Loading...
You are here:  Home  >  Tigrigna  >  Current Article

ምምሕዳር ከተማ ኣስመራ ብ 3 ሚያዝያ ደቀን ዝሰኣና ስድራቤታት ፥ ኣብ ጎደናታት እታ ከተማ ናይ መርድእ ወረቐት ከይልጥፋ ከልኪሉ

By   /  April 10, 2016  /  Comments Off on ምምሕዳር ከተማ ኣስመራ ብ 3 ሚያዝያ ደቀን ዝሰኣና ስድራቤታት ፥ ኣብ ጎደናታት እታ ከተማ ናይ መርድእ ወረቐት ከይልጥፋ ከልኪሉ

    Print       Email

municipality_of_asmara_by_arsiemaምምሕዳር ከተማ ኣስመራ ብ 3 ሚያዝያ ደቀን ዝሰኣና ስድራቤታት ፥ ኣብ ጎደናታት እታ ከተማ ናይ መርድእ ወረቐት ከይልጥፋ ከልኪሉ ከምዘሎ ወኪልና ካብ’ታ ከተማ ኣቃሊዑ። ብፍላይ ኣብ’ቶም ህዝቢ ብጻዕቂ ዝንቀሳቐሰሎምን መርድእ ዝጥቀዓሎም ናይ መንደቕ ታቤላታት ዝርከቡሉን  ከባቢታት ልዑል ቊጽሪ ኣባላት ስለያ ብምውፋር ዝኾነ ሰብ ንመርድእ ናይቶም ብ 3 ሚያዝያ ዝተቐትሉ ንጹሃት ዜጋታት ዘመልክት ጽሑፍ ከይጥቃዕ ይጸዓር ከምዘሎ ተፈሊጡ።

በቲ ናይ 3 ሚይዝያ ፍጻሜ ዘይኮነ ብኻልእ ኩነት ናይ ዝሞቱ ሰባት ናይ መርድእ ወረቐት ከዉጸኣን ነቲ ወረቐት ንኽጥቅዓ ክፍቀደለንን ናብ ምምሕዳር እታ ከተማ ዝበጽሑ ኣባላት ስድራቤት ንኣማዉታን ታሪኽን ናይቲ ምዉት ብዝርዝር ከቕርቡ ጽኑዕ መምርሒ ተመሓላሊፉ ከምዘሎ እዉን ክርዳእ ተኻኢሉ ኣሎ።

እዚ መምርሒ እዚ ኣብ ካልኦት ዞባታት እዉን ብውሽጢ ውሽጢ ይስረሓሉ ከምዘሎ፥ እዚ ብዝጠንቊ ኣብ ሞንጎ እተን ብናይ 3 ሚያዝያ ፍጻሜ ደቀን ዝሰኣና ስድራቤታትን ኣባላት ምምሕዳርን ቀጻሊ ጎነጽ ይኽሰት ምህላዉ ምንጭታት ይሕብሩ። በቲ ናይ 3 ሚይዝያ ፍጻሜ ደቀን ስኢነን ዘለዋ ስድራቤታት ወግዓዊ ሓዘን ከየሕልፋን ሰብ ከይበጽሐንን ጸቕጥታት ይግበር ከምዘሎ ዘመልከቱ ናይ ዓይኒ መሰኻክር፥ ህዝቢ ግና ነቶም ደቆም ዝሰኣኑ ወገናት ብሕቡእ ክበጽሕን ከጸናንዕን ይረአ ከምዘሎ ተፈሊጡ።

ነቲ ናይ 3 ሚይዛያ ኣሰቃቒ ፍጻሜ ብተንቀሳቐስቲ ተሌፎናት ዝቐረጹ ሰባት ከይህልዉ እዉን ቀጻሊ ተፍትሽን ኤሌክትሮኒካዊ ኮለላን ክካየድ፡ ነታ ኣብ መዓስከር ደንደን (ቃኘዉ) ዝቦታኣ ኣብ ምጽንጻንን ምብሳዕን ናይ ተሌፎንን ኢንተርነትን ርክባት እትሰርሕ ፍልይቲ ኣሃዱ ኤሪ-ቴል እዋናዊ ዕማም ተዋሂቡዋ ከምዘሎ፣ ምንጭታትና ይሕብሩ።

ብዘይካ’ዚ ኣብ ዝተፈላለያ ሃገራት ወጻኢ ዝርከቡ ኤርትራውያን ደለይቲ ፍትሕን መቓርቢቲ ሽግር ኤርትራውያን ዝኾኑ ወጻእተኛታትን፣ ነቶም ብ 3 ሚያዝያ ብኣፈሙዝ ብረት መንግስቲ ኤርትራ ሂወቶም ዝሰኣኑ መንእሰያት ናይ ሽምዓ ዝኽሪ ይገብሩ ኣለዉ። ኣብ’ቶም ዝካየዱ ዘለዉ ናይ ዝኽሪ ንጥፈታት፣ ንእዋናዉን ዉህሉልን ጸገማት ህዝቢ ኤርትራ ዘንጸባርቚ መደረታትን ቃለ-ምስክርነትን ይቐርቡ ምህላዎም ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ።

ነቶም ናይ ዝኽሪ ምትእኽኻባት ዝውድቡ ዘለዉ ኤርትራዉያን ንወኪላትና ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ፥ እቲ ናይ 3 ሚያዝያ ፍጻሜ ገዚፍ ነጸብራቕ ናይቲ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ህግደፍ ዝሓልፎ ዘሎ ኣደራዕ ከምዝኾነ ጠቒሶም ፥ እቲ ፍጻሜ ነቲ ማሕበረሰብ ዓለም ኣብ ልዕሊ ገሃሲ ኣተሓሕዛ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ሰብኣዊ መሰላት ዘዛይዶ ዘሎ ርድኢት ዘግዝፍ ከምዝኾነ ኣገንዚቦም።

    Print       Email

You might also like...

130 መሬት ጤሳ ተዋሂቦም ዝነበሩ ዜጋታት ነበርቲ ዞባ ማእከል ብኣባላት ፖሊስ ተኣሲሮም።

Read More →