Loading...
You are here:  Home  >  Columns  >  Current Article

ንበዓል ኣፍ እምበር ንበዓል ጣፍ ዘይትኸውን ኤርትራ  

By   /  April 21, 2016  /  Comments Off on ንበዓል ኣፍ እምበር ንበዓል ጣፍ ዘይትኸውን ኤርትራ  

    Print       Email

disableጉጅለ ህግደፍ ኣብ ልዕሊ ገዛእ ህዝቡ ኣጽናቲ ወራር ኣውጁ ዘሎ ጉጅለ ምዃኑ መቸም ፍሉጥ ኮይኑ ኣሎ። መንግስቲ ኤርትራ – ህዝቢ ኤርትራ ሃገራዊ ዋንነት ስኢኑ ቤት ንብረቱ ራሕሪሑ ክኸይድ፥ ኣብ ቀጻሊ ባርነትን ጊላነትን ተሰላኺዩ ክስደድ፥ መጻኢኡ ዘውሕሰሎም ቀረባትን ዕድላትን ተመንዚዕዎ ተስፋ ቆሪጹ ዝርግርግ ክብል እጅጋኡ ሰብሲቡ ዝሰርሓሉ ዘሎ ዕላማ እዩ።

እቲ መንግስቲ  ኣብ`ዚ እዋን እዚ ነቲ ዘውርዶ በደላት ተጻዊሩ ኣብ ውሽጢ ሃገሩ ጸኒዑ ኣብ ልዕሊ ዘሎ ህዝብና፡ ዕረፍቲ ዘይህቡ ሕሱማት ተግባራት ክጽዕን ሃለኽ ይብል ኣሎ። ህዝቢ ማሕበራዊ ኣገልግሎታትን ቀረባቱን ከምዝሕረሞ ጌርካ ብስእነት ማይ፡ መብራህቲን ቀረብ መግብን ተጣሪዑ ፡ እዛ ሃገር እዚኣ ንዓና እትኸውን ሃገር ኣይኮነትን ኢሉ ፍቐዶ ስደት ክዝረው ንዓመታት ክስረሓሉ ጸኒሑ`ዩ። ፕረዚደንት ኢሳያስ ስልጣን ክሳዕ ዘይረሓቖ ህዝቢ ክጠፍእ እቲ ዘሎ እውን ከይትካእ እዩ ዝብህግ። “ሕሉፍንናን ንጹፍናን ንስኻ ኢኻ!” ፡ “ብዘይ በኣኻ ንኾኖ ሕሱም እዩ! ንዘልኣለም ሃልወልና እምበር ዝደለ`ዂን!” ዝብሉ ውሑዳት መውደኽደኽትን ደስችቕቲ  ከበሮን ጥራይ እዮም ዘድልዩዎ እቲ ጉጅለ።

መንግስቲ ኣብ ልዕሊ`ቲ ዋሕስ ሃገርን ባይታ ልዑላዊት ኤርትራን ዝኾነ ሓፋሽ`ዩ ቀስታት ሕሰም ክውርውር ዝርከብ ዘሎ። ካብ ኣባሓጎኣን እናሓጎኣን ክሳዕ ወለዶ ሕጂ እናተባራረየት ሂወታን ኣካላን ዝወፈት ኤርትራዊት ስድራቤት ኣብ ሕሰም እንክትሽመም ፥ ብመስዋእቲ ደቆም እትመጽእ ናጽነትን ሓርነትን ንዓኦምን ንወለዶታትን ከተጽልሎም ተመንዮም ደቆም ኣፋንዮም ንሰውራ ዝልእኣኹ ስድራ ስውኣት ኣብ ቃልዕ ለመና እንክወድቊ፥ ኣካሎም ዝወፈዩ ይከኣሎን ዋርሳይን ኣብ መጸፍጸፊ መዓስከራት ከም ጥቕሙ ዝወደቐ ኣቕሓ ተደርብዮም እንክትርኢ፥ ምሁር ሞያተኛ መለሳ ስራሑን ኣበርክቶኡን ተዋሪዱ እንክትዕዘብ ኤርትራ ክሳዕ ክንደይ ንዘበርከተ ዘይትኸውን ሃገር ተቐይራ ምህላዋ የነጽረልካ።

ብግምጣሉ  ነቶም ኣብ መሬት እትዓልብ ንጣብ ረሃጽ ንሃገር ዘየበርከቱ፥ ስለምንታይ ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ኩነት ይድግፍዎ ኣለው ድማ ጽቡቕ ጌሩ ዝፈልጦም፡  ክሳዕ ዝመንዎምን ገንዘቦም መጽዩ ክሳዕ ዝውድእን ካብ ከባቢኡ ከየርሕቚ መሪጹ ፥ ዘዝደለዪዎ መሬት ከም ሕብስቲ ቆቆሪሱ ክህቦም፥ ንሓፋሽ ዝተሓረሞ ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ኣብ ቅድሚ ዓይኒ ሓፋሻ ብተናጸል ክወሓሰሎም፥ ካብን ናብን ሃገር ክኣትዉ ክወጹ ክለሃዩ ክዛነዩ ፥ እቲ ሓለፋታት ኣዚዩ ብዙሕ እዩ ። “ካብ በዓል ጣፍ`ሲ በዓል ኣፍ!” ከምዝበሃል ኤርትራ እቲ ዘውደኽደኸ፥ ብሓሶት ዝዓለለ፥ ንነውሪ ዘኽበረ ወዳሲ ጥራይ ዝኸብረላን ዝሽነነላን ሃገር ኮይና ትርከብ ኣላ እንተተባህለ ኣየኽፍእን`ዩ።

ኩሉ ግዜ ሓቂ ውሒጡ ብሓሶት ዝውድስ በርዚ ሕብረተሰብ ዝኸውን ክፋል ኣሎ። እዞም ካብ ምዕቡል ዓለም ዘማሙቚ ካባታት ለቢሶም ናብ ሃገሮም ክሕንቅቚ ዝመጹ መጣቓዕቲ ፥ንዘዝመጸ ገዛኢ ኢድ እንዳነስኡን እንዳወደሱን ዝኣከብዎ ገንዘብ – ካብ ገንዘብ ናይቲ  ሃገር ከምጽእ ግዜኡን ሂወቱን ዝሰውአን ዝደኸየን  ሓፋሽ ስለዝበዝሕ ፥ ከምድላዮም መሬት ክወሃቦምን ኣባይቲ ክሃንጹን በቲ ሕጂ ዘጣቕዑሉ ዘለዉ እዋናዊ ገዛኢ ሓለፋታትን ኣኽብሮትን ይወሃቦም ኣሎ።

እዞም ኣብ እዋን መግዛእቲ ሃጸይ ሃይለስላሴን ደርግን`ውን እናተለማለሙ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ንዝርከብ ንብረቶምን ኣባይቶምን ክሕለወሎም ናይ ኪነት ባህሪኦም ዘይሓብኡ ተበልጽቲ ሰብ ርሑቕ፥ ሕጂ`ውን መረባዓቶም ከይድፈር ኣብ ልዕሊ ህዝቦም ዝወርድ ዘሎ መከራ ከምዘይናቶም ርእዮም ንገዛኢ ጉጅለ – ዘለዎም ቅብኣ ኣኻኺቦም ክኾሓሕሉን “ንሕና ንሱ ንሱ ንሓና” እናበሉ ካብ ምዝያምን ኣሳእሉ ከም ጣኦት ካብ ምስላምን ኣይቦኾሩን።

እዞም ተበለጽቲ ኣብ ከባቢታት ዞባ ማእከል ዝርከብ ኣባይቶም ሃንደበት ብዶዘራት ክዓኑ እንተዝውሰን እንታይ ግብረ መልሲ ምሃቡ ንምእማቱ ዘሸግር ኣይመስልን። ኣብ ጎደናታት ናይተን ዝነብሩለን ከተማታት ሃገራት ምዕራብ በርተግ ኢሎም ወጺኦም ኣሳእል ናይ`ቲ ዝሳለምዎ ፕረዚደንት ኢሳያስ ክቐዱን ኣብ ሃገርና ሕሰምን ግህሰትን ብስርዓት ህግደፍ ይዛይድ ኣሎ ኢሎም ከእውዩን ምወዓሉ ፥ “መንግስቲ ኤርትራ ቀታሊ ሰብ! ሰራቒ ግምጃ ሃገር! ዳጓኒ ህዝቢ`ዩ!” ዝብሉ ጭርሖታት ሒዞም ኣብ ቅርዓታት ኣብያተ-ጽሕፈት ኣህጉራውያን ውድባት ክጣርዑ ምሓገዩ ምኸረሙ፥ ብዛዕባ እቶም ኣብ ማያት ማእከላይ ባሕርን ኣጻእም መድረበዳታትን ዝጠፍኡ ዘለዉ ኣሕዋቶም – ኣሕዋቶም ከምዝኾኑ ትዝ ኢልዎም ምሓዘኑ፥ ኣንስትን ስድራን ስውኣት ጠምዮም ተጻጊዖም ምህላዎም ብዓውታ ምነገሩ፥ ኤርትራ ብሰንኪ መንግስቲ ኤርትራ  ናብ ውድቀት ተምርሕ ምህላዋ ድማ ምመስከሩ ነይሮም።

እዚ ግና ረብሓኦምን መናድቕ`ቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መረበዓቶምን ክሳዕ ዘይተተንከፈ ክውዕልዎ ኣይኮኑን።

ገዛኢ ስርዓት ብህዝቢ ዘይኮነ ነቲ ገዛኢ ብዝመስሉ ምስሉያትን ኣብ ውልቃዊ ጥቕሚ ዝነብሩን ውሑዳን እዩ ዝፍቶ።

እዞም ሃገር ኣላትና ዝብሉ ዘይሃገራውያን ወገናትና ኣምበኣር ንጸገማት ህዝቦም ጓንዮም ክንካእ ንዘይደልይዎ ንኡስ ረብሓኦም ብምቕዳም ፡ ምስ ዓመጽ  እናተማሓዘዉ ኣብ ልዕሊ ህዝቦም ታሪኻዊ በደል ይፍጽሙ ኣለው። ኣብ ኣገልግሎት ዝበሊ ዘሎ ወዲ ዓድኻ ጽቡቕ ኣሎ ዝሰኣኖ የብሉን ትብል እንተሃለኻ፥ መጽለሊት ዝሰኣነት ስድራ ስውኣት ዝኾነቶ የለን ጸጊባ ትሓድር ኣላ ኢልካ እንተጨደርካ፥ ሰብኣዊ መሰል ኤርትራውያን ሳላ መንግስቲ ኤርትራ ተዋሒሱ`ዩ እንተኢልካ፥ ኩሉሳዕ ምስቲ  ጨቋኒ መንግስትና ኣለና ኢልካ  ታቤላታት ብምሓዝ ጎደናታት ዘይዓድኻ ትርብሽ እንተሃሊኻ ፡ መሬት ኤርትራ ምስ ራሃወን ጨቋኒ ስርዓት ምስ ተቐየደን – ጥልመት ኣብ ልዕሊ ህዝቢን ሃገርን ዝብል ገዚፍ ገበን ይጽበየካ ምህላዉን ኣብ ጎድኒ እቲ ቅዩድ ተረኺብካ ንሱ ዝረኽባ ሓለንጊ ሕጊ ክትቋደሳ ከምዝኾንካ ዘይምዝንጋዕ።

እቲ ምንታይ`ሲ ንሓደ ቀታሊ ሓራዲ ዓማጺ ዝኾነ ጉጅለ  (ንሱ)   “ንሱ ንሕና ንሕና ንሱ” ክብሉ ዝጸንሑ ሰባት ፡ ብኣዘራርበኦም ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዝፍጸም ዘሎ ገበናት ንሕናን  (ንሱን) ኢና ውዒልናዮም ይብሉ ምህላዎም ንጹር ስለዝኾነ።

    Print       Email

You might also like...

መንግስቲ ኤርትራ ኮነ ኢሉ ንህዝቢ ዘሻቕሉ ጉዳያት ፈጢሩ ይዝርግሕ ምህላዉ ተሓቢሩ።

Read More →