ መጠን ሸርፊ ዶላር ስሩዕነትን ሰረትን ብዘይብሉ ኣሃዝ ኪጎድል ይረአ ከምዘሎ ተሓቢሩ። መጠን ሸርሒ ሓደ ዶላር ኣሜሪካ ኣብ ጸሊምን ወግዓውን ዕዳጋ ተመዓራሪዩ ከምዘሎ ዝጠቐሱ ወገናት ፥ እቲ መጠን እቲ ግና ብዕቤት ዘቤታዊ ቊጠባ ዝተዋሕሰ ዘይኮነ ኣብ ቀረባ ናይ ዝቕባበ ነትጒ ከኸትሉ ብዝኽእሉ ግዱድ ኣካይዳታት ዝምራሕ ዘሎ ምዃኑ የተሓሳስቡ።

ኣብዚ እዋን እዚ መጠን ሸርፊ 1 ዶላር ኣብ ጸሊም ዕዳጋ ካብ 17 ክሳብ ናብ 14 ናቕፋ ወሪዱ ከምዘሎ እዩ ዝግለጽ። መንግስቲ ጸሊም ዕዳጋ ንምቕያድ ዘይኮነ ኣብ`ቲ ዓይነት ዕዳጋ ዝውሕዝ ሃገራውን ናይ ወጻእን ባጤራታት ንምውናን ካብ ዝብል ሓሳብ እዩ ኣብ`ቲ ዕዳጋ መጠን ሸርፊ ባዕሉ ክሰርዕ ዘኽእሎ ዕብለላ ንምውናን ዝጽዕት ዘሎ።

    Print       Email

You might also like...

ኣብ መስከረም ትምህርቶም ኪጅምሩ ዝግባእ ተመሃሮ ኮለጅ ሕርሻ ሓመልማሎ  ካምፓሶም ንስታላታት ስለዝተዋህበ ክሳብ ሕጂ ትምህርቶም ከምዘይጀመሩ ተፈሊጡ።

Read More →