Loading...
You are here:  Home  >  Tigrigna  >  Current Article

ንኣካለ ስንኩላን ተባሂሎም ዝተሃንጹ ኣባይቲ ንስንኩላን ከይወሃቡ ብቤ/ጽ ፕረሲደንት መምርሒ ተዋሂቡ።

By   /  April 1, 2016  /  Comments Off on ንኣካለ ስንኩላን ተባሂሎም ዝተሃንጹ ኣባይቲ ንስንኩላን ከይወሃቡ ብቤ/ጽ ፕረሲደንት መምርሒ ተዋሂቡ።

    Print       Email
ትግርና ወግዓዊ ሎጎ

ህግደፍ ፥ ኣብ ፈለማ ንስንኩላን ኲናት ኤርትራ ተባሂሎም ዝተሃንጹ 164 መንበሪ ገዛውቲ፡ ንስንኩላን ምሃብ ተገዲፉስ ንካልኦት ሰባት ከምዝተዓደለ ወኪላ ድምጺ መድረኽ ካብ ከተማ ኣስመራ ኣቃሊሑ።

እቶም ኣብ ትሕቲ ምክትታል ሚኒስትሪ ዕዮን ሰብኣዊ ድሕነት ኤርትራ ኣብ ከባቢ ማእከል መሰልጠኒ መምሃራን ማለት TTI ዝተሃንጹ ኣማኢት ኣባይቲ ፥ ካብቶም ናጽነት ኣብ ምምጻእ ህይወቶም ዝጎደሉን ክሳብ ሕጂ ኣብ ዚንጎታት ቃኘው ተደርብዮም ዘለዉ ስንኩላን ተመንጢሉ ንኻልኦት ምሃቡ ምኽንያቱ ብንጹር ኣይተፈልጠን።

እቶም ሚኒስትሪ ዕዮን ሰብኣዊ ድሕነትን ንገለ ስንኲላን ኩናት ከጣይሰሉ እየ ብምባል ካብ ኣህጉራውያን ወገናት ብዝረኸቦ ሰብኣዊ ሓገዝ ዝተሃንጹ ገዛውቲ ፥ ናብ ካልኦት የምርሑ ምህላዎም ዝተቖጥዑ ገለ ስንኩላን ኲናት ተቛውሞኦም ብግህዶ የስምዑ ከምዘለዉ እዮ ወኪልና ዝሕብር።

ኣቐዲሙ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ማይ ተመናይ ከባቢ እንዳዘይቲ ንስንኩላን ኩናት ተባሂሉ እምነመሰረት ዘንበረሉ ፕሮጀክት ምህናጽ ኣባይቲ ሻቡ ናብ ላዕለዎት ሓለፍቲን ሰብ-ገንዘብ ዝኾኑ ዜጋታትን ከምዝተረከበ ዝፍለጥ ኮይኑ፥ እዚ ኣብ ከባቢ ማእከል መሰልጠኒ መምሃራን ንስንኩላን ተባሂሉ ክህነጽ ዝጸንሐ ልዕሊ 160 ገዛውቲ ንስንኩላን ቀዳምነት ክወሃቦም ከምዝግባእ ይሕብሩ።

ህግደፍ ንምምጻእ ናጽነትን ምሕላው ልዑላውነትን ሃገር ኣካሎም ዝኸፈሉ ሓርበኛታት እቲ ዝነኣሰ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ከሊኡ ከምዘሎ ዝግለጽ ኮይኑ ፥ ብዓሰርተታት ኣሽሓት ዝቚጸሩ ስንኩላን ኲናት ኤርትራ ኣብ ከም መዓስከራት ኣልጌንን ደንደንን ተጸፍጺፎም ሕሱም ናብራ ከሕልፉ ምርኣይ ናይቲ ዝምባለ ኣብነት እዩ።

    Print       Email

You might also like...

ኣብ መስከረም ትምህርቶም ኪጅምሩ ዝግባእ ተመሃሮ ኮለጅ ሕርሻ ሓመልማሎ  ካምፓሶም ንስታላታት ስለዝተዋህበ ክሳብ ሕጂ ትምህርቶም ከምዘይጀመሩ ተፈሊጡ።

Read More →