Loading...
You are here:  Home  >  Tigrigna  >  Current Article

ናብ ከባቢታት ዓዲ-ዃላ ዝገሹ ዜጋታት ኣደዳ ቀይዲን ጽኑዕ መርመራን ይኾኑ ምህላዎም ተሐቢሩ

By   /  April 11, 2016  /  Comments Off on ናብ ከባቢታት ዓዲ-ዃላ ዝገሹ ዜጋታት ኣደዳ ቀይዲን ጽኑዕ መርመራን ይኾኑ ምህላዎም ተሐቢሩ

    Print       Email

ምስ ኢትዮጵያ ናብ ዘዳዉብ ከባቢታት ዞባ-ደቡብ ብሓፈሻ ናብ ከተማ ዓዲ-ዃላ ድማ ብፍላይ ዝገሹ ዜጋታት ኣደዳ ቀይዲን ጽኑዕ መርመራን ይኾኑ ከምዘለዉ ወኪልና ካብ’ታ ዞባ ሓቢሩ።

ብመሰረት ሓበሬታ ወኪልና፡ ናብ ከተማ ዓዲ-ኳላ ብዝተፈላለዩ ውልቃዊ ጉዳያት ንዝገሹ ዜጋታትና ኣብ ናይ ተፍትሽ ነቚጣታት ደዉ እንዳበልካ ናይ ምእሳርን ብጽኑዕ ናይ ምምርማርን ተግባራት ይፍጸም ከምዘሎ ክርዳእ ተኻኢሉ።

ነቶም ገያሾ ካብ መካይን እንዳኣዉረድካን ናብ ግልል ዝበለ ከባቢታት እንዳወሰድካን ብጽኑዕ ክፍተሹን ኣብ ኢዶም ዝጸንሕ መጠን ገንዘብ ክጽናዕን ምርኣይ ልሙድ ኮይኑ ኣሎ ዝበለ ወኪልና፥ ልዑል መጠን ገንዘብ ሒዞም ዝጸንሑ ገያሾ ዕላማ መገሻኦም ካልእ ምንባሩ እንዳተነግሮም ዝሓዝዎ ገንዘብ ብዘይ ሰነዳዊ ምርኽኻብ ይዉሰድ ከምዘሎ ሓቢሩ።

ኣብ ልዕሊ እቶም ገያሾ ዝቐርብ ጠቐነ ናብ ጎረቤት ሃገር ኢትዮጵያ ክትሃድሙ እዩ መደብኩም ዝብል ኮይኑ ፥ ብኸምዚ ኣገባብ ናብ ቀይዲ ዘምርሑን ካብ መቕርቦም ዝኾኑ ነበርቲ ዞባ ዶቡብ ሓገዝ ዝጠልቡን ናይ ዘለዉ ዜጋታትና ቊጽሪ ይዛይድ ከምዘሎ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ።

መንግስቲ ኤርትራ ናብ ዶባት ኢትዮጵያን ሱዳንን ኣብ ዘቃርቡ ከባቢታት ናይ ተፍትሽ ነቚጣታት ብልዑል ቊጽሪ ደኲኑ ከምዘሎ ዝሕበር ኮይኑ ፥ ከም ሳዕቤኑ ምንቅስቓስ ህዝብናን ካብን ናብን እቶም ከባቢታት ተቐዪዱ በቶም ምንቅስቓሳት ሰለይ ክብል ዝጸንሐ ቊጠባዊ ንጥፈታት ሃገር መሊሱ ይዳኸም ኣሎ።

ምንጭታትና ከምዝሕብርዎ መንግስቲ ኤርትራ ናብ’ተን ኣብ ከባቢታት ዶብ ዝርከባ ዓድታት ዘእትዉ መስመራት ዝዓጽወሉ ዘሎ ቀንዲን እዋናውን ምኽንያት ነቲ ብመንገዲ ሚኒስትሪ ምክልኻሉ ኣብ መላእ ሃገር ኣጽኒዑዎ ዘሎ ኣልማሚ ወተሃደራዊ ግፋታት ንኽዕወተሉ ስለዝመደበ እዩ።

    Print       Email

You might also like...

ኣብ መስከረም ትምህርቶም ኪጅምሩ ዝግባእ ተመሃሮ ኮለጅ ሕርሻ ሓመልማሎ  ካምፓሶም ንስታላታት ስለዝተዋህበ ክሳብ ሕጂ ትምህርቶም ከምዘይጀመሩ ተፈሊጡ።

Read More →