Loading...
You are here:  Home  >  Tigrigna  >  Current Article

ኣብ ዞባ ጋሽ ባርካ ጽዑቕ ወተሃደራዊ ስለላ ኪካየድ ሙኻኑ ተሓቢሩ።

By   /  April 26, 2016  /  Comments Off on ኣብ ዞባ ጋሽ ባርካ ጽዑቕ ወተሃደራዊ ስለላ ኪካየድ ሙኻኑ ተሓቢሩ።

    Print       Email

gashብዓርቢ 22 ሚያዝያ ፣ ብኣዛዚ “ምክትታል ዶባት እዚ ምዕራብ ” መጀር ጀነራል ተኽላይ ክፍላይ(ማንጁስ) ሓላፊ ጸጥታ ናይቲ “እዚ” ኮሎኔል ዮናስን ዝተመርሐ ገምጋማዊ ኣኼባ ምስ ላዕለዎት ኣባላት ናይተን ምስ ሱዳን ኣብ ዘዳውብ ከባቢታት ጋሽ-ባርካ ዝነጥፋ ኣሃዱታት ስለያን ሓለዋ ዶባትን ተኻዪዱ።

እቲ ኣብ ዝሓለፉ ሰልሰተ ኣዋርሕ ናይ’ዚ ዓመት ዝተጻፈፉ ስለያዉን ኮለላዉን ንጥፈታት ፈለማ ጸብጺቡ ዝዘተየ ኣኼባ፥ ንዋሕዚ ስደት፥ ካብን ናብን ዞባ ጋሽባርካን ዞባ ከሰላን ዘሎ ንግዳውን ሰባዉን ምንቅስቓሳት፥ ብመገዲ እቶም ምንቅስቓሳት ናብ ውሽጢ ሃገር ብሓፈሻ ናብ መንግስቲ ኤርትራ ድማ ብፍላይ ተነጻጺሮም ክሰልኲ ዝኽእሉ ስግኣታት ፥ ከምኡ’ድማ ነቶም ስግኣታት ንምፍሻል ዘኽእሉ ኩሉ-ዓይነታዊ ኣማራጺታት ድሒሩ ብዝርዝር ተመያዪጡሉ ኣሎ።

ነቲ ኣኼባ ዝተሳተፉዎ ገለ ኣባላት ስለያ እዚ ምዕራብ ንምንጭታትና ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ ፥ ብመንገዲ ሱዳን ንመንግስቲ ኤርትራ ዝቀላቐሎ ዘሎ ጸጥታዊ ስግኣት “ሽበራ ኣንጻር ብሩራዊ ኢዮቤል መዓልቲ ናጽነት እዩ!” ዝብል ዝተመስረሐ ሽፋን ተዋሂቡዎ ከምዘሎ፥ ነዚ ስግኣት እዚ ንምግታእ ድማ ኣብ ሰፊሕ ከባቢታት ዞባ ጋሽ ባርካ ጽዑቕ ወተሃደራዊ ኮለላን ስለላን ክቕጽል፤ ካብን ናብን ዞባ ጋሽ-ባርካን ዞባ-ከሰላን ዝንቀሳቐሱ ነጋዶ ዘየቋርጽ ክትትል ክግበረሎም፥ እዚ ክትትል እዚ ክሳዕ ዞባ ከሰላ ድልዱል ስለያዊ መርበብ ገቲርካ ክካየድ፤ ኣብ ዓበይቲ ከተማታት ጋሽባርካ ዝርከቡ ዓበይትን ናእሽቱን ነጋዶ ምንቅስቓሳቶምን ናይ ተሌፎን ምብህሃሎምን ብደቂቕ ክሕሎ፥ እዚ ምንቅስቓሳት ኣዚ ብናይ ስለላ ኣሃዱ “ኤሪ-ቴል” ክዕመም፤ ከምኡ’ድማ ናይ ስለያ ኣሃዱ እዚ-ምዕራብ ምስ ክፍሊ ስለያ ዞባ ከሰላ ዝጽንሖ ጥቡቕ ዝምድና ፣ ልዑል መጠን ገንዘብ ብምቕራብን ኣብ ክፍሊ ስለያ ዞባ-ከሰላ ደሓን ዝኾነ ቦታ ዘለዎም ሱዳናዉያን ብምምዋልን ኣሐዪልካ – ኣብ መሬት ሱዳን ንዘሎ ምንቅስቓሳትን ንጥፈታትን ኤርትራውያን ምቊጽጻር ዝብሉ መምርሒታት ተመሓላሊፎም ምህላዎም ኣረዲኦም ኣለው።መጀር ጀነራል ተክለ ብፍላይ እቶም ኣብ ዶብ ኤርትራ ኮይኖም ቴሌፎናት ናይ ሱዳን ዝጥቀሙ ከም ሰለይቲ ተራእዮም ፍሉይ ምክትታልን ምቅያድን ክግበረሎም ትእዛዝ ኣመሓላሊፉ ኣሎ

    Print       Email

You might also like...

130 መሬት ጤሳ ተዋሂቦም ዝነበሩ ዜጋታት ነበርቲ ዞባ ማእከል ብኣባላት ፖሊስ ተኣሲሮም።

Read More →