Loading...
You are here:  Home  >  Tigrigna  >  Current Article

መንግስቲ ግብጺ ልዕሊ 60 ኤርትራዉያን ስደተኛታት ናብ ኢድ መንግስቲ ኤርትራ ኣሕሊፉ ኣረኪብዎም

By   /  April 22, 2016  /  Comments Off on መንግስቲ ግብጺ ልዕሊ 60 ኤርትራዉያን ስደተኛታት ናብ ኢድ መንግስቲ ኤርትራ ኣሕሊፉ ኣረኪብዎም

    Print       Email

eritrean detaineesመንግስቲ ግብጺ ሒዝዎም ዝጸንሐ ልዕሊ 60 ኤርትራዉያን ስደተኛታት ናብ ኢድ መንግስቲ ኤርትራ ኣሕሊፉ ከምዘረከቦም ምንጭታትና ሓቢሮም። እቶም “ ኣልቀናጥር” ኣብ ዝጽዋዕ ቤት-ማእሰርቲ ግብጺ ተቐዪዶም ዝጸንሑ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ’ዚ ሳልስቲ እዚ ኣብ መዓርፎ ነፈርቲ ከተማ ባጽዕ ከምዝኣተዉን ብጽኑዕ ሓለዋ ኣባላት ጸጥታ መንግስቲ ኤርትራ ተሰኒዮም ድማ ዛጊት ናብ ዘይተነጸረ ቦታ ከምእተወስዱን ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ።

እቶም ዜጋታት ናብ ግብጺ ክኣትዉ ብኣባላት ሓለዋ ዶባት እታ ሃገር ኣብ በበይኑ እዋን ዝተቐየዱ ኮይኖም፥ ዝበዝሑ ብስድራቤቶም ሃለዋቶም ተሳኢኑ ዝጸንሐን ኣብ’ቲ ቤት ማእሰርቲ ብዙሕ ጸገማት ዘሕለፉን ምዃኖም ዝሓበሩ ምንጭታት ድምጺ መድረኽ ፥ ሕጂ ናብ ኢድ መንግስቲ ኤርትራ ኣሕሊፍካ ከምዝርከቡ ምግባር ንጸገማቶም ዘጋድድ ከምዝኸዉን የተሓሳስቡ።

መንግስቲ ግብጺ ናብ ሃገሩ ክኣትዉ ዝሕዞም ኤርትራውያን ስደተኛታት ናብ ኢድ እቲ ጮኳኒ ምሕደራኡ ከሪሆም ዝረሓቑዎ መንግስቲ ኤርትራ ኣሕሊፍካ ናይ ምርካብ ስጒምትታት ብተደጋጋሚ ከተግብር ይረአ ከምዘሎ እዩ ዝግለጽ። እዞም ልዕሊ 60 ኤርትራውያን ናብ መዓርፎ ነፈርቲ ከተማ ባጽዕ ኣብ ዝኣተዉሉ ሻቡ ናብ ዘይተፈልጠ ከባቢ ብሕቡእ ክዉሰዱ ዝተገብረ ድማ ነቲ ኣብ ልዕሊኦም ክወርድ ዝኽእል
ክሳዕ ሞት ዝበጽሕ ገዚፍ መቕጻዕቲ ንምዃዋል እዩ ዝብል ግምት ኣሎ።

ክልተኣዊ ዝምድና መንግስታት ግብጽን ኤርትራን ኣብ ጸቢብ ዞባዊ ኩነት ብዝልካዕ ረብሓ ይዓቢ ከምዘሎ፥ እዚ ማለት መንግስቲ ኤርትራ ነቲ ኣብ ሞንጎ ግብጽን ኢትዮጵያን ብጉዳይ ኣጠቓቕማ ፈለግ ኒል ክብልን ለጠቕን ዝብል ዘሎ ዝምድና ከም ዓቢይ ዕድል ተጠቒሙ ነታ ክርር እንተበለ ወተሃደራዊ ስጒምቲ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ክትዉስን ከምእትኽእል ዝእመተላ ግብጺ ምስ ኣብ መሬት ኤርትራ ዝርከቡ ኢትዮጵያውያን ዕጡቓት ምንቅስቓሳት ከቃርባ ይጽዕት ምህላዉ ክግለጽ ጸኒሑ እዩ።

እዚ ስለዝኾነ ድማ መንግስቲ ግብጺ ወተሃደራዉያን መኮነናት ናብ ኤርትራ እንዳሰደደ ምስ ዕጡቓት ወገናት ኢትዮጵያ ክራከብን፣ መለሳ ናይቲ ዝፍጠር ዘሎ ዕድላትን ባይታን ድማ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ዝጸንሖ ኩሉዓይነታዊ ርክባት ይዓቢ ኣሎ። መንግስቲ ግብጺ ኣብ’ዚ ሳልስቲ እዚ ወሲድዎ ዘሎ ንኤርትራውያን ስደተኛታት ናብ ኢድ መንግስቲ ኤርትራ ኣሕሊፍካ ናይ ምሃብ ስጒምቲ ድማ ንኡስ ነጸብራኽ ናይቲ ብረብሓ ተማእዚኑ ዝዓቢ ዘሎ ርክባት ክልቲኦም መንግስታት ከምዝኾነ ምንጭታትና ይሕብሩ።

ብመንገዲ ሱዳን ናብ መሬት ግብጺ እንዳኣተዉ ብኣባላት ሓለዋ ዶባት ግብጺ ናይ ዝቕየዱ ኤርትራውያን ስደተኛታት ቊጽሪ ካብ ሳልሳይ-ርብዒ ዓመት ናይ 2015 ጀሚሩ ክዛይድ ምጽንሑ እዩ ዝሕበር።

ብመንገዲ ቃሩራ ናብ መሬት ሱዳን ድሕሪ ምእታዉ ንኣባላት ስለያ መንግስቲ ሱዳን ኢዶም ዝሃቡ 7 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብኦም 34 ኤርትራውያን ስደተኛታት እዉን ብ 8 ሚያዝያ ናብ ኢድ ኣባላት ስለያ መንግስቲ ኤርትራ ከምእተረከቡ ይዝከር።

ማሕበረሰብ ዓለም ብሓፈሻ ላዕለዋይ ወኪል ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ድማ ብፍላይ ነዞም ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ገበናት ኣብ ምግታእ ብተግባር ይሰርሑ ብዘይምህላዎም፣ መንግስታት ግብጽን ሱዳንን ናብ ሃገሮም ዝኣትዉ ኤርትራውያን ስደተኛታት ብዘይ ዝኾነ ስክፍታ ናብ ኢድ መንግስቲ ኤርትራ ኣሕሊፎም የረክቡ ከምዘለዉ እዩም ተሓለቕቲ ሰብኣዉነት ብቐጻሊ ዝወቕሱ።

    Print       Email

You might also like...

ግፋ ተመሃሮ ኣብ ከተማ ከረን

Read More →