Loading...
You are here:  Home  >  Tigrigna  >  Current Article

ኣብ ደቀምሓረን ዓዲ-ቐይሕን ዝቦታኦም ክልተ መራሕቲ ፈይዝ-ሚሽን ተኣሲሮም።

By   /  April 26, 2016  /  Comments Off on ኣብ ደቀምሓረን ዓዲ-ቐይሕን ዝቦታኦም ክልተ መራሕቲ ፈይዝ-ሚሽን ተኣሲሮም።

    Print       Email

faith missionመንግስቲ ኤርትራ ኣብ ደቀምሓረን ዓዲ-ቐይሕን ዝቦታኦም ክልተ መራሕቲ ፈይዝ-ሚሽን ከምዝኣሰረ ካብ ውሽጢ ሃገር ዝበጸሓና ዜና ኣረዲኡ። እቶም ቀሺ የውሃንስ ተስፋይ ወንጌላዊ ፍረዝጊ ስእለ ዝተባህሉ መራሕቲ፣ ብ 18 ሚያዝያ እዮም ናብ መንበሪኦም ብዝተላእኩ ኣባላት ጸጥታ ተሞቚሖም ናብ ዘይተነጸረ ቦታ ተወሲዶም ዘለዉ።

እቶም ክልተ መራሕቲ ፈይዝ-ሚሽን ክሳዕ ዝነኣሳ ቊሸታት ዞባ ደቡብ እንዳበጽሑ ንዝተሸገሩ ኣብ ምድጋፍን መንፈሳዊ ኣገልግሎት ኣብ ምሃብን ክነጥፉ ዝጸንሑ ኮይኖም፥ ብህዝቢ ዝሓያሎ ዓድታት ዞባ ደቡብ ብሓፈሻ ብህዝቢ እተን ዝነብሩለን ዓድታት ደቀምሓረን ዓዲ ቐይሕን ድማ ብፍላይ ልዑል ተቐባልነት ዝነበሮም እዮም።

ንጠንቂ መእሰሪኦም ብዝምልከት ከም ልሙድ ካብ መንግስቲ ዝተዋህበ ሓበሬታ’ኳ እንተዘየለ ፥ መንፈሳዉን ኣእምሮኣዉን ንቕሓት ኣብ ህዝቢ እቲ ከባቢ ተዛይዱ ኣለኹም ብዝብል ተጠቂኖም ከምእተወስዱ ግና ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ዝቐረበ ኣፍልጦ ዘለዎም ነበርቲ ከተማታት ደቀምሓረን ዓዲ-ቐይሕን ይዛረቡ።

መንግስቲ ኤርትራ ፥ ማሕበራዊ ውህደት ኣብ ዝደፍኡን ሰብኣዊ ክብርታት ዜጋታት ኣብ ዘበርዂን ንጥፈታት ንዝወፍሩ መራሕቲ ሃይማኖት፣ ገበርቲ ሰናይ፣ ሰብ-ጸጋ፣ ከምኡ’ውን ዓበይቲ ዓዲ ሻቡ ኣብ ዒላማ ብምእታዉ ካብ ህዝቢ ከምዘርሕቖም እዩ ዝግለጽ። ብፍላይ ኣብ ልዕሊ ህዝቢን ሃገርን ኤርትራ ብመንግስቲ ንዝወርድ ዘሎ በደላት ብግህዶ ዝዂንኑን ንኣተግበርቲ እቶም በደላት ዝውግዙን መራሕቲ ሃይማኖት ከም ስግኣት ተወሲዶም ክሙቊሑን ደሃዮም ናይ ዘይርከበሎም ከባቢታት ክግለሉን ምርኣይ ልሙድ ኮይኑ ኣሎ።

    Print       Email

You might also like...

130 መሬት ጤሳ ተዋሂቦም ዝነበሩ ዜጋታት ነበርቲ ዞባ ማእከል ብኣባላት ፖሊስ ተኣሲሮም።

Read More →