Loading...
You are here:  Home  >  Tigrigna  >  Current Article

ኣብ ከባቢ ማይ-ሸግሪ ኣብ መንገዲ ዝተጻወደ ነታጒ ኣብ ልዕሊ ሰብን ንብረትን ሃስያ ኣውሪዱ።

By   /  April 15, 2016  /  Comments Off on ኣብ ከባቢ ማይ-ሸግሪ ኣብ መንገዲ ዝተጻወደ ነታጒ ኣብ ልዕሊ ሰብን ንብረትን ሃስያ ኣውሪዱ።

    Print       Email

hilux-1ብ 10 ሚያዝያ ፥ ኣብ ከባቢ ማይ-ሸግሪ ኣብ መንገዲ ዝተጻወደ ነታጒ ኣብ ልዕሊ ሰብን ንብረትን ሃስያ ከዘዉረደ ካብ’ቲ ቦታ ዝበጸሓና ሓበሬታ ኣረዲኡ። መራሒ እታ ነቲ ነታጒ ዝረገጸት ወተሃደራዊት ማኪና ሻቡ ሂወቱ ክስእን እንከሎ ክልተ ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ድማ ብጽኑዕ ቆሲሎም ከምዘለዉ ክርዳእ ተኻኢሉ።

እታ ወተሃደራዊት መኪና መሻርፍ ጽዒና ካብ ጎልጅ ዝተበገሰት ክትከዉን እንከላ ፥ ቊጽሮም ዘይተነጸረ ተራ ኣባላት ምክልኻል ተማሊኣ ምንባራ ዝሓበሩ ምንጭታትና ፥ ድሕሪ እቲ ፍጻሜ ካብን ናብን እቲ ከባቢ ኣብ ልዕሊ ዝንቀሳቐሳ ተሽከርከርቲን ዘሕልፉ መስመራትን ጽኑዕ ተፍትሽ ይቕጽል ምህላዉ ገሊጾም።

ሓላፍነት ናይ’ቲ ኣብ’ቲ ከባቢ ተደጋጋሚ ተርእዮ ኮይኑ ዘሎ መጥቃዕቲ ዝወሰደ ወገን ዛጊት ከምዘየለ ፥ መንግስቲ ኤርትራ እዉን ከም ልሙድ ብዛዕባ እቲ ተርእዮ ዝኾነ መግለጺ ከምዘይሃበ እዩ ዝሕበር ዘሎ ።

ካብን ናብን ጎልጅ ብሓፈሻ ማይ ሸግሪ ድማ ብፍላይ ኣብ ዘሕልፉ መስመራት ዝጻወዱ ዘለዉ ነተጒቲ ኣብ ልዕሊ ሰብን ንብረትን ቀጻሊ ሃስያ የስዕቡ ከምዘለዉ ዝግለጽ ኮይኑ ፥ እዚ ናይ 10 ሚያዝያ መጥቃዕቲ ነቶም ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ መጋቢት ዝተፈጸሙ 3 መጥቃዕትታት ስዒቡ ዘጋጥም ዘሎ እዩ።

ማይ ሸግሪ ወተሃደራዊ መዓስከር ናይተን ኣብ ኤርትራ ዝርከባ ኢትዮጵያውያን ዕጡቓት ምንቅስቓሳት ብምዃና ኣብቲ ከባቢ ቀጻልነት ኣውሒሶም ዝመስሉ ዘለዉ መጥቃዕትታት ብወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝድፉኡ ከይኮኑ ልዑል ገምት ከምዘሎ ዝገልጹ ተዓዘብቲ፥ እዚ እመታ እዚ ምስቲ መንግስቲ ግብጺ ኣብ’ቲ ከባቢ ንዝርከባ ኢትዮጵያውያን ምንቅስቓሳት ብመንገዲ ወተሃደራውያን መኮንናቱ ዝገብሮ ዘሎ ቀጻሊ ምብጻሕ እንተተዛሚዱ ክዉንነቱ ልዕል ከምዝብል የገንዝቡ።

ግብጺ ምስቲ ብጉዳይ ኣጠቓቕማ ማያውን ሓመዳውን ትሕዝቶ ፈለግ ኒል ምስ ኢትዮጵያ ኣትያቶ ዘላ መጻኢኡ ዘይተዋሕሰ ጽምዶ ንምጽላውን ድሒሮም ንዝምዕብሉ ወተሃደራዊ ክስተታት ኣቐዲማ ተዳልያ ንምጽናሕን ፣ ንተቛወምቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ወተሃደራውን ገንዘባዉን ሓገዛት ኣሕሊፋካ ምጽናሕ ዝብል መምርሒ መሪጻ ከምዘላ ብዘይተረጋገጸ ሓበሬታታት ይግለጽ።

ብተወሳኺ ኣብ ከባቢ ፋንኮ ፥ ሓንቲ ወተሃደራዊት መኪና ክፍሊ ምክትታል ዶባት መንነቶም ዛጊት ካብ ዘይተረጋገጸ ወገናት ብዝተተኮሰላ ኣር-ፒጂ ተወቒዓ ኣብ’ኣ ተሳፊሮም ካብ ዘንበሩ ኣባላት ምክልካል ኤርትራ 3 ከምዝሞቱ ተገሊጹ ። ኣብታ ዝተጠቕዐት መኪና ስሙ ዘይተረጋገጸ ወተሃደራዊ ሓላፊ ምንባሩ እዉን ተፈሊጡ ኣሎ። ኣብ ጋሽ ባርካ ኣብ ልዕሊ ሓይልታት ምክልኻል ዝካየዱ ዘለዉ መጥቃዕትታት ካብ ግዜ ናብ ግዜ እንዳዛየዱ ይመጽኡ ኣለዉ።

    Print       Email

You might also like...

ግፋ ተመሃሮ ኣብ ከተማ ከረን

Read More →